L??t xem: 11378

Các H?i CCB C?m V (kh?i 487) giao k?t thi ?ua n?m 2018

?????? ?????????K? HO?CH

?????????????? ???????????????C?NG TáC THI ?UA KHEN TH??NG N?M 2018

???????????C?n c? H??ng d?n thi ?ua c?a H?i CCB thành ph? H? Chí Minh; C?n c? vào Ch??ng trình hành ??ng, ph??ng h??ng, nhi?m v? xay d?ng H?i n?m 2018, C?m thi ?ua V – Kh?i 487 xay d?ng k? ho?ch c?ng tác thi ?ua, khen th??ng n?m 2018 g?m các n?i dung nh? sau:

????? CH? ?? THI ?UA:??

???? ?????Phát huy b?n ch?t, truy?n th?ng “B? ??i C? H?”, Trung thành - ?oàn k?t - g??ng m?u - ??i m?i, xay d?ng H?i trong s?ch, v?ng m?nh, hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? chính tr?, l?p thành tích chào m?ng k? ni?m 70 n?m, ngày Ch? t?ch H? Chí Minh ra L?i kêu g?i Thi ?ua ái qu?c (11.6.1948 – 11.6.2017); 29 n?m, ngày thành l?p H?i C?u chi?n binh Vi?t Nam (06.12.1989 – 06.12.2018).?

?????? N?I DUNG THI ?UA:?

 1. Tích c?c và g??ng m?u tham gia xay d?ng, b?o v? ??ng, chính quy?n, ch? ?? X? h?i Ch? ngh?a, b?o v? nhan dan và kh?i ??i ?oàn k?t toàn dan t?c;??

?? ????? - Kiên quy?t ??u tranh ch?ng các quan ?i?m sai trái và am m?u “di?n bi?n hòa bình”, thúc ??y “t? di?n bi?n”, “t? chuy?n hóa” c?a các th? l?c thù ??ch; h?i viên kiên ??nh, v?ng vàng v? chính tr? t? t??ng. Th?c hi?n t?t quy ch? dan ch? ? c? s?;

?? ??????? - Ph?i h?p v?i c?p ?y, chính quy?n, ?oàn th? t? ch?c cho ??ng viên h?c t?p ngh? quy?t, tuyên truy?n, th?ng báo th?i s?, pháp lu?t theo h??ng d?n c?a c? quan ch?c n?ng cùng c?p.

???? ????? - Cùng các ?oàn th? làm t?t ch?c n?ng giám sát và ph?n bi?n x? h?i; Tích c?c ??u tranh ch?ng tham nh?ng, l?ng phí, góp ph?n gi? v?ng an ninh chính tr?, tr?t t? an toàn x? h?i trên các ??a bàn, nh?t là ? c? s?.?

 1. Cán b? h?i viên CCB nêu cao tinh th?n t? l?c, t? c??ng, ??y m?nh phong trào “T??ng tr?, giúp ?? C?u Chi?n binh có hoàn c?nh khó kh?n”;

Tham m?u v?i C?p ?y, chính quy?n và ph?i h?p v?i các ?oàn th? trong c? quan, ??n v? t? ch?c tri?n khai th?c hi?n t?t k? ho?ch t??ng tr? giúp ?? CCB trong c? quan ??n v? có hoàn c?nh khó kh?n; T?ng c??ng các ho?t ??ng ??n ?n, ?áp ngh?a, t? thi?n, nhan ??o ?? giúp ?? các ??i t??ng chính sách v??t qua khó kh?n, v??n lên trong cu?c s?ng.?

 1. Cán b?, h?i viên CCB tích c?c tham gia th?c hi?n các phong trào, các cu?c v?n ??ng c?a Trung ??ng và c?a c? quan, ??n v?;

????????? ??ng viên cán b?, h?i viên CCB tích c?c tham gia th?c hi?n các phong trào, các cu?c v?n ??ng c?a ??a ph??ng và c?a c? quan, ??n v?; Trong ?ó t?p trung vào các phong trào thi ?ua: “C? n??c chung s?c xay d?ng n?ng th?n m?i”; Phong trào “ Dan v?n khéo”. Cu?c v?n ??ng “Chung tay xay d?ng n?ng th?n m?i ”; Cu?c v?n ??ng “Ng??i Vi?t Nam ?u tiên dùng hàng Vi?t Nam”;?

 1. Tích c?c, ch? ??ng ph?i h?p v?i các ?oàn th? th?c hi?n có hi?u qu? các ngh? quy?t liên t?ch, các ch??ng trình ph?i h?p ?? ky k?t ? các c?p.

???????? Tích c?c, ch? ??ng ph?i h?p ky k?t liên t?ch v?i các ?oàn th? th?c hi?n có hi?u qu? các ngh? quy?t liên t?ch, các ch??ng trình ph?i h?p ?? ky k?t ? các c?p; Ph?i h?p ?oàn Thanh niên C?ng s?n H? Chí Minh v? “T?ng c??ng b?i d??ng ly t??ng cách m?ng, truy?n l?a cho th? h? tr?”.??

