L??t xem: 6046

L??c s? hình thành và phát tri?n H?i C?u chi?n binh Vi?t Nam - Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên

L??c s? hình thành và phát tri?n

H?i C?u chi?n binh Vi?t Nam - Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên

?

Ti?n than là H?i C?u chi?n binh Tr??ng ??i h?c T?ng h?p TP. H? Chí Minh thành l?p n?m 1990, quy t? các cán b? chi?n s? ?? t?ng tham gia kháng chi?n ch?ng Pháp, kháng chi?n ch?ng M? c?u n??c, và tham gia chi?n tr??ng b?o v? biên gi?i Tay Nam, biên gi?i phía B?c, hoàn thành nhi?m v? tr? v? Tr??ng h?c t?p và c?ng tác, bao g?m h?n 100 H?i viên.

Anh hùng Lao ??ng, PGS.TS Ly Hòa, Hi?u tr??ng Tr??ng ??i h?c T?ng h?p TP.HCM là m?t trong nh?ng H?i viên C?u chi?n binh ??u tiên c?a Tr??ng.

?

Anh hùng Lao ??ng, PGS.TS. Ly Hòa

(CCB tham gia quan ??i t? th?i kháng chi?n ch?ng Pháp)

?

Sau n?m 1995, Tr??ng ??i h?c T?ng h?p TP. H? Chí Minh chia tách thành các tr??ng:?Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên, Tr??ng ??i h?c Khoa h?c X? h?i và Nhan v?n, Khoa Kinh t?-Lu?t (ti?n than c?a Tr??ng ??i h?c Kinh t?-Lu?t hi?n nay) tr?c thu?c ??i h?c Qu?c gia TP.HCM, và m?t b? ph?n cán b? tham gia thành l?p các ??n v? m?i: Tr??ng ??i h?c C?ng ngh? th?ng tin, Tr??ng ??i h?c Qu?c t? c?a ??i h?c Qu?c gia TP.HCM, trong ?ó có các H?i viên CCB Tr??ng ??i h?c T?ng h?p c?.

=====

N?m 1996, H?i C?u chi?n binh Vi?t Nam Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên ???c thành l?p trên c? s? chia tách t? H?i C?u chi?n binh Tr??ng ??i h?c T?ng h?p TP.HCM, v?i 25 H?i viên.

??ng chí Giáo s? TSKH Phan Qu?c Khánh gi? c??ng v? Ch? t?ch H?i CCB VN Tr??ng ??i h?c Khoa h?c t? nhiên các nhi?m k? I, II, III t? n?m 1996 ??n n?m 2006.

?

?

GS.TSKH Phan Qu?c Khánh

?

??ng chí TS Tr?n C?ng Ly, Ch? t?ch H?i CCB VN Tr??ng ??i h?c Khoa h?c t? nhiên nhi?m k? IV (2007-2012).

?

?

TS. Tr?n C?ng Ly

?

??ng chí ThS Nh? ?ình Ngo?n, Ch? t?ch H?i CCB VN Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên nhi?m k? V (2012-2017), và ngày 23/6/2017 ???c tín nhi?m b?u l?i c??ng v? Ch? t?ch H?i nhi?m k? VI (2017-2022).

?

?

ThS. Nh? ?ình Ngo?n

?

Hi?n nay, H?i CCB VN Tr??ng ??i h?c Khoa h?c t? nhiên có 18 H?i viên chính th?c (3 Phó Giáo s? Ti?n s?, 2 Ti?n s?, 3 Th?c s?), 1 H?i viên danh d? (PGS.TS Ly Hòa) và 4 C?u quan nhan cùng tham gia sinh ho?t.

?

?

?

?

Image

QU?N TR? ??I H?C