L??t xem: 10487

Kê hoach 119 (22/3/2018) H?i CCB TPHCM v? Th?c hi?n h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c

K? HO?CH

Th?c hi?n h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c

Phong cách H? Chí Minh n?m 2018

?

- Th?c hi?n Ch? th? 05-CT/TW ngày 15/5/2016 c?a B? chính tr?; K? ho?ch s? 03-KHTW ngày 25 tháng 7 n?m 2016 c?a Ban Bí th? v? th?c hi?n Ch? th? 05-CT/TW c?a B? Chính tr?.

- C?n c? H??ng d?n c?a Ban Tuyên giáo Thành ?y và K? ho?ch s? 224/KH-MTTQ-BTT c?a UBMTTQ Thành ph? H? Chí Minh v? th?c hi?n h?c t?p làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh n?m 2018, H?i C?u chi?n binh thành ph? là thành viên. Th??ng tr?c thành H?i xay d?ng k? ho?ch t? ch?c th?c hi?n n?m 2018 nh? sau:

M?C ?íCH - YêU C?U.

 1. Ti?p t?c ??a vi?c h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh tr? thành vi?c làm th??ng xuyên, hành ??ng t? giác trong toàn H?i, b?ng nh?ng vi?c làm thi?t th?c, c? th?. ?? cao trách nhi?m c?a cán b? ch? ch?t, ng??i ??ng ??u các c?p H?i trong th?c hi?n nhi?m v?.
 2. Các c?p H?i ti?p t?c ph?i h?p v?i c?p ?y và các c? quan ch?c n?ng ?oàn th? cùng c?p ti?p t?c t? ch?c h?c t?p, quán tri?t sau s?c chuyên ?? n?m 2018 “xay d?ng phong cách, tác phong c?ng tác c?a ng??i ??ng ??u, c?a cán b? ??ng viên, h?i viên trong h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh” g?n vi?c h?c t?p làm theo v?i quá trình th?c hi?n Ngh? quy?t TW 4 (khóa XII) v? t?ng c??ng xay d?ng, ch?nh ??n ??ng, Ngh? quy?t TW 6 (khóa XII) v? m?t s? v?n ?? ti?p t?c ??i m?i, s?p x?p b? máy c?a h? th?ng chính tr? tinh g?n, ho?t ??ng có hi?u l?c, hi?u qu?” trong h? th?ng t? ch?c c?a các c?p H?i.
 3. Chú tr?ng vi?c phát hi?n, nhan r?ng và bi?u d??ng các t?p th?, cá nhan ?i?n hình v? h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh; ??ng th?i kh?c ph?c nh?ng h?n ch?, tránh hình th?c, th?c hi?n qua loa chi?u l?.

N?I DUNG TH?C HI?N.

 1. T? ch?c h?c t?p sinh ho?t ??nh k?, sinh ho?t chuyên ?? v? h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh:

??????? - Các c?p H?i ti?p t?c tuyên truy?n sau r?ng, th??ng xuyên, liên t?c b?ng nhi?u hình th?c phong phú, sinh ??ng các n?i dung ch? y?u v? t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh ?? các cán b?, h?i viên và nhan dan h?c t?p và làm theo; t?p trung chuyên ?? “xay d?ng phong cách, tác phong c?ng tác c?a ng??i ??ng ??u, c?a cán b?, ??ng viên trong h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh”.

?????? - Tuyên truy?n trên Báo C?u chi?n binh, t? tin, chuyên m?c, trang th?ng tin ?i?n t?, th?ng qua c?ng tác tuyên truy?n mi?ng, l?ng ghép tuyên truy?n th?ng qua các phong trào, các cu?c v?n ??ng c?a Trung ??ng; Thành ph? và ??a ph??ng phát ??ng. T?p trung vào các n?i dung thi?t th?c g?n v?i th?c ti?n ??i s?ng, sinh ho?t, h?c t?p c?a ??n v? và ??a bàn dan c?; chú y b?i d??ng, nh?n r?ng các ?i?n hình tiên ti?n.

 1. Nh?ng n?i dung c? th? v?n ??ng cán b?, h?i viên nhan dan th?c hi?n.

?????? 2.1. Ng??i ??ng ??u cán b? ch? ch?t các c?p H?i.

