L??t xem: 7378

TRUNG T??NG PH?M V?N D? nói chuy?n th?i s? v? An ninh – Qu?c phòng t?i Tr??ng ??i h?c KHTN

?

TRUNG T??NG PH?M V?N D?

Nói chuy?n th?i s? v? An ninh – Qu?c phòng t?i Tr??ng ??i h?c KHTN

*****

Th?c hi?n ch? ??o c?a ??ng ?y Tr??ng ??i h?c Khoa h?c t? nhiên, nhan d?p chu?n b? k? ni?m 50 n?m chi?n d?ch M?u Than, 43 n?m ngày Chi?n Th?ng 30/4, H?i C?u chi?n binh ph?i h?p cùng C?ng ?oàn, ?oàn TNCS H? Chí Minh và H?i Sinh viên c?a Tr??ng t? ch?c ??t sinh ho?t chính tr? chung cho cán b? viên ch?c và sinh viên c?a Tr??ng.

?Trung t??ng Ph?m V?n D?, Chính ?y Quan khu 7 và GS.TS. Tr?n Linh Th??c, Bí th? ??ng ?y, Hi?u tr??ng Tr??ng ?H.KHTN

?

Ngày 19/4/2018, t?i Gi?ng ???ng 1 c? s? 227 Nguy?n V?n C? - Qu?n 5, Trung t??ng Ph?m V?n D?, Bí th? ??ng ?y, Chính ?y Quan khu 7 ?? ??n nói chuy?n th?i s? v? tình ninh an ninh – qu?c phòng trên th? gi?i, trong khu v?c ?n ?? D??ng-Thái Bình D??ng và bi?n ??o c?a Vi?t Nam. Tham d? bu?i nói chuy?n th?i s? có l?nh ??o ??ng ?y – Ban giám hi?u và các Phòng, Ban, khoa cùng g?n 400 CBVC, các C?u chi?n binh, l?c l??ng DQTV và các ?oàn viên sinh viên tiêu bi?u c?a Tr??ng.

Trung t??ng Ph?m V?n D? ?? cung c?p nh?ng th?ng tin m?i nh?t v? tình hình an ninh –qu?c phòng th? gi?i, ??c bi?t là khu v?c ?n ?? D??ng – Thái Bình D??ng, nh?ng am m?u th? ?o?n tái l?p ”con ???ng t? l?a” và ”gi?c m? Trung Hoa” xuyên su?t trong các th? h? l?nh ??o Trung Qu?c, am m?u bành tr??ng và ??c chi?m Bi?n ??ng,... ??i tr?ng l?i là tr?c t? giác liên minh quan s? M? - Nh?t – úc - ?n ?? b?o v? nh?ng l?i ích s?ng còn t?i khu v?c Indo – Pacific,...

Trung t??ng Ph?m V?n D? c?ng th?ng tin v? nh?ng chi?n l??c, sách l??c c?a ??ng và nhà n??c v? an ninh – qu?c phòng c?a Vi?t Nam trong tình hình hi?n nay, nh?m b?o v? ch? quy?n ??ng th?i gi? v?ng an ninh ?n ??nh trong khu v?c. ??ng th?i Quan ??i nhan dan Vi?t Nam c?ng ???c trang b? các v? khí khí tài hi?n ??i, lu?n s?n sàng chi?n ??u, x? ly linh ho?t và kiên quy?t b?o v? v?ng ch?c ch? quy?n c?a ??t n??c.

?

V?i phong cách nói chuy?n than thi?n và pha m?t chút dí d?m c?a m?t v? t??ng l?nh cao c?p trong Quan ??i, cùng nh?ng th?ng tin t? li?u quy báu, ch?a t?ng c?ng b? trên truy?n th?ng, s? t?ng h?p và phan tích s?c s?o, t??ng minh và d? hi?u,... bu?i nói chuy?n th?i s? c?a Trung t??ng Ph?m V?n D? h?p d?n và thu hút ng??i nghe ??n phút cu?i cùng và lu?n nh?n ???c nh?ng tràng pháo tay n?ng nhi?t...

Cùng v?i bài nói chuy?n th?i s?, CBVC và SV tr??ng ???c th??ng th?c các ti?t m?c bi?u di?n c?a các ngh? s? ?oàn v?n c?ng Quan khu 7 v?i m?t nh?c c?ng guitare ??c bi?t – chính là Trung t??ng Ph?m V?n D?, ?? t?o nên m?t bu?i nghe th?ng tin th?i s? th?t s? ?n t??ng và hi?u qu? cao.

(Nh? ?ình Ngo?n – Ch? t?ch H?i C?u chi?n binh Tr??ng ?H.KHTN)

Image

QU?N TR? ??I H?C