L??t xem: 6862

K? ni?m Ngày Chi?n Th?ng 30/4 _ Ngày sinh nh?t th? hai

CHUY?N V? “NGàY SINH NH?T TH? HAI”

?

Nh?ng ngày này, TP. H? Chí Minh cùng c? n??c t?ng b?ng nh?n nh?p k? ni?m 43 n?m ngày Chi?n th?ng 30-4, ngày nhan dan ta giành ???c ??c l?p-T? do và th?ng nh?t toàn v?n ??t n??c. Nhi?u ??ng bào, ??ng chí và ??ng ??i c?a chúng t?i ?? ng? xu?ng trong cu?c chi?n tranh gian kh? này. ??i v?i nh?ng c?u chi?n binh chúng t?i, ngày 30-4-1975 lu?n n?m trong ky ?c nh? m?t “ngày sinh nh?t th? hai” trong cu?c ??i …

… ??u tháng 4-1975, ?ang chi?n ??u bao vay chi khu 75 (Tuyên Nh?n – Ki?n T??ng), S? ?oàn 5 c?a chúng t?i ???c l?nh hành quan c?p t?c xu?ng “c?t ??t” L? 4 (nay là Qu?c l? 1)

??n v? chúng t?i ch?u trách nhi?m ch?n ?ánh ?o?n t? B?n L?c (Long An) ??n Th? tr?n Tan Hi?p (Huy?n Chau Thành, M? Tho). B? ch?n m?t “con ???ng huy?t m?ch” ti?p t? t? các t?nh mi?n Tay Nam B? lên Sài Gòn, ??ch t?p trung h?a l?c và l?c l??ng ph?n c?ng d? d?i. “Dàn nh?c Tan Tay Lan” (chúng t?i g?i dàn pháo ??i bác c?a ??ch nh? v?y) “hòa t?u” liên t?c ngày ?êm. D??i ??t xe t?ng, xe b?c thép M.113 quay tròn, trên ??u tr?c th?ng qu?n ??o b?n nh? v?i …

Sau m?y ngày chi?n ??u kh?ng can s?c, ??ch bao vay và h?a l?c c?c m?nh, ??n v? chúng t?i thi?t h?i khá n?ng, nh?ng c?ng hoàn thành nhi?m v?, t?m rút v? c?n c?. T? 3 ng??i than thi?t c?a t?i ch? còn sót l?i mình t?i, 2 ng??i anh quê H?i D??ng tên: Phong (t? tr??ng), S? (gi? B40) ?? hy sinh… Gia ?ình c?ng t??ng t?i ?? hy sinh trong tr?n này, vì gi?y t? c?a ??n v? b? l?t vào tay ??ch và chúng c?ng b? tên tu?i các “Vi?t C?ng ?? t? tr?n” trên m?c “Sinh B?c t? Nam” c?a ?ài phát thanh Sài Gòn… (các gia ?ình có con em ?i chi?n ??u chi?n tr??ng B th??ng lén nghe và truy?n th?ng tin cho nhau tin t?c v? con em mình, th?i ?ó kh?ng có các ph??ng ti?n th?ng tin liên l?c nh? bay gi?)

… Chi?n d?ch H? Chí Minh ???c tri?n khai.

Tin t?c quan ta chi?n th?ng kh?p n?i và ?ang ti?n v? Sài Gòn khi?n chúng t?i v? cùng náo n?c. Có tin ??ch s? kéo quan v? mi?n Tay “t? th?”.

T?i 29-4-1975, Trung ?oàn chúng t?i ???c l?nh t?n c?ng vào san bay C?n ??t (Long An) – t?i ?ay có m?t tr?n ??a pháo 155mm c?a ??ch lu?n b?n phá kh?ng ch? các t?nh xung quanh. Tr?n chi?n kéo dài ??n m? sáng 30-4, thêm m?t s? ??ng ??i (trong ?ó có nh?ng anh em ??ng h??ng Hà N?i cùng nh?p ng? m?t ngày v?i t?i) ?? hy sinh trong tr?n này.

