L??t xem: 6542

H?I VIêN C?U CHI?N BINH TR??NG ??I H?C KHOA H?C T? NHIêN

DANH SáCH H?I VIêN C?U CHI?N BINH TR??NG ??I H?C KHOA H?C T? NHIêN

??I H?C QU?C GIA THàNH PH? H? CHí MINH

nhi?m k? VI (2017-2022)

H?i viên danh d?:

Anh hùng Lao ??ng, NGND, PGS.TS Ly Hòa

ngành V?t ly

tham gia quan ??i th?i ch?ng Pháp, nguyên Hi?u tr??ng Tr??ng ??i h?c T?ng h?p TP.HCM

nguyên UVTV H?i CCB VN / TP.HCM

?

Ch? t?ch

ThS. Nh? ?ình Ngo?n

ngành: Toán - CNTT, QL giáo d?c, QL hành chính c?ng, Qu?n tr? kinh doanh, Báo chí

Chánh V?n phòng TTTH

?

?

Phó Ch? t?ch

PGS.TS Nguy?n Du Sanh

ngành Sinh h?c & C?ng ngh? sinh h?c

nguyên Tr??ng Khoa Sinh h?c & C?ng ngh? sinh h?c

?

?y viên Ban ch?p hành

Cao Ng?c Thuy?t

??i b?o v?

?

PGS.TS Nguy?n ?ình Ph?

ngành Toán h?c

Khoa Toán - Tin h?c

?

PGS.TS Bùi Th? Thanh

ngành Hóa h?c

nguyên Tr??ng Khoa Hóa h?c Tr??ng ?H.KHTN

nguyên Giám ??c Trung tam ??i h?c Pháp (PuF) - ?HQG-HCM

?

TS. Nguy?n Th? Thanh Ki?u

ngành Sinh h?c & C?ng ngh? sinh h?c

nguyên Phó Ban Tuyên giáo Thành ?y, nguyên UV.BCH H?i CCB VN/TP.HCM

nguyên Phó Khoa Y, ?HQG-HCM

?

TS. Nguy?n V?n Hùng

Tr?ng tài bóng chuy?n c?p qu?c gia

nguyên Tr??ng BM. Giáo d?c Th? ch?t, Tr??ng ?H.KHTN

?

ThS. Phan Kim Ng?c

ngành Sinh h?c & C?ng ngh? sinh h?c

nguyên Tr??ng Phòng thí nghi?m T? bào g?c, Tr??ng ?H.KHTN

?

ThS. Nguy?n Hoàng D?ng

ngành: Ng?n ng? Anh, Qu?n?ly hành chính c?ng

Giám ??c Nhà xu?t b?n ?HQG-HCM

?

Bác s? ?? Th? Hoàn

Tr??ng Tr?m Y t? Tr??ng ?H.KHTN

?

Cao V?n Nh?

??i b?o v?

?

Nguy?n V?n ??c

T? lái xe

?

Lê V?n Tài

T? lái xe

?

Nguy?n Quang Ki?u

??i b?o v?

?

Nguy?n ?ình Chúc

??i b?o v?

?

Tr?n Tr?ng Thành

??i b?o v?

?

Lê?Xuan Hùng

??i b?o v?

?

Hoàng ánh D??ng

T? lái xe

?

?

Image

QU?N TR? ??I H?C