L??t xem: 6675

C?NG TRìNH THI ?UA “Chung tay xay d?ng n?ng th?n m?i” c?a các H?i CCB C?m Thi ?ua V-Kh?i 487

C?NG TRìNH THI ?UA “Chung tay xay d?ng n?ng th?n m?i”

c?a các H?i CCB C?m Thi ?ua V-Kh?i 487, t?i x? Hi?p Ph??c, huy?n Nhà Bè

?

?

  1. M?C ?íCH, Y NGH?A

- ? Ti?p t?c ??y m?nh phong trào thi ?ua “C?u chi?n binh g??ng m?u” trong n?m 2018 trên c? s? th?c hi?n 5 m?c tiêu c?a phong trào và 4 ch??ng trình ??i h?i l?n th? V H?i C?u chi?n binh (CCB) Thành ph? phát ??ng g?n v?i các phong trào hành ??ng cách m?ng.

- ? Th?c hi?n tinh th?n ch? ??o c?a Th??ng tr?c H?i CCB Thành ph? H? Chí Minh v? vi?c xay d?ng các m? hình ho?t ??ng phát huy th? m?nh c?a các H?i CCB thu?c C?m Thi ?ua V– Kh?i 487 Thành ph? H? Chí Minh, tích c?c h? tr? nhau trong Phong trào thi ?ua “C?u chi?n binh g??ng m?u” n?m 2018. T?p h?p, phát huy s?c m?nh ?oàn k?t c?a các H?i CCB thu?c C?m Thi ?ua V, phát huy truy?n th?ng, b?n ch?t “B? ??i C? H?”, thi?t th?c tham gia Phong trào thi ?ua “C? n??c chung s?c xay d?ng n?ng th?n m?i, ?? th? v?n minh”, chào m?ng k? ni?m 43 n?m Ngày Gi?i phóng mi?n Nam, th?ng nh?t ??t n??c (30/4/1975 – 30/4/2018), 128 n?m Ngày sinh Ch? t?ch H? Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), 70 n?m Ngày Ch? t?ch H? Chí Minh ra L?i kêu g?i thi ?ua ái qu?c (11/06/1948 – 11/06/2018) c?n c? theo K? ho?ch C?ng tác thi ?ua khen th??ng n?m 2018 c?a C?m thi ?ua V.

?

  1. T? CH?C TH?C HI?N
  2. M? hình ho?t ??ng

??????????????? Tên g?i c?a c?ng trình thi ?ua là:

???????????????? “?Chung tay xay d?ng n?ng th?n m?i t?i x? Hi?p Ph??c, huy?n Nhà Bè”.

  1. ??a bàn th?c hi?n

??????????? ?X? Hi?p Ph??c, huy?n Nhà Bè, TP H? Chí Minh. X? Hi?p Ph??c là x? nghèo c?a huy?n Nhà Bè, chi?m 40% t? l? h? nghèo c?a huy?n Nhà Bè.

  1. Th?i gian th?c hi?n

??????????? Ngày 21 tháng 4 n?m 2018 (th? b?y).

  1. Thành ph?n tham gia

??????????? - ??i di?n H?i ??ng thi ?ua và các Ban, Báo c?a H?i CCB TP. H? Chí Minh.

??????????? - ??i di?n ban ch?p hành c?a 13 H?i CCB C?m Thi ?ua V.

??????????? - Các cán b?, nhan viên y t? c?a H?i CCB S? Y t? và H?i CCB Cty D??c Sài Gòn tham gia khám b?nh, phát thu?c.

