L??t xem: 8847

L? ?OàN 167 TàU PHáO-TêN L?A VùNG 2 H?I QU?N TH?M Và GIAO L?U V?I TR??NG ??I H?C KHOA H?C T? NHIêN.

?

L? ?OàN 167 TàU PHáO-TêN L?A VùNG 2 H?I QU?N

TH?M Và GIAO L?U V?I TR??NG ??I H?C KHOA H?C T? NHIêN.

  • Nh? ?ình Ngo?n

?

Nh?n l?i m?i c?a Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên – ??i h?c Qu?c gia TP.HCM, và ???c s? ch?p thu?n c?a B? T? l?nh Vùng 2 H?i quan, L? ?oàn 167 tàu pháo-tên l?a thu?c BTL vùng 2 H?i quan ?? c? ?oàn ??i bi?u CBCS ??n th?m và giao l?u v?i Tr??ng ?H.KHTN, c? s? Linh Trung – Th? ??c.

Tr??c khi ???c l?nh ??o Tr??ng ?ón ti?p, ?oàn CBCS L? 167 ???c tham quan 1 vòng khu ?? th? ??i h?c c?a ?HQG-HCM, ???c ??i di?n c?a Tr??ng gi?i thi?u t?ng quan toàn c?nh quy ho?ch khu ?? th? v?i các tr??ng ??i h?c, vi?n nghiên c?u, phòng thí nghi?m cao c?p và hi?n ??i. ?oàn c?ng ???c ng?m nhìn khu ??i h?c ???c KTS Ng? Vi?t Th? (ng??i thi?t k? Dinh ??c L?p) thi?t k? t? nh?ng th?p niên 60-70 th? k? tr??c, sau 1975 ???c Tr??ng ??i h?c T?ng h?p TP.HCM ti?p qu?n s? d?ng, nay thu?c khu?n viên Tr??ng ??i h?c Khoa h?c t? nhiên.

?

Ti?p ?ón ?oàn CBCS L? ?oàn 167 H?i quan, GS.TS Chau V?n T?o, Phó Hi?u tr??ng, nguyên là 1 s? quan d? b?, g?i l?i chào ?ón và tình c?m t?i các CBCS L? ?oàn, và mong mu?n có s? quan h? ch?t ch? gi?a tr??ng ??i h?c v?i quan ??i, s? h?p tác trong t??ng lai v? nh?ng ?? án nghiên c?u ?ng d?ng khoa h?c c?ng ngh? ph?c v? qu?c phòng và góp ph?n b?o v? ??t n??c… Ti?p l?i, PGS.TS Nguy?n V?n Hi?u, Phó Bí th? ??ng ?y và PGS.TS. Tr?n V?n M?n, Tr??ng Phòng KH-CN c?ng gi?i thi?u nh?ng kh? n?ng nghiên c?u c?a 1 tr??ng khoa h?c c? b?n, m?t s? ?? tài nghiên c?u có tính ?ng d?ng cao cho các v? khí khí tài c?a quan ??i, nh?: ch?ng s? ?n mòn v?t li?u, nghiên c?u v?t li?u m?i, nghiên c?u v? pin Litium, ngu?n l?u tr? ?i?n c?a ng? l?i, tên l?a và các v? khí khí tài, v.v…

Th??ng tá Nguy?n Thành Nhan, Phó chính ?y L? ?oàn thay m?t ?oàn ??i bi?u CBCS cám ?n s? ti?p ?ón n?ng h?u c?a nhà tr??ng, bày t? s? vui m?ng l?n ??u tiên tham quan m?t khu ?? th? ??i h?c quy m? l?n và hi?n ??i, và mong mu?n có nh?ng ?? tài nghiên c?u khoa h?c ?ng d?ng cho nh?ng yêu c?u quan tr?ng và c?p thi?t c?a quan ??i, ??c bi?t là l?c l??ng h?i quan.

