L??t xem: 7655

TH?NG BáO KH?N C?A ??NG ?Y V? TìNH HìNH ANTT THáNG 6/2018

Kính g?i: - các ??ng chi H?i viên?H?i C?u chi?n binh

??????????????? Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T??nhiên
?
??ng ?y Tr??ng v?a g?i?Th?ng báo kh?n v? tình hình An ninh tr?t t? tháng 6/2018.
Các ??ng chí H?i viên ??c và nghiêm ch?nh ch?p hành:


1. BTV ??ng ?y Tr??ng ?? nh?n C?ng v?n 644-CV/?U ngày 8/6/2018 c?a BTV ??ng ?y ?HQG-HCM v? vi?c ch? ??o t?ng c??ng c?ng tác An ninh tr?t t? trong tháng 6 có liên quan ??n D? Lu?t trên các trang m?ng kêu g?i bi?u tình n?u Qu?c h?i th?ng qua:?D? án Lu?t ??n v? hành chính- kinh t? ??c bi?t? t?i k? h?p th? 5, Qu?c h?i khóa XIV.
thành l?p 3 ??n v??hành chính - kinh t? ??c bi?t Van ??n (Qu?ng Ninh), B?c Van Phong (Khánh Hòa), và Phú Qu?c (Kiên Giang).
?
?
2. K?t lu?n 21 c?a B? Chính tr? ??ng y thành l?p 3 ??n v? hành chính ??c bi?t? trên.
?
?
BTV ??ng ?y tr??ng ?? ngh? các ??ng chí? ??c bi?t chú y ??n ngày 10/6 và các ngày cu?i tu?n trong su?t tháng 6 này v?i các c?ng vi?c nh? sau:?
?
1. N?m v?ng n?i dung K?t lu?n 21 và c?ng v?n 644-CV/?U ?? chia s? th?ng tin (mi?ng hay ?i?n tho?i, kh?ng sao chép, email) trong chi b?, sinh viên, th?y c? giáo và ng??i lao ??ng. ??m b?o ch? ?? M?T c?a tài li?u này.
?
2. Phan c?ng trong chi b? và th??ng? tr?c ?oàn th? ng??i ch?u trách nhi?m n?m tình hình và báo cáo BTV ??ng ?y tr??ng các v?n ?? x?y ra.
?
3. Bí th? ?oàn TN, ch? t?ch H?i SV và Tr??ng Phòng CTSV c?n phan c?ng cán b? tr?c t?i c? s? LT-T?, Trung tam n?i trú ?HQG và KTX 135B Tr?n H?ng ??o ?? n?m tình hình và k?p th?i ng?n ch?n kh?ng cho sinh viên tham gia các ?oàn bi?u tình hay các ho?t ??ng tuyên truy?n bóp méo, xuyên t?c s? th?t ( cho r?ng Lu?t ??c khu này s?? m?c ??nh cho Trung qu?c thuê ??t 99 n?m).
?
4. Chi ?y 25 chi b? n?m tình hình nh?n th?c và d? lu?n trong chi b? và qu?n chúng ??n v?. Các ??ng chí ??ng ?y viên ???c phan c?ng t?ng chi b? c?n n?m tình hình c?a CV644 ?? ch? ??o chi b? và báo cáo.
?
5.? BTV ??ng ?y thành l?p? T? ch? ??o ANTT tháng 6 c?a tr??ng v?i 3 ??ng chí:
- ?/c Tr?n Linh Th??c, bí th? ??ng ?y- hi?u tr??ng
- ?/c Nguy?n V?n Hi?u, phó bí th? ??ng ?y
- ?/c Phan Ng? Hoang, UVTV ??ng ?y- Tr??ng Phòng TCHC
?
Các ?oàn th? và các ??ng chí H?i viên CCB báo cáo tình hình nhanh khi có s? vi?c x?y ra ??n T? ch? ??o ANTT ?? k?p th?i ch? ??o gi?i quy?t.
?
?? ngh? các ??ng chí quán tri?t ch? ??o và có ph??ng án phan c?ng th?c hi?n.
?
BTV ??ng ?y Tr??ng
?
H?i viên H?i CCB s?n sàng th?c hi?n các nhi?m v? mà ??ng phan c?ng.
Image

QU?N TR? ??I H?C