L??t xem: 2457

Th?ng báo tuy?n th?c t?p sinh - C?ng ty C? ph?n ??u t? ?ng d?ng C?ng ngh? Vi?t (Vtech)

Th?ng báo tuy?n th?c t?p sinh

C?ng ty C? ph?n ??u t? ?ng d?ng C?ng ngh? Vi?t (Vtech)

V? trí th?c t?p:

- T? v?n s? d?ng các ?ng d?ng, gi?i pháp trên nên t?ng web.

- PHP developer.

- Marketing.

- Designer.

- D?ch v? và ch?m sóc khách hàng.

N?i dung th?c t?p

Các n?i dung th?c t?p ???c xay d?ng d?a trên các d? án th?c t? Vtech ?ang tri?n khai, k?t n?i v?i ki?n th?c ???c h?c t?i tr??ng c?a sinh viên và yêu c?u th?c t?p c?a nhà tr??ng, giúp sinh viên có m?t góc nhìn th?c t? bên c?nh góc nhìn h?c thu?t, ?ng d?ng ph?n nào nh?ng gì ?? h?c m?t cách linh ho?t vào cu?c s?ng.

Ví d?:

-?????????? Hi?u v? các v? trí c?ng vi?c: ??c ?i?m, yêu c?u, m?i liên h? v?i các b? ph?n khác trong 1 doanh nghi?p.

-?????????? Hi?u v? c?u trúc c? b?n c?a m?t doanh nghi?p trong th?c t? (quy m? v?a và nh?)

-?????????? Bi?t cách v?n d?ng các ki?n th?c t?ng quát: Phan tích th? tr??ng, ??i th? c?nh tranh, l?i th? c?nh tranh,...

-?????????? S? d?ng các k? n?ng c?ng vi?c (k? n?ng c?ng) vào d? án th?c t? c?a Vtech

-?????????? Rèn luy?n k? n?ng m?m c?n thi?t: Làm vi?c nhóm, qu?n ly th?i gian, l?p k? ho?ch làm vi?c, l?nh ??o,...

Sau khi hoàn thành giai ?o?n th?c t?p, sinh viên s? ???c xác nh?n chính th?c t? Vtech.

Th?i gian và ??a ?i?m th?c t?p:

Th?i gian: ??ng ky l?ch th?c t?p v?i B? ph?n nhan s? c?a Vtech.

??a ?i?m: V?n phòng Vtech – L?u 2, 22 Nguy?n ?ình Kh?i, ph??ng 4, qu?n T?n Bình, HCM

Email liên h? phòng nhan s?: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó. ?(Ms. Thu?)

Hotline: 028-6660-7117

Image

QU?N TR? ??I H?C