L??t xem: 7872

H?i ngh? s? k?t n?m th? 2 th?c hi?n Ch? th? 05-CT/TW c?a B? Chính tr?

H?i C?u chi?n binh Vi?t Nam TP. H? Chí Minh

t? ch?c H?i ngh? s? k?t n?m th? 2 th?c hi?n Ch? th? 05-CT/TW c?a B? Chính tr?

v? “??y m?nh h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh”

Tri?n khai th?c hi?n N?i dung s? 05-NDT?/CCB, ngày 16/01/2018 c?a H?i C?u chi?n binh TP.HCM, thi?t th?c thi ?ua l?p thành tích”M?ng ??ng, m?ng Xuan”; m?ng k? ni?m 88 n?m, ngày thành l?p ??ng (3/2); k? ni?m 64 n?m chi?n th?ng ?i?n Biên Ph? (7/5); 43 n?m, ngày gi?i phóng mi?n Nam, th?ng nh?t T? qu?c (30/4); 132 n?m, ngày Qu?c t? lao ??ng (1/5); 128 n?m, ngày sinh Ch? t?ch H? Chí Minh (19/5) – Ngày 17/5/2018, H?i C?u chi?n binh TP.HCM ?? t? ch?c H?i ngh? s? k?t n?m th? 2 th?c hi?n Ch? th? 05-CT/TW c?a B? Chính tr? v? “??y m?nh h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh”, ??ng th?i bi?u d??ng khen th??ng 19 ??n v? và 15 cá nhan th?c hi?n t?t phong trào thi ?ua trong ??t 19/5/2018.

??n tham d? H?i ngh? có ??ng chí T? ??i Phong, Phó Tr??ng Ban Tuyên giáo Thành ?y TP.HCM, các ??ng chí l?nh ??o Th??ng tr?c và Th??ng v? H?i CCB TP.HCM và ??ng ??o các ??n v? H?i CCB các Qu?n Huy?n, các ??n v? H?i CCB kh?i 487.

H?i ngh? ?? ???c nghe m?t s? báo cáo ?i?n hình c?a các H?i CCB Qu?n-Huy?n (Qu?n Phú Nhu?n), m? hình ho?t ??ng c?a m?t s? ?i?n hình H?i CCB Ph??ng- X? (P. B?n Nghé-Q.1, P.Th?o ?i?n-Q.2, x? Ph??c V?nh An-H.C? Chi) và m?t s? cá nhan tiêu bi?u trong phong trào thi ?ua.

?

Thay m?t Th??ng tr?c và Th??ng v? H?i CCB TP.HCM, ??ng chí Trung t??ng Tr?n Thanh Huy?n – Phó Ch? t?ch th??ng tr?c H?i CCB VN/TP.HCM, ?? ?ánh giá cao các ??n v? H?i CCB các c?p ?? tri?n khai sau, r?ng các n?i dung c?a phong trào thi ?ua, giúp cho cán b?, ??ng viên, h?i viên CCB nh?n th?c ??y ?? h?n v? nh?ng giá tr? to l?n c?a t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh, tác ??ng hi?u qu? và chuy?n bi?n trong nh?n th?c và hành ??ng trong cán b?, ??ng viên, H?i viên CCB và nhan dan.

