L??t xem: 5362

Th?ng báo tuy?n th?c t?p sinh ? phòng Lab Vi sinh

TH?C T?P SINH ? PHòNG LAB VI SINH

S? l??ng: 02

Lo?i c?ng vi?c: part-time/ casual

Th?i gian làm vi?c: linh ??ng theo l?ch h?c ?ng viên t? 05/03 – 27/07/2018

?N?i làm vi?c: C?ng ty TVR, nhà x??ng E3, ???ng D1, KCN Long H?u, x? Long H?u, huy?n C?n Giu?c, t?nh Long An

Có xe ??a r??c t?i: ?H KHTN (Nguy?n V?n C?) và VP Chính (350/17, Nguy?n Tr?ng Tuy?n, P.2, Qu?n Tan Bình)

Trách nhi?m chính:

 • Chu?n b? m?u thí nghi?m
 • L?u h? s? ch?ng t?
 • Ki?m tra ch?t l??ng s?n ph?m

?Yêu c?u:

 • Sinh viên: Khoa sinh h?c – CNSH (?u tiên sinh viên n?m 1 ??n n?m?3)
 • Trung th?c, C?n th?n, Ch?u khó
 • Tinh th?n làm vi?c t?p th?

?Quy?n l?i:

 • ???c ti?p c?n ngu?n t?p chí, tài li?u chuyên ngành hóa m? ph?m.
 • ???c tham gia các bu?i hu?n luy?n GMP - ISO, seminar chuyên ngành
 • ???c h??ng d?n qui trình ki?m tra ch?t l??ng s?n ph?m m? ph?m.
 • Có c? h?i tìm hi?u v? qui trình s?n xu?t m? ph?m.

L??ng: th?c t?p kh?ng l??ng (H? tr? ti?n c?m tr?a)

H? s? yêu c?u:

 • CV + có dán hình m?i nh?t
 • Th? t? gi?i thi?u (Th? xin th?c t?p)
 • B?ng ?i?m (n?u có)

?Liên h? g?i h? s?:

 • Ms Hoài Vi: phòng HCNS
 • Email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.
 • ??a ch?: 350/17, Nguy?n Tr?ng Tuy?n, Ph??ng 2, Qu?n Tan Bình

?H?n chót n?p h? s?: 20/02/2018

Image

QU?N TR? ??I H?C