L??t xem: 3400

Th?ng tin tuy?n d?ng c?a c?ng ty TNHH H2 Technology

Th?ng tin tuy?n d?ng c?a c?ng ty TNHH H2 Technology

1. Back-End Web Developer (L?p trình Web Back-End)
(Full-time)

M? t? c?ng vi?c:

 • Tham gia phát tri?n các s?n ph?m c?a c?ng ty
  • V? giáo d?c:
   • Gia s? TOEIC () - ch??ng trình h?c & luy?n thi TOEIC tr?c tuy?n hàng ??u hi?n nay
   • Giao ti?p PRO () - ch??ng trình h?c ti?ng Anh giao ti?p hi?u qu? và ti?n l?i
  • V? Internet of Things (IOT): phát tri?n h? th?ng tích h?p và qu?n lí h? th?ng can và các máy móc khác cho các nhà máy v? th?y s?n.
 • ?óng góp y t??ng, th?o lu?n và phát tri?n các y t??ng s?n ph?m m?i
 • H? tr? gi?i quy?t các yêu c?u c?a ng??i dùng

?Yêu c?u c?ng vi?c:

 • Yêu thích l?p trình, c?ng ngh?. N?m r?t r? ít nh?t 1 ng?n ng? l?p trình ph? bi?n hi?n nay nh? Python / Java / C++ / C#
 • Có th? m?nh v? t? duy & kh? n?ng gi?i quy?t v?n ??.
 • N?m v?ng v? thi?t k? C? s? d? li?u (database design)
 • ?? có kinh nghi?m làm vi?c v?i ít nh?t 1 Web framework (dùng Python / PHP / .NET / Java hay m?t ng?n ng? khác)
  • N?u ???c ch?n, b?n s? tham gia phát tri?n dùng Python. N?u liên quan ??n Web, b?n s? dùng framework: Django
  • Ki?n th?c v? Python & Django là m?t l?i th?, nh?ng kh?ng b?t bu?c. B?n s? ???c ?ào t?o n?u b?n ch?a bi?t
 • Có kh? n?ng tìm tòi và h?c h?i nhanh các c?ng ngh? m?i
 • Khuy?n khích nh?ng b?n m?i t?t nghi?p (freshers) yêu thích v? l?p trình, c?ng ngh? n?p ??n. N?u ???c ch?n, b?n s? ???c ?ào t?o v? nh?ng c?ng ngh? c?n bi?t.

?Quy?n l?i:

 • M?i tr??ng startup thu?n l?i ?? b?n nhanh chóng phát tri?n các k? n?ng l?p trình c?ng nh? kh? n?ng t? duy, giúp b?n tr? thành m?t developer toàn di?n và có kh? n?ng gi?i quy?t v?n ?? t?t.
 • B?n s? ???c h?c v? cách suy ngh? và quy trình phát tri?n m?t s?n ph?m ?áp ?ng ???c nhu c?u c?a khách hàng.
 • M?i tr??ng làm vi?c tho?i mái, sáng t?o v?i ??ng nghi?p than thi?n.
 • Có nhi?u c? h?i ?? c?i thi?n v?n ti?ng Anh (do c?ng ty r?t m?nh v? m?ng ngo?i ng?)
 • L??ng 6 - 14 tri?u: có b?o hi?m sau th? vi?c thành c?ng.
  • L??ng ???c offer d?a vào n?ng l?c và kinh nghi?m, ???c ?ánh giá th?ng qua quá trình ph?ng v?n.

?ng tuy?n:

 • G?i CV c?a b?n ??n ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.