L??t xem: 2080

Tuy?n d?ng sinh viên t?t nghi?p cho v? trí chuyên viên H?p tác Qu?c t?

Theo nhu c?u c?ng vi?c c?a Tr??ng ?HKHTN, chúng t?i có nhu c?u tuy?n sinh viên ?? t?t nghi?p ?? làm vi?c t?i Phòng Quan h? Qu?c t? - Qu?n ly D? án. Kính mong quy khoa/??n v? th?ng báo ??n các sinh viên có nhu c?u:

1. M? t? c?ng vi?c:

- T? ch?c và tham gia ?ón ti?p các ?oàn khách qu?c t?.

xsmb hang ngay- T? ch?c các s? ki?n ??i ngo?i, h?i ngh?-h?i th?o, l? h?i, ky k?t h?p tác và các ch??ng trình liên k?t.

xsmb hang ngay- Các ho?t ??ng trao ??i sinh viên và h?c b?ng du h?c

2. S? l??ng tuy?n d?ng:xsmb hang ngay 02 ng??i (01 nam và 01 n?)

3. Tiêu chu?n:

xsmb hang ngay-?ng viên có b?ng c? nhan ngành quan h? qu?c t? ho?c Ng? v?n Anh hay các ngành liên quan hay sinh viên s?p ra tr??ng ?? có th? làm vi?c vào tháng 04/2018.

xsmb hang ngay-?u tiên các ?ng viên có m?t trong nh?ng ?i?u ki?n sau: kinh nghi?m t? ch?c- tham gia các ho?t ??ng HTQT;? tham gia các khóa ?ào t?o v? ??i ngo?i-HTQT; t?p s? c?ng vi?c HTQT; s? d?ng ???c 2 ngo?i ng? (Anh, Pháp, Nh?t,…).

xsmb hang ngay- H?c l?c t? lo?i khá tr? lên.

xsmb hang ngay- Làm vi?c có trách nhi?m, hòa ??ng, vui v? và có kh? n?ng sáng t?o.

4. N?i làm vi?c và l??ng:

- Làm vi?c toàn th?i gian ??

xsmb hang ngay- N?i làm vi?c: Phòng QHQT-QLDA

- Ky h?p ??ng làm vi?c v?i Nhà tr??ng m?c l??ng và ?i?u ki?n c? th?.

- xsmb hang ngay???c t?o ?i?u ki?n tham gia các khóa ?ào t?o nghi?p v? và trình ?? chuyên m?n.

5. N?p h? s?: Các ?ng viên quan tam vui lòng g?i h? s? tuy?n d?ng ??n Phòng QHQT-QLDA:

- Phòng F.105, 227 Nguy?n V?n C?, Q5. ?i?n tho?i bàn: (028) 38308557.

- ThS. Nguy?n Anh Khoa (CV ph? trách, Email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.).

- H?n chót nh?n h? s?: ngày 10/04/2018.

- Các h? s? s? xét duy?t và ph?ng v?n tr?c ti?p. H? s? kh?ng ??t s? kh?ng ???c tr? l?i.

Kính chào./.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (TB QHQT.pdf)TB QHQT.pdf 775 kB27-03-201827-03-2018
Image

QU?N TR? ??I H?C