III. BAN T? CH?C

??????????? 1- ?/c Nguy?n Hoài Nam, C?m tr??ng C?m Thi ?ua V - Tr??ng ban

??????????? 2- ?/c Lê V?n S?n, C?m phó C?m Thi ?ua V - Phó Tr??ng ban

???????????? 3- ?/c Ly ??c Hi?u, Phó Ch? t?ch H?i CCB C?ng ty C? ph?n C?ng Sài Gòn (C?ng Sài Gòn) - UV th??ng tr?c

  1. ?????? ?/c Tr?n Vi?t H?ng, Ch? t?ch H?i CCB S? Y t? - ?y viên

???????????? 5- ?/c Tr?n H?u Thi?n, Phó Ch? t?ch H?i CCB C?ng ty D??c Sài Gòn - ?y viên

??????????? 6- ?/c H? Quang Ngh?a, Ch? t?ch H?i CCB T?ng c?ng ty Th??ng m?i Sài Gòn ?

??????????? 7- ?/c Phan ??i D?ng, Ch? t?ch H?i CCB T?ng c?ng ty Cà phê Vi?t Nam

???????????? 8- ?/c Nguy?n H?ng Long, Ch? t?ch H?i CCB C?ng ty ??u t? Tài chính Nhà n??c TP H? Chí Minh - ?y viên

??????????? 9- ?/c Nh? ?ình Ngo?n, Ch? t?ch H?i CCB Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên -

??????????? 10- ?/c Nguy?n Kh?c C?nh, Ch? t?ch H?i CCB Tr??ng ??i h?c Khoa h?c X? h?i và Nhan v?n – ?y viên

??????????? 11- ?/c Hu?nh C?ng Ba, Ch? t?ch H?i CCB Tr??ng ??i h?c S? ph?m - ?y viên

??????????? 12- ?/c ?inh Xuan Th?, Ch? t?ch H?i CCB Tr??ng ??i h?c Tài chính-Marketting

???????????? 13- ?/c D??ng Anh S?n, Ch? t?ch H?i CCB Tr??ng ?H Qu?c t? & ?H Kinh t? lu?t - ?y viên

??????????? 14- ?/c Nguy?n Xuan C??ng, Ch? t?ch H?i CCB H?c vi?n Cán b? TP. HCM

?

  1. N?I DUNG Và KINH PHí TH?C HI?N
  2. Các n?i dung th?c hi?n

??????????? - Khám b?nh phát thu?c mi?n phí: 150 ng??i.

??????????? - T?ng 30 su?t h?c b?ng cho h?c sinh nghèo.

??????????? - T?ng 10 ph?n quà cho gia ?ình chính sách khó kh?n.

??????????? - T?ng 10 chi?c xe l?n cho ng??i b?nh t?t ?i l?i khó kh?n.

?

  1. Kinh phí th?c hi?n

??????????? - Kinh phí mua phát thu?c mi?n phí 10.000.000 ??ng.

??????????? - 30 su?t h?c b?ng x 500.000 ??ng/su?t = 15.000.000 ??ng.

??????????? - 10 ph?n quà t?ng các gia ?ình chính sách x 500.000 ??ng = 5.000.000 ??ng

??????????? T?ng kinh phí c?a 3 n?i dung này là: 25.000.000 ??ng (ch?a tính giá tr? 10 chi?c xe l?n).

??????????? ?? ??m b?o kinh phí th?c hi?n, C?m v?n ??ng các h?i CCB trong C?m ?óng góp kinh phí nh? sau:

??????????? H?i CCB Dan-Chính-??ng TP:???? ?? 8.000.000 ? và 10 chi?c xe l?n

??????????? H?i CCB C?ng Sài Gòn:????????????????? ?? 5.000.000 ? và h? tr? xe 45 ch? ??a, ?ón.

??????????? H?i CCB C?ng ty D??c Sài Gòn ??????5.000.000 ??ng (giá tr? thu?c).

??????????? H?i CCB C?ng ty ??u t? Tài chính Nhà n??c TP HCM:??????? 3.000.000 ?

??????????? Các h?i CCB còn l?i ?óng góp ít nh?t 1.500.000 ?.

?

?

?

Image

QU?N TR? ??I H?C