L??t xem: 2719

Th?ng tin v? ch??ng trình Management Trainee 2018 c?a FrieslandCampina Vietnam

?

Management Trainee là ch??ng trình ??m m?m và phát tri?n nh?ng tài n?ng ?? tr? thành nh?ng nhà qu?n ly c?p cao trong t??ng lai. Tr?i qua l? trình 24 tháng, các b?n s? có c? h?i ???c tr?i nghi?m, trau d?i ki?n th?c và phát tri?n b?n than t?i nhi?u l?nh v?c khác nhau. Các b?n s? ph?i b??c ra kh?i vùng an toàn c?a mình ?? có th? phát tri?n t? duy hi?n ??i và khác bi?t, giao l?u v?i nhi?u n?n v?n hoá khác nhau, nh?ng v?n gi? ???c d?u ?n riêng c?a b?n than.
Th?ng tin chi ti?t v? ch??ng trình, vui lòng xem t?i link sau:??

Image

QU?N TR? ??I H?C