R?ng sáng 30-4, ??n v? t?i chi?m ???c san bay và b?t ??u lùng s?c tàn quan ??ch. T?i vào 1 c?n phòng ch? huy s? san bay, quang c?nh ng?n ngang, trên t??ng treo b?c ?nh cái m?t bóng nh?y c?a “T?ng th?ng” Nguy?n V?n Thi?u. V?n còn tam tr?ng th??ng ti?c các ??ng ??i ?? hy sinh, t?i “?i?m x?” 2 viên AK vào cái m?t ?áng ghét ?ó. Ch?t trong chi?c t? ??ng ? góc phòng nhào ra 1 viên trung úy ng?y. Anh ta phanh ng?c áo: “Chúng t?i thua r?i, nh?c quá. H?y b?n t?i ?i…!”.? Sau 1 phút h?i ng?c nhiên v? thái ?? “v? s? ??o” ?ó, t?i khuyên anh ta bình t?nh và áp gi?i v? giao cho b? ph?n gi? tù binh. Trên ???ng ?i h?i chuy?n, anh ta nói ?? t?t nghi?p Lu?t khoa r?i vào tr??ng s? quan, gia ?ình còn v? và 2 con nh?. T?i nói v? chính sách nhan ??o c?a cách m?ng ??i v?i tù binh và khuyên anh ta nên ngh? ??n gia ?ình, ??t n??c s?p hòa bình r?i … anh ta có v? bình t?nh l?i và xin chi?c xanh-tuya (th?t l?ng quan s?) và cái bình toong n??c làm k? ni?m. T?i ??ng y…

… Chi?u 30-4-1975, sau khi ti?p qu?n Th? x? Tan An (Long An), chúng t?i ???c l?nh ti?p t?c hành quan v? phía M? Tho. Lúc này Sài Gòn ?? ???c gi?i phóng, nh?ng ? các t?nh mi?n Tay lính ng?y ch?a ch?u ??u hàng. T?i ???c trung ?oàn c? ?i ph?i thu?c cùng ti?u ?oàn 3. B? ??i hành quan hai bên ???ng L? 4, Ban ch? huy Ti?u ?oàn ki?m ?au ???c 2 chi?c xe jeep nên b?o t?i và ng??i lính th?ng tin liên l?c cùng lên xe.

17g30 ??n ??a ph?n th? tr?n Tan Hi?p (Chau Thành-M? Tho) thì m?t t?p lính ng?y ch?t trên ???ng ch?n l?i. BCH Ti?u ?oàn c? t?i (??ng trên xe) thuy?t ph?c b?n lính b? súng. T?i nói : “Chính quy?n Sài Gòn ?? ??u hàng cách m?ng r?i…Các anh h?y bu?ng súng, v? nhà làm ?n…”…M?t tên trong b?n tr? l?i : “? ?ay ch?a có l?nh ??u hàng”, r?i ch?a súng M.79 (còn g?i là súng phóng l?u, ??n b?n vòng c?u, ch?m v?t c?n m?i phát n?) v? phía xe t?i bóp cò (may là chúng kh?ng dùng súng M.16 b?n ??n th?ng, n?u kh?ng thì … bay gi? kh?ng còn ?? vi?t).

T?t c? chúng t?i nh?y ào xu?ng ???ng n?p sau 2 chi?c xe jeep b?n tr?. T?i c?ng dùng M.79 b?n vòng c?u qua xe “?áp l?” (h?m ?ó t?i v? trang “t?n r?ng” v?i 3 lo?i súng và 1 ba l? ??y ??n M.79 và AK). B? ??i ta ?ang hành quan sau phía xa nghe ti?ng súng n?, v?n ??ng ti?n lên và m?t cu?c ?? súng d? d?i x?y ra. M?nh ??n v?ng xu?ng ???ng nh?a rào rào, trong lúc chúng t?i v?n n?p sau chi?c xe jeep trên m?t ???ng vì ??n b?n rát quá, ló ng??i ra ch?c “dính”. T?i quay sang anh lính th?ng tin bên c?nh, ch?t b?t c??i vì vành tai anh b?n b? m?nh ??n v?ng trúng rách ??i. Anh b?n ch? t?i “m?t c?u có máu kìa” … thì ra 1 m?nh ??n M.79 v?ng t? ???ng nh?a lên s??t qua c?m t?i t? lúc nào (may là ch? ?? l?i 1 v?t s?o nh? trên c?m)…

