L??t xem: 7224

??NG HàNH CùNG CáC CHI?N S? C?NH SáT BI?N

??NG HàNH CùNG CáC CHI?N S? C?NH SáT BI?N

C?nh sát bi?n Vi?t Nam là l?c l??ng chuyên trách c?a Nhà n??c, l?c l??ng nòng c?t b?o v? an ninh qu?c gia, ch? trì th?c thi pháp lu?t trên bi?n.

Nga?y 28 tha?ng 8 n?m 1998, B?? T? lê?nh Ha?i quan, B?? Qu??c pho?ng c?ng b?? tha?nh la?p Cu?c Ca?nh sa?t biê?n Viê?t Nam. Khi m??i tha?nh la?p Cu?c Ca?nh sa?t biê?n la? cu?c nghiê?p vu?, tr??c thu??c B?? T? lê?nh Ha?i quan.

N?m 2002, Thu? t???ng Chi?nh phu? ky? Quyê?t ?i?nh s?? 677/2002/Q?-TTg phê duyê?t d?? a?n xay d??ng L??c l???ng Ca?nh sa?t biê?n giai ?oa?n 2001 - 2010, ???ng th??i B?? Qu??c pho?ng quyê?t ?i?nh ?iê?u chuyê?n ca?c vu?ng Ca?nh sa?t biê?n t?? ca?c vu?ng Ha?i quan vê? tr??c thu??c Cu?c CSB.

N?m 2008, C?c C?nh sát bi?n ???c chuy?n v? tr?c thu?c B? Qu?c phòng và ??ng th?i các Vùng c?nh sát bi?n ???c chuy?n v? tr?c thu?c C?c.

N?m 2013, C?c c?nh sát bi?n ??i tên thành B? T? l?nh C?nh sát bi?n theo Ngh? ??nh s? 96/2013/N?-CP, ngày 27 tháng 08 n?m 2013 c?a Chính ph?, là c? quan mang danh ngh?a tr?c thu?c Chính ph? Vi?t Nam.

Ngày 10 tháng 9 n?m 2014, các Vùng c?nh sát bi?n ???c ??i tên thành B? t? l?nh Vùng c?nh sát bi?n theo quy?t ??nh c?a B? tr??ng Qu?c phòng.

C?nh sát bi?n Vi?t Nam ho?t ??ng trong vùng n??c n?i th?y, l?nh h?i, vùng ti?p giáp l?nh h?i, vùng ??c quy?n kinh t? và th?m l?c ??a c?a Vi?t Nam, có nhi?m v? chính nh? ki?m tra, ki?m soát theo quy ??nh c?a pháp lu?t Vi?t Nam và có liên quan mà n??c CHXHCN Vi?t Nam là thành viên ?? b?o v? ch? quy?n; gi? gìn an ninh, tr?t t?, an toàn; b?o v? tài nguyên, phòng ch?ng ? nhi?m m?i tr??ng; phát hi?n, ng?n ch?n, ??u tranh ch?ng các hành vi bu?n l?u, v?n chuy?n trái phép và mua bán ng??i, v?n chuy?n, mua bán trái phép hàng hoá, v? khí, ch?t n?, ch?t ma tuy, ti?n ch?t và các hành vi vi ph?m pháp lu?t khác. Cùng v?i ?ó là nhi?m v? h?p tác qu?c t? trong ph?m vi ch?c n?ng, nhi?m v?, quy?n h?n c?a mình theo quy ??nh c?a pháp lu?t và ?i?u ??c qu?c t? góp ph?n gi? gìn an ninh, tr?t t?, hoà bình và ?n ??nh trên các vùng bi?n.

Nhi?m v? c?a l?c l??ng C?nh sát bi?n:?

