L??t xem: 3377

Th?ng tin tuy?n d?ng L?p Trình Viên PHP Javascripts

Title: L?p Trình Viên PHP Javascripts

TH?NG TIN TUY?N D?NG

- N?i làm vi?c: H? Chí Minh

- S? l??ng tuy?n: 03

- M?c l??ng: t? 10 tri?u ??n 20 tri?u.

- Yêu c?u trình ?? : ??i h?c

M? T? C?NG VI?C

- Tham gia phát tri?n các d? án v? c?ng ngh? m?i, API Restful

- L?p trình và phát tri?n ?ng d?ng web, web service trên n?n t?ng PHP.

- Tham gia nghiên c?u, phát tri?n và ?ng d?ng các c?ng ngh? m? ngu?n m? vào trong d? án.

- Ph?i h?p v?i các thành viên trong team ?? thi?t k?, tri?n khai, t?i ?u nh?ng ch?c n?ng c?a s?n ph?m.

- Báo cáo ti?n ?? và tình tr?ng c?ng vi?c cho tr??ng b? ph?n.

- Th?c hi?n các c?ng vi?c theo yêu c?u c?a c?p qu?n ly.

YêU C?U C?NG VI?C

- T?t nghi?p ??i h?c chuyên ngành CNTT

- Sinh viên m?i ra tr??ng.

- Có ít nh?t 1 n?m kinh nghi?m v? PHP, JavaScripts, Nodejs, API Restful và ki?n trúc Web.

- Có ki?n th?c v? l?p trình theo ki?n trúc MVC và phát tri?n Web API

- Kinh nghi?m làm vi?c v?i HTML, CSS, JQuery, Boostrap, Ajax, Jquery, Json, Nodejs…

- Có kh? n?ng s? d?ng t?t các h? c? s? d? li?u quan h? MySQL, SQL Server, ho?c Oracle

- ?u tiên các ?ng viên ?? t?ng làm vi?c trong các c?ng ty v? d?ch v? tr?c tuy?n

- Tính cách vui v?, than thi?n và ph?i h?p làm vi?c nhóm t?t, ch?u ???c áp l?c c?ng vi?c.

- N?ng ??ng, sáng t?o, nhi?t tình, có tam huy?t v?i c?ng vi?c và mong mu?n làm vi?c lau dài v?i c?ng ty.

- ?i làm ngay

PHúC L?I

- ???c h??ng ??y ?? các ch? ?? b?o hi?m y t?, b?o hi?m x? h?i, theo Lu?t Lao ??ng Vi?t Nam

- M?i tr??ng làm vi?c chuyên nghi?p, than thi?n, n?ng ??ng, c? h?i th?ng ti?n cao

- L??ng tháng 13, tr? c?p, th??ng l?, t?t,…

- Ngh? mát, c??i, sinh nh?t, Noel, l? t?t tu? theo l?i nhu?n c?ng ty

- Du l?ch th??ng niên h?ng n?m, t?ng l??ng h?ng n?m

- ???c ?ào t?o các k? n?ng chuyên m?n trong quá trình làm vi?c.

TH?NG TIN LIêN L?C

+ ??a ch? : 60 Lê Trung Ngh?a, Ph??ng 12, Qu?n Tan Bình

+ Phone : 0286.2923.198 ho?c 0989 052 962 Mr. Quy

+ H? s? n?p tr?c ti?p t?i v?n phòng ho?c g?i qua email : ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.

+ Th?ng tin h? s? bao g?m :

- B?ng c?p liên quan (sao y c?ng ch?ng)

- CV ??y ?? quá trình c?ng tác.

- CMND, h? kh?u.

Image

QU?N TR? ??I H?C