?????? T? giác, g??ng m?u th?c hi?n vi?c h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh, góp ph?n ng?n ch?n, ??y lùi suy thoái v? t? t??ng chính tr?, ??o ??c, l?i s?ng, nh?ng bi?u hi?n “t? di?n bi?n”, “t? chuy?n hóa” và các t? quan liêu, l?ng phí, tham nh?ng, tiêu c?c; nang cao y th?c trách nhi?m …. Qua ?ó giáo d?c c?ng c? lòng tin, nang cao tính t? giác, t?o s? chuy?n bi?n m?nh m? v? nh?n th?c và hành ??ng, ??a vi?c làm theo tr? thành vi?c làm th??ng xuyên c?a cán b? ??ng ??u trong các c?p h?i.

???? 2.2. ??i v?i cán b?, h?i viên các c?p.

???? - Ti?p t?c th?c hi?n các tiêu chí v? t? cách c?a ng??i cán b?, h?i viên C?u chi?n binh vi?c h?c t?p t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh, c?n th? hi?n trong vi?c th??ng ngày trong quan h? gi?a h?i viên v?i h?i viên, h?i viên v?i nhan dan.

???? - ?? cao trách nhi?m c?a cán b? h?i viên CCB phát huy b?n ch?t “B? ??i C? H?” nêu g??ng, t? giác h?c tr??c, làm theo tr??c, g??ng m?u ?i ??u, nói ?i ??i v?i làm, th?c hi?n “trên tr??c d??i sau, trong tr??c ngoài sau”. Chú tr?ng vi?c làm c? th?, h??ng c? s? ti?p xúc l?ng nghe c? s?, n?m b?t tam t? nguy?n v?ng c?a c? s? ph?n ?nh k?p th?i cho các c?p có th?m quy?n gi?i quy?t các b?c xúc trong cán b? h?i viên và nhan dan kh?ng ?? n?y sinh tiêu c?c.

?????? 2.3. Cán b? h?i viên ??i v?i các t?ng l?p nhan dan.

?????? - M?i cán b?, h?i viên ph?i xay d?ng tác phong qu?n chúng g?n g?i, th??ng yêu, ?oàn k?t, h?p tác v?i m?i ng??i quan tam giúp ?? m?i ng??i nh?t là ??i t??ng có hoàn c?nh khó kh?n, ho?n n?n, ch?m lo xay d?ng m?i tr??ng ??o ??c x? h?i, ?ng x? v?n minh n?i c?ng c?ng… cùng nhau gi? cho ??i t? và cu?c s?ng riêng c?a các thành viên trong m?i gia ?ình h?i viên và các gia ?ình nhan dan có l?i s?ng trong sáng, lành m?nh.

 1. ??a vi?c h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh vào ch??ng trình ph?i h?p th?ng nh?t hành ??ng n?m 2018 g?n v?i th?c hi?n Ngh? quy?t TW4, TW6 (khóa XII).

???????? 3.1. ??a ch??ng trình ph?i h?p th?ng nh?t hành ??ng c?a các c?p H?i vào gi?i quy?t k?p th?i, có hi?u qu? nh?ng v?n ?? b?c xúc, n?i c?m c?a các c?p H?i phù h?p v?i các v?n ?? ??a ph??ng ??u t? quan tam gi?i quy?t b?ng các gi?i pháp m? hình sát v?i th?c t? ?òi h?i c?a tình hình nh?m nang cao hi?u qu? trong quá trình th?c hi?n.

?????? 3.2. T?p trung tuyên truy?n v?n ??ng cán b?, h?i viên, nhan dan th?c hi?n t?t các phong trào thi ?ua yêu n??c nh?t là n?i dung cu?c v?n ??ng “Toàn dan ?oàn k?t xay d?ng n?ng th?n m?i, ?? th? v?n minh”.??????????????????????????????????

?????? 3.3. Th?c hi?n t?t quy ch? dan ch? c? s?; Ph?i h?p v?i M?t tr?n T? qu?c th?c hi?n t?t quy ch? giám sát và ph?n bi?n x? h?i theo Quy?t ??nh 217 và Quy?t ??nh 218 v? l?y y ki?n ?óng góp vào ???ng l?i ch? tr??ng chính sách c?a ??ng nh?m ??m b?o phù h?p v?i nguy?n v?ng chính ?áng h?p pháp c?a nhan dan.

