L??t xem: 7423

K? ni?m Ngày Chi?n Th?ng 30/4 _ Th? c?a C?u chi?n binh Nguy?n ?ình Ph?

?

B?C PHù ?IêU

?

(CCB PGS.TS Nguy?n ?ình Ph?, Khoa Toán-Tin h?c)

?

?

T?a vào Tr??ng S?n hùng v?

T?c vào ?á núi b?c phù ?iêu

?? l?i k? tích xuyên th? k?

Xuyên th?i gian, xuyên c? kh?ng gian !

?

B?c Phù ?iêu ??i ngàn

Có M? ?u C? lam l?,

Có nét hào s?ng L?c Long Quan,

C?a tri?u tri?u ng??i con n??c Vi?t.

?

B?c Phù ?iêu n?i ti?p

?? t?c vào Tr??ng S?n

Tu?i hai m??i s? m?i ch?ng già:

Ng??i lính ng? khi m?t còn non s?a,

C? gái ra ?i m?i ch?m tu?i tr?ng tròn,

S?c s?ng còn c?ng l?ng ng?c,

V?n ch?a k?p m?t l?n yêu

H? ngay th? và h?n nhiên

Gi? n?m l?i gi?a Tr??ng S?n

Hóa thành b?c phù ?iêu mu?n thu? !

?

?? qua r?i m?t th?i máu l?a

??n bom cày nát c? núi r?ng

Kh?ng ng?n n?i ???ng chúng ta ra tr?n

C? tri?u ng??i ch? có m?t h??ng chung.

?

Ngàn n?m sau s? nh? m?i ??n cùng

B?c phù ?iêu th? h?

?? t?c vào Tr??ng S?n nh? th?

Xuyên th?i gian, xuyên c? kh?ng gian !

Image

QU?N TR? ??I H?C