 1. Tu?n tra, ki?m soát t?t c? ng??i, ph??ng ti?n ho?t ??ng trên các vùng bi?n Vi?t Nam ?? b?o v? ch? quy?n, gi? gìn an ninh, tr?t t? trên bi?n;
 2. X? ly vi ph?m hành chính trên vùng bi?n Vi?t Nam;
 3. B?t gi?, ti?n hành m?t s? ho?t ??ng ?i?u tra các hành vi ph?m t?i trên vùng bi?n Vi?t Nam và toàn b? v?nh Thái Lan: Bu?n l?u, v?n chuy?n hàng hóa trái phép qua biên gi?i, t?i ph?m v? ma túy, m?i tr??ng, c??p bi?n...
 4. B?o v? m?i tr??ng bi?n;
 5. B?o v? v?n t?i bi?n;
 6. H? tr? hàng h?i;
 7. Tìm ki?m c?u n?n (SAR);
 8. H?p tác qu?c t? v?i các qu?c gia ?? b?o v? an ninh vùng bi?n;

Tàu tu?n duyên c?a M? chuy?n giao trang b? cho CSB VN

Kh?ng ch? b?o v? toàn v?n ch? quy?n bi?n ??o thiêng liêng c?a T? qu?c mà còn gi? v?ng an ninh tr?t t?, an toàn hàng h?i, tr?n áp và ??u tranh có hi?u qu? v?i các lo?i vi ph?m, t?i ph?m trên các vùng bi?n, góp ph?n tích c?c vào c?ng tác tìm ki?m c?u n?n, ??i ngo?i qu?c phòng, t?ng c??ng h?p tác qu?c t?, gi? v?ng m?i tr??ng hòa bình, ?n ??nh cho phát tri?n kinh t? c?a ??t n??c.

Các tàu c?a C?nh sát bi?n Vi?t Nam ???c trang b? cho phù h?p v?i t?ng ch?c n?ng riêng bi?t.

 1. Nhi?m v? tu?n tra và b?o v? b? bi?n bao g?m các tàu có tr?ng t?i t? 120-400 t?n, có t?c ?? r?t cao, trang b? v? khí m?nh m?, s? hi?u là 00xx, 20xx, 30xx, 40xx, 50xx.
 2. Nhi?m v? h? tr? tìm ki?m c?u n?n bao g?m các tàu có tr?ng t?i t? 1000 - 2000 t?n, s? hi?u th??ng là 60xx
 3. Nhi?m v? tu?n tra ngoài kh?i, b?o v? các vùng bi?n, b?o v? các ??o và ch? huy bao g?m các tàu có tr?ng t?i 2500 t?n tr? lên ???c trang b? v? khí hi?n ??i, có sàn ?? tr?c th?ng, s? hi?u th??ng là 80xx

 1. Riêng nhi?m v? tìm ki?m c?u n?n còn có các tàu mang s? hi?u th??ng là 90xx ho?c SAR

?nh: Nh? ?ình Ngo?n

 1. S? hi?u c?a tàu b?t ??u v?i CSB (C?nh Sát Bi?n). Ví d?: CSB 8001, CSB 4033...
 2. Nhi?m v? tu?n tra, ki?m soát, ch?ng bu?n l?u trong 500 h?i ly bao g?m các xu?ng tu?n tra cao t?c mang s? hi?u th??ng là 4xx, 6xx, 7xx
 3. Ngoài ra còn có 3 máy bay tu?n thám CASA C-212 mang s? hi?u 8981, 8982, 8983 v?i nhi?u trang b? k? thu?t hi?n ??i theo tiêu chu?n chau ?u, ???c thi?t k? chuyên bi?t cho nhi?m v? tu?n thám h?i quan. (máy bay mang s? hi?u 8983 ?? b? r?i khi th?c hi?n nhi?m v? tìm ki?m c?u n?n chi?c Su-30MK2 b? m?t tín hi?u khi ?ang hu?n luy?n trên bi?n).

Vài hình ?nh ho?t ??ng c?a C?nh sát bi?n:

S?c m?nh CSB Vi?t Nam:
?

...

