L??t xem: 3342

Th?ng tin tuy?n d?ng c?a c?ng ty ONETECH ASIA

TH?NG TIN TUY?N D?NG – C?NG TY ONETECH ASIA

Hi?n t?i, OneTech Asia c?n tìm b?n ??ng hành (nhan viên ho?c th?c t?p sinh có l??ng) cho các v? trí:

 • PHP Web Developer
 • Wordpress Developer
 • Android Developer
 • iOS Developer (Swift)
 • Unity Developer
 • QC

Ch? ?? ??i ng?

 • L??ng th??ng cao và x?ng ?áng, xét t?ng l??ng ??nh k? 2 l?n/n?m, th??ng theo t?ng d? án.
 • C? h?i th?ng ti?n cao, con ???ng th?ng ti?n r? ràng, nh?ng b?n th?c t?p sinh gi?i s? ???c gi? l?i làm nhan viên chính th?c t?i c?ng ty
 • ???c khám s?c kh?e ??nh k?.
 • ???c tham gia du l?ch h?ng n?m, team building, các event n?i b?.
 • Ch? ?? phúc l?i ??y ?? theo lu?t lao ??ng hi?n hành.
 • ???c ghi nh?n s? c?ng hi?n.

M?i tr??ng làm vi?c

 • V?n phòng r?ng r?i, ti?n nghi, trang b? máy t?p th? d?c, phòng game.
 • ???c c?p phát thi?t b? h? tr? cho c?ng vi?c.
 • ??ng nghi?p than thi?n, hòa ??ng, giúp ?? l?n nhau.
 • Th?i gian làm vi?c linh ??ng, ngày làm 8h, t? Th? 2 – Th? 6.
 • Phong cách làm vi?c chuyên nghi?p, c?ng b?ng và t?n tr?ng.

???c h?c h?i:

 • K? thu?t s? d?ng m?i nh?t: AR/VR appli, 2D/3D games, iOS/Android, Robot development, cho ??n Web PC/SP, Destop, MacOS appli.
 • Làm s?n ph?m tri?n khai t?i Nh?t B?n và các n??c.
 • Ph??ng pháp làm vi?c linh ho?t c?a VN và Nh?t.
 • Kinh nghi?m t? nh?ng qu?n ly lau n?m trong ngành.
 • ???c ?ào t?o, phát tri?n và ghi nh?n:
 • ???c ??nh h??ng con ???ng phát tri?n ngh? nghi?p r? ràng.
 • ???c h?c ti?ng Nh?t.
 • ???c ?ào t?o k? n?ng m?m.
 • C? h?i ???c ?ào t?o t?i Nh?t B?n.
 • ???c th? hi?n b?n than, ??a ra y t??ng ?? th?c thi thành s?n ph?m.
 • ???c ?ào t?o v? k? thu?t c?ng nh? h?c h?i kinh nghi?m qu?n lí, lên y t??ng, marketing, và nh?ng chia s? trong cu?c s?ng ?? cùng nhau ti?n b?…
 • ???c ghi nhan và h??ng k?t qu? trên thành qu? ??t ???c.

?ng viên quan tam vui lòng g?i CV v? email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.