L??t xem: 3765

Th?ng tin tuy?n d?ng c?a c?ng ty TNHH D?ch v? thu h?i n? Thiên Hà

Th?ng tin tuy?n d?ng c?a c?ng ty TNHH D?ch v? thu h?i n? Thiên Hà

V? trí: Data analyst

Yêu c?u:

-????????? Yêu thích c?ng vi?c phan tích s? li?u.

-????????? Có t? duy logic, phan tích v?n ??.

-????????? Bi?t SQL, oracle, VBA,...

M? t? c?ng vi?c:

-????????? Thi?t l?p, xay d?ng các báo cáo k?t qu? ho?t ??ng

-????????? Phan tích,??a ra nh?ng ?? ngh? , chi?n l??c cho ho?t? ??ng c?a c?ng ty.

Làm vi?c t?i Linh Tay – Th? ??c

?(chi ti?t b?n s? ???c bi?t trong quá trình ph?ng v?n)

?V? trí: Application supporter

Yêu c?u:

-????????? Có ki?n th?c v? IT

-????????? Thích c?ng vi?c quy trình h? th?ng.

-????????? Bi?t SQL

Trình ??: Cao ??ng Tin h?c tr? lên.

M? t? c?ng vi?c:

-????????? ??i di?n ng??i s? d?ng h? th?ng? làm vi?c v?i ??i tác xay d?ng h? th?ng cho c?ng ty.

-????????? H??ng d?n ng??i dùng s? d?ng h? th?ng.

-????????? Xem xét, nh?n yêu c?u c?a ng??i dùng, ?? ngh? ?? phát tri?n nang c?p h? th?ng.

-????????? Có kh? n?ng ??c hi?u các tài li?u ??c t?, phan tích h? th?ng.

-????????? Theo d?i, phan tích và test khi nang c?p h? th?ng.

Làm vi?c t?i Linh Tay – Th? ??c.

?(chi ti?t b?n s? ???c bi?t trong quá trình ph?ng v?n)

?Các b?n quan tam, g?i CV v? ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó. ?ho?c ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.

Image

QU?N TR? ??I H?C