L??t xem: 2958

Th?ng tin tuy?n d?ng c?a c?ng ty ph?n m?m Nguyên Hi?p

Th?ng tin tuy?n d?ng c?a c?ng ty ph?n m?m Nguyên Hi?p

?

GI?I THI?U C?NG TY

-?????????? Tên c?ng ty: C?ng ty Ph?n m?m Nguyên Hi?p

-?????????? Email c?ng ty: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.

xsmb hang ngayH?n n?p h? s?: 27/11/2017

Image

QU?N TR? ??I H?C