??????? 3.4. Hàng tháng trong sinh ho?t l?nh ??o, ki?m ?i?m th?c hi?n ngh? quy?t và tri?n khai ph??ng h??ng tháng sau; trong sinh ho?t các c?p h?i và các ch??ng trình ho?t ??ng c?a mình các c?p H?i g?n n?i dung h?c t?p, làm theo t? t??ng ??o ??c, phong cách H? Chí Minh v?i tri?n khai th?c hi?n và ?ánh giá k?t qu? th?c hi?n Ngh? quy?t TW4 và TW6 (khóa XII) thành vi?c làm th??ng xuyên là m?t n?i dung quan tr?ng trong c?ng tác xay d?ng ??ng ??ng th?i c?ng là n?i dung th?c hi?n Ch? th? 05-BCT/TW c?a các c?p H?i.???

 1. C?ng tác ki?m tra, s? k?t, t?ng k?t vi?c h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh.

???????? 4.1. ??a n?i dung c?ng tác ki?m tra vi?c th?c hi?n Ch? th? 05 c?a B? chính tr? vào k? ho?ch ki?m tra c?a Ban ki?m tra các c?p và c?ng tác ki?m tra c?ng tác chuyên m?n c?a thành H?i ??i v?i các t? ch?c H?i theo yêu c?u k? ho?ch, ch? tiêu c?ng tác ki?m tra trong n?m làm c? s? cho ?ánh giá th?c ch?t k?t qu? th?c hi?n.

??????? 4.2. Th?c hi?n t?t n?i dung s? k?t ?ánh giá k?t qu? n?m 2018 và ?? ra ph??ng h??ng n?m 2019, tuyên d??ng các ?i?n hình tiên ti?n d?p 19/5 nhan ngày sinh nh?t Bác hàng n?m và t?ng k?t theo k? ho?ch ch? ??o c?a B? chính tr?; Ban Bí th? và Thành ?y khi có các v?n b?n h??ng d?n.

???? ?III. T? CH?C TH?C HI?N.

 1. ??? Ban Tuyên giáo thành H?i là ??u m?i ph?i h?p v?i các Ban c?a thành H?i tham m?u giúp Th??ng tr?c tri?n khai ??n các c?p H?i tr?c thu?c và làm t?t ch?c n?ng tuyên truy?n vi?c ti?p t?c quán tri?t Ch? th? 05-BCT/TW và tuyên truy?n ch? ?? h?c t?p n?m 2018 và h??ng d?n các c?p H?i th?c hi?n.?
 2. Theo d?i, t?ng h?p nhan r?ng các ch??ng trình, m? hình ho?t ??ng có hi?u qu?, có tính lan t?a, t? ch?c trao ??i rút kinh nghi?m nhan r?ng trong các c?p H?i v?n d?ng th?c hi?n ??ng th?i b?i d??ng các t?p th?, các nhan ?i?n hình tiên ti?n tuyên d??ng trong các c?p H?i nhan d?p s? k?t hàng n?m.
 3. Theo d?i ??n ??c các ??n v? th?c hi?n và ch?p hành ch? ?? báo cáo n?m tình hình, k?p th?i phát hi?n các c?p H?i làm t?t ?? ??ng viên khuy?n khích ??ng th?i k?p th?i phê phán ch?n ch?nh các ??n v? làm ch?a t?t nh?m nang cao ch?t l??ng th?c hi?n k? ho?ch n?m 2018.
 4. C?n c? vào v?n b?n ch? ??o c?a c?p ?y tr?c ti?p và k? ho?ch c?a thành H?i, c?n c? vào th?c ti?n ??c ?i?m c? th? c?a các c?p H?i tri?n khai xay d?ng k? ho?ch c?p mình, h??ng d?n c? s? th?c hi?n nghiêm túc nh?m nang cao hi?u qu? th?c hi?n n?m 2018.
 5. Th?c hi?n t?t ch? ?? báo cáo hàng quy l?ng vào n?i dung báo cáo c?ng tác tuyên giáo, báo cáo 6 tháng và 1 n?m b?ng v?n b?n riêng g?i v? thành H?i qua Ban Tuyên giáo theo ??a ch? Email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.? theo quy ??nh ?? ???c h??ng d?n.

Trên ?ay là k? ho?ch v? th?c hi?n Ch? th? 05-BCT/TW n?m 2018 c?a Th??ng Tr?c H?i CCB thành ph?, các c?p H?i nghiêm túc t? ch?c th?c hi?n.

N?i nh?n:

- TT và các Ban c? quan Thành h?i;

- 24 qu?n, huy?n và ?V Kh?i “487” tt;

xsmb hang ngay- L?u: VT, BTG.

TM. TH??NG TR?C

PHó CH? T?CH

?

?? ky

?

?

Tr?n Thanh Huy?n

Image

QU?N TR? ??I H?C