??ng chí Trung t??ng Tr?n Thanh Huy?n thay m?t th??ng tr?c và th??ng v? H?i CCB TPHCM bi?u d??ng m?t s? m? hình ho?t ??ng t?t hi?u qu? cao c?a các ??n v? H?i CCB Qu?n-Huy?n, Ph??ng-X?, ph?i h?p ch?t ch? v?i các c?p chính quy?n và các t? ch?c ?oàn th? ? ??a ph??ng th?c hi?n t?t các ho?t ??ng và phong trào ? ??a ph??ng, th? hi?n r? vai trò, uy tín, và là ?i?m t?a v?ng ch?c v? b?n l?nh chính tr? ??i v?i ??a ph??ng. ??ng chí Trung t??ng Tr?n Thanh Huy?n c?ng bi?u d??ng và ?ánh giá cao các cá nhan CCB ?i?n hình, m?c dù ?i?u ki?n tu?i tác và s?c kh?e, v?n ??m nhi?m nhi?u v? trí c?ng tác, có nhi?u ?óng góp tích c?c h? tr? chính quy?n ??a ph??ng, l?nh ??o ??n v? và ph?i h?p v?i các t? ch?c ?oàn th? hoàn thành t?t các nhi?m v? chính tr? c?a ??ng và chính quy?n, góp ph?n vào s? nghi?p phát tri?n kinh t? - x? h?i, gi? v?ng an ninh qu?c phòng c?a ??a ph??ng, c? quan, ??n v?.

??ng th?i ??ng chí c?ng ch? ra m?t s? h?n ch? c?a ho?t ??ng: v?n còn 1 b? ph?n cán b?, h?i viên ch?a nh?n th?c ??y ?? và sau s?c v? s? c?n thi?t, t?m quan tr?ng c?a vi?c h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh, m?t s? t? ch?c H?i xay d?ng k? ho?ch tri?n khai th?c hi?n ch?m, n?i dung ch?t l??ng còn h?n ch?…

??ng chí c?ng nh?c các ??n v? H?i và cá nhan h?i viên CCB ti?p t?c phát huy các k?t qu? ??t ???c trong 2 n?m 2016, 2017, ??y m?nh c?ng tác tuyên truey62n, nang cao nh?n th?c v? y ngh?a, t?m quan tr?ng , m?c ?ích, yêu c?u, n?i dung ch? th? 05-CT/TW, ti?p t?c nêu cao vai trò g??ng m?u, tích c?c tham gia xay d?ng, b?o v? ??ng, chính quy?n, ch? ?? XHCN, b?o v? nhan dan. ?oàn k?t, trách nhi?m, nêu g??ng v? phong cách, tác phong c?ng tác trong h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí?Minh, mang l?i hi?u qu? thi?t th?c, t?o s?c lan t?a ngày càng r?ng r?i trong c?ng ??ng.

Các c?p H?i có k? ho?ch tri?n khai 100% các n?i dung tr?ng tam c?p mình, bám sát vào nhi?m v? chính tr? ???c giao và h??ng d?n tri?n khai c? th? ??n c? s?. Ph?i h?p v?i các ngành, các c?p, ch?m lo b?o ??m t?t nh?t theo kh? n?ng và ?i?u ki?n v? v?t ch?t, tinh th?n cho h?i viên, nh?t là h?i viên di?n chính sách, th??ng binh, gia ?ình Li?t s?, gia ?ình có c?ng v?i cách m?ng, h?i viên nghèo, có hoàn c?nh khó kh?n, h?i viên b? ?nh h??ng c?a thiên tai, b?o, l?, b?nh hi?m nghèo… Các cán b? h?i viên có l?p tr??ng t? t??ng v?ng vàng phát huy b?n ch?t truy?n th?ng “B? ??i C? H?” trong nhi?m v? b?o v? ??ng, chính quy?n, ch? ??, thành qu? cách m?ng và b?o v? nhan dan. Ph?n ??u, rèn luy?n, gi? gìn ph?m ch?t chính tr?, ??o ??c l?i s?ng, kh?ng có bi?u hi?n suy thoái, “t? di?n bi?n”, “t? chuy?n hóa”….

T?i h?i ngh?, H?i CCB VN/TP.HCM c?ng ?? c?ng b? Quy?t???nh s? 193/Q?KT-CCB v? vi?c?trao t?ng B?ng khen cho 19 t?p th? và 15 cá nhan có thành tích th?c hi?n t?t v? h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh trong ??t s? k?t 19/5/2018.

?

Image

QU?N TR? ??I H?C