L??t xem: 2202

Th?ng tin tuy?n d?ng c?a C?ng ty CP Nhà máy Thi?t b? Y h?c và V?t li?u Sinh h?c

Th?ng tin tuy?n d?ng
c?a C?ng ty CP Nhà máy Thi?t b? Y h?c và V?t li?u Sinh h?c

???A CH??????? L? I-4b-2.1, ???ng N3, Ph??ng Long Th?nh M?, Khu C?ng Ngh? Cao, Qu?n 9, TPHCM

TELEPHONE???????? (+84) 2873.012.868

Hi?n nay do nhu c?u phát tri?n và m? r?ng. MEDEP c?n tuy?n d?ng các v? trí sau:

V? TRí C?N TUY?N

S? L??NG

M? T? C?NG VI?C CHUNG

YêU C?U

K? S? QC

5

o?? Th?c hi?n và ph?i h?p ki?m tra th? nghi?m và xác ??nh m? hình ki?m ??nh ch?t l??ng trên nguyên li?u th? và thành ph?m ?? ??t ???c m?c tiêu ch?t l??ng;

?

o?? ??y m?nh và th?c hi?n các tiêu chu?n ch?t l??ng, quy trình ki?m tra, ph??ng pháp th?, k? ho?ch ch?t l??ng, tài li?u và báo cáo;

?

o?? Báo cáo qu?n ly v? các v?n ?? ch?t l??ng, xu h??ng và t?n th?t;

?

o?? Qu?n ly các v?n b?n QC bao g?m ch?ng ch?, hi?u chu?n, k?t qu? ki?m tra, yêu c?u ki?m tra, báo cáo và các v?n b?n QC khác.

-????????? C? nhan v? k? s? hóa h?c, k? thu?t y sinh, ho?c k? s? có liên quan.

-????????? Có ki?n th?c v? s?n ph?m sinh h?c ho?c thi?t b? y t? có liên quan;

-????????? Có ki?n th?c v? h? th?ng qu?n ly ch?t l??ng (ISO 9001, 13485...)

-????????? TOEIC > 600

Regulatory Affair

5

o?? Th?c hi?n và qu?n ly th? nghi?m s?n ph?m và ki?m tra quy ??nh;

o?? H? tr? QA ??m b?o tuan th? các quy ??nh qu?c gia và qu?c t?.

o?? H? tr? tuan th? các yêu c?u c?a h? th?ng qu?n ly ch?t l??ng ISO 13485: 2016.

o?? Tham gia ho?t ??ng ?ánh giá và th? nghi?m lam sàng

o?? Liên h? v?i các t? ch?c ?ánh giá ?? xin c?p phép và duy trì các ch?ng nh?n ISO 13485, CE Marking...

-????????? C? nhan v? k? s? hóa h?c, k? thu?t y sinh, ho?c k? s? có liên quan.

-????????? Có ki?n th?c v? h? th?ng qu?n ly ch?t l??ng (ISO 9001, 13485...)

-????????? Có kh? n?ng ?àm phán.

-????????? IELTS t? 6.5 tr? lên.

K? s? QA

3

o? X? ly các v?n ?? k? thu?t QA c?a x??ng s?n xu?t

o? Th?c hi?n các thao tác ki?m tra trong quá trình

o? Tham gia vào quá trình th?m ??nh ??nh k? toàn nhà máy

-????????? Trình ?? ??i h?c tr? lên

-????????? Có ki?n th?c v? ISO 9001, 13485...

-????????? T?t nghi?p chuyên ngành K? thu?t Y Sinh, C? khí, ?o l??ng...

-????????? TOEIC > 600

IT

3

o? Phát tri?n và duy trì h? th?ng m?ng n?i b? c?a c?ng ty

o? X? ly các v?n ?? liên quan ??n c?ng ngh? th?ng tin

-????????? Trình ?? Cao ??ng tr? lên chuyên ngành CNTT

?TH?NG TIN TUY?N D?NG

Hình th?c: Toàn th?i gian c? ??nh

Sáng: 8h00 ??n 12h00

Chi?u: 13h00 ??n 17h00

Ngh? hàng tu?n: Th? B?y, Ch? Nh?t

 • ??a ?i?m làm vi?c: L? I-4b-2.1, ???ng N3, Ph??ng Long Th?nh M?, Khu C?ng Ngh? Cao, Qu?n 9, TPHCM;
 • ?? tu?i: 22 – 30;
 • M?c l??ng : th??ng l??ng.

?QUY?N L?I ???C H??NG

 • H? tr? c?m tr?a (t?i nhà ?n c?ng ty)
 • H??ng các ch? ?? ??y ?? theo lu?t lao ??ng
 • Ch?m sóc s?c kh?e ??nh k?
 • H??ng l??ng tháng 13 và th??ng t?t

HìNH TH?C NH?N H? S?

 • Yêu c?u:
  • Nh?n CV có kèm ?nh;
  • Th? xin vi?c (Cover letter).
 • Deadline: 28/02/2018
 • Nh?n h? s? qua email [??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.] V?i tiêu ?? ?ng tuy?n vào v? trí - V? trí - Tên.

LIêN H?

Ms. THúY VI

Phòng Hành Chính Nhan S?

??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.

(+84) 2873.012.868

Image

QU?N TR? ??I H?C