L??t xem: 2918

Th?ng tin tuy?n d?ng Qu?n tr? viên t?p s? (An ninh m?ng & Trí tu? nhan t?o) c?a C?ng ty c? ph?n vàng b?c ?á quy Phú Nhu?n

TH?NG TIN TUY?N D?NG

AN NINH M?NG & TRí TU? NH?N T?O

QU?N TR? VIêN T?P S? N?M 2018

Tiêu chu?n tuy?n d?ng :

  • Sinh viên n?m cu?i chu?n b? t?t nghi?p / m?i t?t nghi?p ho?c ?? t?t nghi?p t?i ?a 1 n?m kinh nghi?m chuyên ngành C?ng Ngh? Th?ng Tin, ?i?n T? t?i tr??ng ?ai h?c Vi?t Nam và n??c ngoài.
  • ?i?m h?c t?p trung bình t? 7.0 tr? lên theo thang ?i?m 10 ho?c t??ng ???ng.
  • Giao ti?p t?t ti?ng Anh ?u tiên IELTS >=5.5 , TOEIC >=750
  • K? n?ng giao ti?p, trình bày t?t.
  • K? n?ng qu?n ly làm vi?c ??i nhóm
  • K? n?ng phan tích s? li?u và l?p lu?n t?t
  • K? n?ng l?p k? ho?ch
  • Có nguy?n v?ng làm vi?c trong ngành bán l? th?i trang, s?n xu?t.
  • S?c kh?e t?t

?NG TUY?N :

N?p ??n ?ng tuy?n qua email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.

?i?n tho?i : (028) 3995 3221

Image

QU?N TR? ??I H?C