L??t xem: 4215

Th?ng tin tuy?n d?ng c?a Trung tam C?ng ngh? và Qu?n ly M?i tr??ng

S? l??ng c?n tuy?n: 05 nhan viên phòng Phan tích

Lo?i hình c?ng vi?c: Toàn th?i gian c? ??nh.

M?c l??ng: th??ng l??ng

M? t? c?ng vi?c:

- V?n hành thi?t b? phan tích GC / MS, IC ??i v?i các ch? tiêu m?i tr??ng
- Phan tích các ch? tiêu có liên quan ??n thi?t b? ???c giao:?
+ GC / MS: PCBs, thu?c tr? sau g?c clo, thu?c tr? sau g?c lan, PAH, dung m?i…?
+ IC: các anion và cation
- So?n th?o các h??ng d?n và ph??ng pháp phan tích liên quan ??n thi?t b? ???c giao: bi?u m?u b?o trì, ki?m tra, hi?u chu?n, l?a ch?n và xác nh?n giá tr? s? d?ng c?a ph??ng pháp.
- Báo cáo tình tr?ng thi?t b? h?ng tháng ho?c ??t xu?t khi thi?t b? có s? c?.?
- Báo cáo c?ng vi?c cho Qu?n ??c / Tr??ng phòng / c?p trên theo yêu c?u.
- Th?c hi?n x? ly m?u theo quy trình c?a Trung tam.
- H? tr? c?ng vi?c cho Phòng phan tích.?
- Phan tích, ghi chép, tính toán gi?i trình k?t qu? theo quy ??nh Trung tam.?
- C?ng vi?c c? th? ???c trao ??i chi ti?t trong bu?i ph?ng v?n.

Quy?n l?i:

- ???c h??ng m?c l??ng phù h?p v?i n?ng l?c.
- Ch? ?? BHXH, BHYT, BHTN ??y ?? theo quy ??nh nhà n??c.
- ???c ngh? và ???c th??ng vào các ngày l? / t?t.
- ???c h??ng các phúc l?i nh?: ngh? mát, vui ch?i, xem phim / k?ch, quà t?ng T?t, sinh nh?t, ?ám c??i, thi?u nhi, Trung thu, tham gia c?ng ?oàn, khám s?c kh?e, b?o hi?m nhan th?… và các phúc l?i khác theo quy ch? c?a Trung Tam.
- ???c tham d? các h?i th?o, khóa ?ào t?o n?i b? ho?c bên ngoài ph?c v? cho c?ng vi?c ?ang ??m nhi?m theo quy ch?.
- ???c h? tr? c?m tr?a t?i Trung tam, x?ng xe, ?i l?i.
- Có phòng t?p Gym dành cho nhan viên t?i Trung tam.
- M?i tr??ng làm vi?c n?ng ??ng, than thi?n.

Yêu c?u:

- T?t nghi?p ??i h?c Khoa h?c T? nhiên chuyên ngành Hóa phan tích.
- ??c và hi?u tài li?u ti?ng Anh chuyên ngành, có kh? n?ng giao ti?p và vi?t báo cáo b?ng ti?ng Anh.
- Có k? n?ng làm vi?c nhóm, giao ti?p t?t.
- Trung th?c, nhi?t tình, ch?u khó, c?n th?n và có kh? n?ng làm vi?c trong m?i tr??ng áp l?c cao.
- ?? tu?i t? 22-35 tu?i

H? s? xin vi?c:

??n xin vi?c vi?t tay

S? y?u ly l?ch t? thu?t

B?n sao gi?y CMND + H? kh?u th??ngtrú.

B?n sao các v?n b?ng ch?ng ch? có liênquan

Gi?y khám s?c kh?e trong vòng 06 tháng.

B?n sao Gi?y khai sinh

??a ?i?m và th?i gian n?p h? s?:

N?p tr?c ti?p ho?c qua email

??a ch?: L? T2-6 ???ng D1, Khu C?ng ngh? cao, Qu?n 9, Tp.HCM

Email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.

C?ng ty nh?n h? s? cho ??n khi ?? tuy?n ??.

S? ?i?n tho?i liên h? n?p h? s?: 028.37332121 line 0 (g?p ch? Dung)

Image

QU?N TR? ??I H?C