L??t xem: 2756

Th?ng tin tuy?n d?ng k? thu?t viên th?ng kê

TH?NG TIN TUY?N D?NG

V? trí tuy?n d?ng:?K? THU?T VIêN ?TH?NG Kê

1/ S? l??ng: 02 ng??i

2/?M? t? c?ng vi?c

-? ? ? ?T?ng ?h?p ?phan tích ?các d? li?u , th?ng kê s? li?u báo cáo?

- ? H? tr? k? thu?t , gi?i tích các ?ng d?ng và ph?n m?m?

-? ? ? ?Chi ti?t c?ng vi?c: s? trao ??i c? th? khi ph?ng v?n.

3/?Yêu c?u c?ng vi?c:

-????????????????Yêu c?u k? n?ng: gi?i toán, t? duy t?t, siêng n?ng,?nhi?t tình, t? giác và có trách nhi?m trong c?ng vi?c.

-????????????????Yêu c?u kinh nghi?m: t? 3 n?m tr? lên?

-????????????????Yêu c?u b?ng c?p: T?t nghi?p ??i h?c ( ví d? t?t nghi?p ?chuyên ngành toán, th?ng kê , toán tin,… các ngành có liên quan)

-????????????????Có kh? n?ng làm vi?c ??i nhóm

4/?Quy?n l?i:

-???????????????????c làm vi?c trong m?i tr??ng chuyên nghi?p, sáng t?o v?i ??ng nghi?p than thi?n.

-????????????????Có c? h?i th? thách và h?c h?i kinh nghi?m t? nh?ng chuyên gia trong và ngoài n??c trong các l?nh v?c??chuyên ngành.

-????????????????M?c l??ng c?nh tranh, tùy theo kh? n?ng?và m?c ?? c?ng vi?c ???c giao, hoàn thành có th??ng.

-??????????????????a ?i?m làm vi?c: Qu?n 2, TP.HCM.

-????????????????Th?i gian làm vi?c: Th? 2 ??n Th? 6, 8h00 - 17h00, th? 7: 8h00 - 12h00.

5/ Yêu c?u h? s?

- ??n xin vi?c

- S? y?u ly l?ch

- B?ng c?p liên quan (photo, ch?a c?n c?ng ch?ng).

?6/?Liên h?:

Ms. Linh - 0987.166.127,

Email:???a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.