L??t xem: 15172

??i H?i H?i C?u Chi?n Binh Vi?t Nam Tr??ng ??i H?c Khoa H?c T? Nhiên - Nhi?m K? VI (2017-2022)

Chi?u ngày 23/6/2017, H?i C?u chi?n binh Vi?t Nam (CCBVN) Tr??ng ??i h?c Khoa h?c t? nhiên (?H.KHTN) ?? t? ch?c ??i h?i l?n th? VI, nhi?m k? 2017-2022 t?i c? s? 227 Nguy?n V?n C?, Qu?n 5, v?i kh?u hi?u c?a? ??i? h?i? “Phát huy b?n ch?t truy?n th?ng “B? ??i C? H?”. Trung thành - ?oàn k?t g??ng m?u - ??i m?i – Hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? chính tr?”.

??n d? ??i h?i có các ??ng chí l?nh ??o ??i di?n ??ng ?y & Ban Giám hi?u cùng các ?oàn th? trong tr??ng, các ??ng chí ??i di?n H?i CCBVN TP. H? Chí Minh và các ??n v? b?n trong Kh?i 487, cùng toàn th? h?i viên H?i CCB, các c?u quan nhan ?ang c?ng tác t?i tr??ng.

T?ng k?t ho?t ??ng 5 n?m c?a nhi?m k? V (2012-2017), báo cáo c?a Ban ch?p hành khóa V nêu r? tình hình thu?n l?i khó kh?n, cùng nh?ng ph??ng th?c ho?t ??ng c?a H?i ?? hoàn thành nhi?m v? chính tr? quan tr?ng, vai trò c?a H?i CCB trong nhà tr??ng, nhi?m v? chuyên m?n th??ng xuyên c?a các h?i viên ? t?ng v? trí c?ng tác ??m nhi?m: gi?ng d?y, nghiên c?u, qu?n ly, ph?c v?,… Trong ?ó ??c bi?t nêu cao ph?m ch?t ??o ??c ng??i lính c?a CCB, tính g??ng m?u trong c?ng tác và ??i s?ng. M?t s? ??ng chí CCB ?? là nh?ng t?m g??ng sáng, ??t ???c nh?ng thành tích cao? nh?: PGS.TS Bùi Th? Thanh, PGS.TS Nguy?n ?ình Ph?, PGS.TS Nguy?n Du Sanh, ThS Phan Kim Ng?c,…

?

?

M?t nhi?m v? quan tr?ng và ch? y?u ??i v?i H?i CCB trong m?i tr??ng ?ào t?o nh?ng con ng??i “v?a h?ng v?a chuyên” cho ??t n??c là: truy?n ng?n l?a yêu n??c, giáo d?c truy?n th?ng ??u tranh cách m?ng d?ng n??c và gi? n??c c?a các th? h? cha anh l?p tr??c ??n các th? h? tr? ch? nhan t??ng lai c?a ??t n??c. H?i CCB ?? cùng ph?i h?p v?i các ?oàn th?: C?ng ?oàn, ?oàn TN, H?i SV trong tr??ng tri?n khai các ho?t ??ng: báo cáo th?i s?, chi?u phim truy?n th?ng cách m?ng, giao l?u trò chuy?n v?i SV t? nh?ng th? h? CCB th?i ch?ng Pháp (Anh hùng lao ??ng Ly Hòa), CCB ch?ng M? (ThS Nh? ?ình Ngo?n, ThS Phan Kim Ng?c,…).

Nh?ng ho?t ??ng sáng t?o và phù h?p c?a H?i CCB Tr??ng ?H.KHTN ???c Thành H?i CCB TP.HCM và các ??n v? b?n ?ánh giá cao và H?i CCB Tr??ng ?H.KHTN ???c Thành H?i CCB t?ng th??ng C? thi ?ua “??n v? xu?t s?c trong phong trào CCB g??ng m?u” hai n?m liên t?c (n?m 2014 và n?m 2015).

?

?

Trong ph??ng h??ng nhi?m k? VI (2017-2022) ??i h?i c?ng th?o lu?n và th?ng qua ngh? quy?t v? nh?ng ??nh h??ng ho?t ??ng, ??y m?nh các c?ng tác ph?i h?p v?i các ?oàn th? và Ban ch? huy quan s? Tr??ng trong các ho?t ??ng giáo d?c truy?n th?ng, b?o v? tr?t t? an ninh, hoàn thành t?t nhi?m v? chuyên m?n, là “c?u n?i” ??a các ?ng d?ng khoa h?c c?ng ngh? ph?c v? nhi?m v? b?o v? an ninh và xay d?ng ??t n??c, b?o v? ??ng, b?o v? nhan dan… góp ph?n hoàn thành xu?t s?c Ngh? quy?t c?a ??ng b? Tr??ng ?H.KHTN nhi?m k? 2015-2020…

?

?

??i h?i c?ng ?? b?u ra Ban ch?p hành nhi?m k? VI (2017-2022) g?m 3 ??ng chí: ?/c Nh? ?ình Ngo?n ???c tín nhi?m b?u? làm Ch? t?ch H?i (tái ??c c?), ?/c Nguy?n Du Sanh ???c b?u làm Phó Ch? t?ch và ?/c Cao Ng?c Thuy?t, ?y viên BCH.

?

Image

QU?N TR? ??I H?C