Kho?ng 20g, ti?ng súng bên ??ch êm b?t. Chúng t?i ti?n vào chi?m th? tr?n Tan Hi?p. Cu?c truy lùng tàn quan kéo dài su?t ?êm…

Bình minh ngày 01-5-1975 ??n th?t thanh bình, b?u tr?i trong xanh th?m th?m. Kh?ng m?t ti?ng n? … Kh?ng còn gì ch?ng t? ?êm qua tr?n chi?n còn d? d?i n?i ?ay….“Hòa bình r?i ! S?ng r?i !” chúng t?i ?m ch?m l?y nhau m?ng r?.

Các c?n nhà dan v?n còn ?óng c?a im ?m, ng??i ta còn s? ch?a dám b??c ra ???ng… T?i ?ang ?i tu?n tra d?c ???ng l?, ch?t có ti?ng g?i “Chú gi?i phóng !”… M?t ?ng ch? ti?m ?nh ló ra : “Vào ?ay t?i ch?p cho t?m hình k? ni?m”... T?i b??c vào ti?m (vì c?ng mu?n than thi?n v?i nhan dan), và th? là h?m sau t?i nh?n ???c m?t t?m ?nh k? ni?m vào ?úng ngày ??t n??c gi?i phóng (d? nhiên là ?ng ch?p ?nh và t?ng 1 t?m duy nh?t mi?n phí, vì h?m ?ó t?i ?au có ti?n, … và ?ng còn phóng l?n ?? tr?ng ? c?a ti?m nhi?u ngày sau n?a)…

Chúng t?i kh?ng có cách gì báo tin cho gia ?ình, vì th?i ?ó ch? có th? g?i th? qua ???ng quan b?u, vài tháng sau m?i ??n tay gia ?ình (Tháng 8-1975, gia ?ình t?i m?i bi?t t?i còn s?ng). Trong chi?n tranh, có gia ?ình nh?n ???c th? con báo tin còn s?ng trong khi ng??i vi?t ?? hy sinh …

Ngày nay, b?c ?nh ???c t?i dành m?t ch? treo trang tr?ng ? phòng khách. Chi?n tranh ?? qua ?i lau r?i và ??t n??c ?ang b??c vào th?i k? m?i. Chúng t?i c?ng ?? tr??ng thành r?t nhi?u. Nh?ng ky ?c trong t?i kh?ng quên nh?ng n?m tháng ?y … M?i n?m vào d?p k? ni?m ngày 30-4, ngày nh?p ng?, ngày th??ng binh li?t s? 27-7, ngày thành l?p Quan ??i NDVN 22-12, …nh?ng ng??i lính c?u chi?n binh cùng ??n v? chúng t?i l?i t? h?p nhau, t??ng nh? ??n nh?ng ??ng ??i ?? n?m xu?ng, nh?c nh? và giúp ?? nhau s?ng cho x?ng ?áng. M?i ngày, ??i di?n tr??c b?c ?nh, nhìn ng??i chi?n s? gi?i phóng tr? t??i c??i trong ?nh, t?i l?i th?m t? nh? mình s? gi? m?i “ch?t lính B? ??i C? H?” trong cu?c s?ng, m?i m?i là nh? th? …

?

(Nh? ?ình Ngo?n – Ch? t?ch H?i CCB Tr??ng ?H.KHTN)

Image

QU?N TR? ??I H?C