L??t xem: 7475

C?ng v?n H?A T?C s?: 249 /CCB v/v gi? ?n ??nh tình hình chính tr?, t? t??ng

H?I C?U CHI?N BINH VI?T NAM

H?I CCB TP. H? CHí MINH

?S?: 249 /CCB

V/v gi? ?n ??nh tình hình chính tr?, t? t??ng

? C?NG HòA X? H?I CH? NGH?A VI?T NAM

??????? ??c l?p – T? do – H?nh phúc

TP. H? Chí Minh, ngày 14 tháng 6 n?m 2018

?

?

????????????? Kính g?i: Th??ng tr?c H?i CCB các qu?n, huy?n và kh?i “487”

?

????? Nh?ng ngày qua, l?i d?ng s? ki?n k? h?p th? V, Qu?c h?i Khóa XIV, có ??a ra th?o lu?n v? D? án Lu?t ??c khu, trong ?ó có n?i dung v? th?i gian cho thuê ??t là 99 n?m! M?t s? ng??i ?? ??a ra nh?ng y ki?n ph?n bác thi?u tính xay d?ng, c? y làm nghiêm tr?ng hóa v?n ?? , gay nên tam tr?ng lo l?ng, b?c xúc trong d? lu?n x? h?i. Th?m chí, có nh?ng k? quá khích ?? l?i d?ng vi?c này ??a ra nh?ng lu?n ?i?u xuyên t?c, ch?ng phá ??ng và Nhà n??c; kích ??ng, l?i kéo, xúi gi?c t? t?p ??ng ng??i gay r?i an ninh chính tr?, làm m?t tr?t t? c?ng c?ng.

?????

????? Th?c hi?n C?ng v?n s? 198/CBV-TG, ngày 11.6.2018 c?a Trung ??ng H?i CCB Vi?t Nam v? “Gi? ?n ??nh tình hình chính tr? t? t??ng”, Th??ng tr?c H?i CCB Thành ph? H? Chí Minh, yêu c?u Th??ng tr?c H?i CCB các qu?n, huy?n và kh?i “487”: C?n ??y m?nh c?ng tác tuyên truy?n, v?n ??ng cán b?, h?i viên, gia ?ình h?i viên CCB và nhan dan trên ??a bàn bình t?nh, tin t??ng vào s? l?nh ??o c?a ??ng, c?nh giác v?i nh?ng lu?n ?i?u xuyên t?c, kích ??ng, l?i kéo c?a các ph?n t? x?u; tuy?t ??i kh?ng nghe và kh?ng tham gia t? t?p ??ng ng??i làm m?t an ninh chính tr?, tr?t t? ??a bàn; ??ng th?i, ph?i h?p ch?t ch? v?i các ban, ngành, ?oàn th? ??a ph??ng kiên quy?t ??u tranh v?ch tr?n am m?u, th? ?o?n l?i d?ng dan ch? ?? ch?ng phá ??ng, Nhà n??c ta c?a các ph?n t? c? h?i, thù ??ch, góp ph?n gi? v?ng s? ?n ??nh chính tr? t? t??ng trên ??a bàn.

?????

????? ?? ngh? các qu?n, huy?n H?i và kh?i “487” tri?n khai k?p th?i và báo cáo k?t qu? v? H?i CCB Thành ph? (qua Ban Tuyên giáo) tr??c 16.6.2018.

?

N?i nh?n:

- H?i CCB Vi?t Nam (b/c)

-?TT H?i CCB qu?n, huy?n và kh?i “487”;

-?Các Ban Thành h?i; Báo CCB TP;

- L?u VT, BTG;

TM. TH??NG TR?C

PHó CH? T?CH

?(?? ky)

?Tr?n Thanh Huy?n

Image

QU?N TR? ??I H?C