L? ?oàn Tàu pháo-tên l?a 167 BTL vùng 2 H?i quan thu?c Quan ch?ng H?i quan ???c thành l?p theo quy?t ??nh 2495/Q?-BQP c?a B? Tr??ng B? Qu?c phòng ky ngày 12/7/2013. L? ?oàn Tàu Pháo-tên l?a 167 là ??n v? có ch?c n?ng nhi?m v? chi?n thu?t ??c l?p ho?c hi?p ??ng tác chi?n v?i các l?c l??ng khác c?a Quan ch?ng H?i quan và hi?p ??ng quan binh ch?ng. ??c bi?t, L? ?oàn cùng các ??n v? c?a Vùng 2 H?i quan ph?i h?p trong qu?n ly, b?o v? v?ng ch?c ch? quy?n bi?n, ??o, th?m l?c ??a thiêng liêng c?a T? qu?c và c? ??ng l?c l??ng chi?n ??u theo yêu c?u nhi?m v?, b?o v? vùng bi?n t? nam Bình Thu?n ??n B?c Liêu và th?m l?c ??a phía nam c?a T? qu?c cho ??n vùng bi?n giáp ranh các qu?c gia trong khu v?c. L? ?oàn tàu pháo-tên l?a 167 ?ánh d?u b??c phát tri?n hi?n ??i c?a l?c l??ng H?i quan nhan dan Vi?t Nam trong giai ?o?n hi?n nay. V? trang b?, L? ?oàn 167 ???c trang b? các tàu tên l?a hi?n ??i Project 12418 Molniya do Vi?t Nam ?óng theo thi?t k? c?a CHLB Nga. ?ay có th? coi là nh?ng tàu chi?n tên l?a m?nh th? 2 c?a H?i quan Nhan dan Vi?t Nam hi?n nay (??ng sau Gepard 3.9). Tàu tên l?a Molniya Project 1241.8 ???c thi?t k? ?? tiêu di?t t?t c? các lo?i tàu chi?n, tàu v?n t?i, c?ng nh? tàu ?? b? c?a ??i ph??ng. Tàu ???c trang b? lo?i tên l?a này có kh? n?ng ?ánh chìm các chi?n h?m có l??ng gi?n n??c c? 5.000 t?n. Ngoài h? th?ng tên l?a Uran-E, tàu ???c trang b? pháo t? ??ng AK-176M c? nòng 76,2mm, pháo phòng kh?ng cao t?c Ak-630M và tên l?a ??i kh?ng t?m th?p. Tàu còn trang b? h? th?ng radar trinh sát m?t n??c, h? th?ng ?i?u khi?n h?a l?c (pháo, tên l?a), h? th?ng ??i phó ?i?n t?, h? th?ng c?nh báo và t? ??ng che ch?n phóng x? khi ?i qua vùng b? nhi?m x? cao… Ngoài các tàu tên l?a, L? ?oàn 167 còn ???c trang b? các tàu pháo TT400TP có l??ng gi?n n??c 480 t?n toàn t?i, ??t t?c ?? t?i ?a 32 h?i ly/g, ho?t ??ng liên t?c trên bi?n 30 ngày ?êm.

Trong bu?i giao l?u v?i g?n 300 CBVC và SV Tr??ng ?H.KHTN, Th??ng tá Nguy?n Thành Nhan, Phó chính ?y L? ?oàn 167 cho bi?t m?t s? tình hình các di?n bi?n ? vùng bi?n Vi?t Nam trong th?i gian n?m 2017 và 3 tháng ??u n?m 2018, nh?ng am m?u th? ?o?n c?a nhà c?m quy?n B?c Kinh trong m?u ?? bành tr??ng trên bi?n và ti?n t?i ??c chi?m Bi?n ??ng. ??ng chí c?ng phan tích s? ??i tr?ng quan s? c?a M? và ??ng minh ? khu v?c, và phan tích sai l?m trong l?p lu?n c?a nh?ng ng??i trên m?ng mong mu?n Vi?t Nam d?a vào s?c m?nh quan s? c?a M? ?? ch?ng l?i Trung Qu?c.

V? ??i sách c?a ??ng và nhà n??c Vi?t Nam, m?t m?t lu?n bình t?nh, ki?m ch?, m?m d?o kh?n khéo và ngo?i giao linh ho?t ?? gi? v?ng ?n ??nh an ninh khu v?c, m?t khác t?ng c??ng s?c m?nh Quan ??i NDVN và ??c bi?t l?c l??ng H?i quan, c??ng quy?t b?o v? ch? quy?n c?a ??t n??c. Phó Chính ?y th?ng tin các CBCS trong ??n v? lu?n mi?t mài t?p luy?n thành th?o, làm ch? ???c các ph??ng ti?n k? thu?t hi?n ??i c?a tàu và v? khí, n?m v?ng chi?n thu?t và các tàu tên l?a t?n c?ng nhanh lu?n s?n sàng chi?n ??u b?o v? vùng bi?n và ??o, là qu? ??m thép trên bi?n ??i v?i b?t k? k? thù nào xam ph?m ch? quy?n c?a T? qu?c.

?

?

Cùng v?i các ti?t m?c v?n ngh?, các CBCS và SV tr??ng tham gia m?t s? ho?t ??ng giao l?u vui v? và ?oàn TN – H?i SV Tr??ng g?i t?ng các CBCS m?t món quà ??c bi?t: H?p nh?ng lá th? “Nh?n g?i yêu th??ng” các l?i chúc c?a Sinh viên Tr??ng ?H.KHTN g?i ??n các chi?n s? h?i quan, th? hi?n n?ng th?m tình yêu th??ng dành cho nh?ng ng??i lính ?ang ngày ?êm canh gi? vùng tr?i, vùng bi?n T? qu?c lu?n ???c bình yên… ./.

?

(*Bài và ?nh: Nh? ?ình Ngo?n – Ch? t?ch H?i C?u chi?n binh Tr??ng ?H.KHTN)

Image

QU?N TR? ??I H?C