L??t xem: 1715

Th?ng tin tuy?n d?ng c?a C?ng ty TNHH Th?y S?n Vi?t ?u (ngành C?ng ngh? Sinh h?c)

Th?ng tin tuy?n d?ng c?a C?ng ty TNHH Th?y S?n Vi?t ?u (ngành C?ng ngh? Sinh h?c)

  • Yêu c?u: T?t nghi?p ngành C?ng ngh? Sinh h?c (ho?c sinh viên n?m cu?i ch?a t?t nghi?p)
  • N?i làm vi?c: ??ng Nai
  • Ngành ngh?: s?n xu?t ch? ph?m sinh h?c (Probiotic)
  • ?u tiên: Có h? kh?u ? ??ng Nai, sinh viên t?t nghi?p lo?i gi?i, có ?? tài nghiên c?u v? Probiotic
  • L??ng th? vi?c: 7 tri?u
  • Th?i gian th? vi?c: 3 tháng
  • Quy?n l?i: ???c ?ào t?o 3 tháng v? s?n xu?t Probiotic

Sinh viên có nguy?n v?ng ?ng tuy?n vui lòng g?i h? s? v? tr? s? c?a c?ng ty ho?c qua ??a ch? email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.

??a ch? c?ng ty:

C?ng ty TNHH Th?y S?n Vi?t ?u

13E C? xá l?p máy 45-4, KP5. P. Tr?ng Dài, Tp. Biên Hòa, ??ng Nai

?

?

Image

QU?N TR? ??I H?C