L??t xem: 3840

Th?ng báo tuy?n d?ng nhan viên IT c?a C?ng ty ROHTO MENTHOLATUM

Th?ng báo tuy?n d?ng c?a C?ng ty ROHTO MENTHOLATUM

NH?N VIêN IT

(IT TECHNICIAN SUPPORT)

* M? t? c?ng vi?c:

- Cài ??t h? ?i?u hành, h? tr? ng??i dùng v? các v?n ?? k? thu?t IT

- Qu?n tr? h? th?ng m?ng máy tính n?i b? (LAN) c?a c?ng ty;

- Th?c hi?n các c?ng vi?c khác ???c giao??

* Yêu c?u:

?* 02 Nam, t?t nghi?p ??i h?c chuyên ngành C?ng ngh? th?ng tin ( ho?c ?ng viên ?? hoàn t?t h?c ph?n chu?n b? t?t nghi?p.

* Có kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh

* Siêng n?ng, trung th?c, c?n th?n

* Gi?i v? m?ng doanh nghi?p, qu?n tr? m?ng, cài ??t c?u hình d?ch v?, h? tr? ng??i dùng các h? ?i?u hành

?-Có ki?n th?c c? b?n v?:

??????????????? + M? hình OSI, TCP/IP.

??????????????? + IP: IPv4, IPv6, VLSM, CIDR.

??????????????? + Virtualization System.

??????????????? + M? hình m?ng doanh nghi?p( Thi?t k?, qu?n tr?, c?u hình).

??????????????? +Firewall Fortinet.

??????????????? +NAS Synology.

??????????????? +Server.

- Có ki?n th?c v? Switching, Routing:

+Switching: ho?t ??ng c?a Switch layer2&3, VLAN, VTP...

+Routing: static route, dynamic route (RIP, OSPF, EIGRP…).

- Có ki?n th?c v? các d?ch v? qu?n tr? m?ng: Domain, AD, SNMP, SMTP, DHCP, DNS, POP3, NAT, VPN.

- Bi?t cài ??t, c?u hình d?ch v?, h? tr? ng??i dùng cu?i các h? ?i?u hành:

+Client: MS Window 7, 8, 8.1, 10.

+Server: MS window server 2003, 2008, 2012

***Có ch?ng ch? MCSA(2003, 2008, 2012…) ho?c CCNA là m?t l?i th?.??? ???????

* N?i làm vi?c: Nhà máy, s? 16 VSIP, ???ng s? 5, Khu C?ng Nghi?p Vi?t nam-Singapore, Thu?n An, t?nh Bình D??ng (có xe ??a r??c cho nhan viên c? ng? t?i Tp. HCM).

*Th?i gian làm vi?c : gi? hành chính

*M?c l??ng:? Th?a ?áng

Các ?ng viên quan tam ??n v? trí trên xin vui lòng g?i các h? s? sau:

* ??n xin vi?c và s? y?u ly l?ch (b?ng ti?ng Anh).

* 1 ?nh m?i nh?t.

* B?n sao CMND và h? kh?u

H? s? vui lòng g?i v? ??a ch? sau ho?c qua email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó. ; ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó. ?

Rohto-Mentholatum (Vie?t Nam) Co.,Ltd.

L?u 18, Saigon Trade Center, 37 T?n ??c Th?ng, Q.1, HCMC

?i?n tho?i : 822 9322 g?p: Phòng Nhan s? : Ms. Ng?c Anh / Ms. Anh Th?

Image

QU?N TR? ??I H?C