Gi?i c?u ??ng ??i ? Hoàng Sa:

...

Truy b?t c??p bi?n:

...

CSB Vùng 3 gi? v?ng?bình yên bi?n ??o T? qu?c:

...

V??t sóng gió:

...

C?u ng? dan trên bi?n:

...

………

B? T? l?nh c?nh sát bi?n Vùng 3 ???c thành l?p ngày 07 tháng 3 n?m 2001, tr?c thu?c C?c C?nh sát Bi?n, Quan ch?ng H?i quan. Ngày 10 tháng 9 n?m 2014, ??i tên thành Vùng 3 C?nh sát bi?n tr?c thu?c B? T? l?nh C?nh sát bi?n Vi?t Nam, bao g?m các H?i ??i 301, 302 và các ??n v? tr?c thu?c.

C?nh sát bi?n Vùng 3 là ??n v? ??c l?p tác chi?n, qu?n ly và b?o v? vùng bi?n , t? Cù Lao Xanh (Bình ??nh) t?i b? b?c?c?a ??nh An?(Trà Vinh) và bi?n ??ng.

H?i ?? 301 ?óng t?i TP. V?ng Tàu. H?i ??i 302 ?óng t?i Khánh Hòa ???c trang b? 2 tàu c?nh sát bi?n hi?n ??i b?c nh?t ??ng Nam á là 8005 và 7011.

Tàu 8005 dài 90m, r?ng 14m, ?? cao m?n tàu 7m, l??ng d?n n??c n??c 2.400 t?n, t?c ?? 21 h?i ly/h, có th? ho?t ??ng liên t?c trên bi?n 40 ngày ?êm, t?m ho?t ??ng 4.000 h?i ly, ch?u ???c sóng c?p 9, gió c?p 12. Trên tàu có san ?? cho máy bay tr?c th?ng, cùng nhi?u trang thi?t b? hi?n ??i.

Còn tàu CSB 7011 dài g?n 90m, chi?u r?ng l?n nh?t g?n 14m, tr?ng t?i toàn ph?n kho?ng 2.900 t?n, l??ng gi?n n??c trên 4.300 t?n, t?m ho?t ??ng ??n 6.000 h?i ly, th?i gian ho?t ??ng liên t?c trên bi?n ??n 60 ngày ?êm và ch?u ???c sóng, gió c?p 9 - 11.

Tàu CSB 7011 ???c thi?t k? cho nhi?m v? v?n chuy?n v?t t? k? thu?t - h?u c?n cho các tàu ho?t ??ng trên bi?n c?ng nh? cho các ??o và nhà giàn. Kh? n?ng v?n chuy?n và ti?p t? nhiên li?u, n??c ng?t c?a tàu lên t?i 2.000m3 d?u và 500m3 n??c ng?t. Các tàu này có th? v?n chuy?n và ti?p t? hàng h?u c?n v?i kh?i l??ng kho?ng vài tr?m t?n.

Kh?ng ch? cung c?p h?u c?n cho LLVT trên bi?n mà còn h? tr? ng? dan khi g?p khó kh?n trên bi?n…

?

?

T? l?nh C?nh sát bi?n Vùng 3? (ky h?a c?a Nh???ình Ngo?n)?

ng??i ?? tr?c ti?p ch? huy biên ??i tàu CSB t?i hi?n tr??ng truy b?t nhóm c??p bi?n

ng??i Indonesia có trang b? v? khí, c??p 1 tàu d?u c?a Malaysia t?i vùng bi?n Singapore

r?i ch?y vào vùng bi?n Vi?t Nam.

?Cau chuy?n truy ?u?i trên bi?n ly k? và cu?c ??u trí c?ng th?ng v?i c??p bi?n ?? ???c t??ng thu?t ??ng nhi?u k? trên báo Tu?i Tr? (khi ?ó ??ng chí Lê Xuan Thanh mang quan hàm ??i tá):

...

Image

QU?N TR? ??I H?C