 1. ????? Xay d?ng H?i trong s?ch, v?ng m?nh v? chính tr?, t? t??ng và t? ch?c;

???? ????? - G?n vi?c tri?n khai th?c hi?n Ngh? quy?t TW4 (khóa XII) v? t?ng c??ng xay d?ng ch?nh ??n ??ng, ng?n ch?n, ??y lùi suy thoái v? t? t??ng chính tr? ??o ??c, l?i s?ng, nh?ng bi?u hi?n “t? di?n bi?n”, “t? chuy?n hóa” trong n?i b?, v?i th?c hi?n Ch? th? 05 c?a B? Chính tr? v? “??y m?nh h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh” v?i xay d?ng H?i trong s?ch, v?ng m?nh v? chính tr?, t? t??ng và t? ch?c;

?????? ???- Ti?p t?c ??i m?i n?i dung, ph??ng th?c, nang cao ch?t l??ng, hi?u qu? ho?t ??ng, c?ng tác c?a các c?p H?i, nh?t là ? c? s?;

?????? ???- Tích c?c phát tri?n t? ch?c H?i và h?i viên, b?o ??m c? s? l??ng và ch?t l??ng;

???? ????- Th?c hi?n t?t các ch? ??, chính sách, b?o v? quy?n và l?i ích h?p pháp c?a c?u chi?n binh.

???????

??? III. CH? TIêU THI ?UA N?M ?2018:?

 1. ??100% h?i viên kiên ??nh, v?ng vàng v? chính tr? t? t??ng;
 2. ? 100% h?i viên kh?ng có bi?u hi?n “t? di?n bi?n”, “t? chuy?n hóa”;
 3. ? 100% cán b? H?i ???c t?p hu?n, b?i d??ng theo phan c?p;
 4. ??100% h?i viên CCB là ??ng viên, 85% tr? lên h?i viên CCB là qu?n chúng h?c t?p, quán tri?t các Ngh? quy?t c?a ??ng.
 5. ????90% tr? lên t? ch?c h?i ??t Trong s?ch, v?ng m?nh;
 6. ??? 95% tr? lên h?i viên h?i CCB ??t tiêu chu?n “H?i viên g??ng m?u”;
 7. ????95% tr? lên gia ?ình h?i viên CCB ??t danh hi?u “Gia ?ình v?n hóa”

?

?????I PHáT ??NG PHONG TRàO THI ?UA:

??????????Trong n?m 2018, các H?i CCB trong C?m thi ?ua V t? ch?c 03 ??t thi ?ua chính nh? sau:

???????????t 1: T? ??u n?m ??n ngày 19.5.2018:

?????? ??? Thi ?ua l?p thành tích”M?ng ??ng, m?ng Xuan”; m?ng k? ni?m 88 n?m, ngày thành l?p ??ng (3.2); k? ni?m 64 n?m chi?n th?ng ?i?n Biên Ph? (7.5); 43 n?m, ngày gi?i phóng mi?n Nam, th?ng nh?t T? qu?c (30.4); 132 n?m, ngày Qu?c t? lao ??ng (1.5); 128 n?m, ngày sinh Ch? t?ch H? Chí Minh (19.5).

???????? ??t 2: T? 20.5 ??n 30.9.2018:

????????? L?p thành? tích chào m?ng k? ni?m 70 n?m, ngày Ch? t?ch H? Chí Minh ra l?i kêu g?i Thi ?ua ái qu?c (11.6.1948 – 11.6.2018); K? ni?m 73 n?m Cách m?ng Tháng 8 thành c?ng và Qu?c khánh 2.9; ??ng th?i, t? ch?c nhi?u ho?t ??ng y ngh?a nhan k? ni?m ngày Th??ng binh li?t s? 27.7;

???????????t 3: T? 01.10 ??n h?t n?m 2018:

????????L?p thành tích chào m?ng k? ni?m 74 n?m ngày thành l?p Quan ??i nhan dan Vi?t Nam, 29 n?m ngày H?i QPTD (22.12); 29 n?m ngày thành l?p H?i CCB Vi?t Nam (6.12).

??????????

?????????? C?n c? vào các m?c th?i gian trên, các H?i CCB trong C?m thi ?ua V c?n k?t h?p v?i h??ng d?n c?a c? quan, ??n v? và ??c ?i?m tình hình nhi?m v? c?a t?ng n?i ?? xay d?ng k? ho?ch, phát ??ng, t? ch?c phong trào thi ?ua cho phù h?p, sát th?c, ??t hi?u qu? cao.

DANH SáCH ??NG KY DANH HI?U THI ?UA

N?M 2018

?

TT

??n v?

??ng ky danh hi?u thi ?ua

B?ng khen

H?i CCB Thành ph?

B?ng khen Trung ??ng H?i

C? Thi ?ua Trung ??ng H?i

1.???? ?

H?i CCB kh?i Dan-Chính-??ng

?

?

X

2.???? ?

H?i CCB C?ng Sài Gòn

?

X

?

3.???? ?

H?i CCB T?ng C?ng ty Th??ng m?i Sài Gòn

?

?

X

4.???? ?

H?i CCB S? y t?

?

?

X

5.???? ?

H?i CCB CT D??c Sài Gòn

X

?

?

6.???? ?

H?i CCB T?ng CT cà phê VN

?

X

?

7.???? ?

H?i CCB Cty ??u t? Tài chính Nhà n??c

X

?

?

8.???? ?

H?i CCB Tr??ng ?H Khoa h?c T? nhiên

X

?

?

9.???? ?

H?i CCB Tr??ng ?H Khoa h?c x? h?i và Nhan v?n

X

?

?

10.??????????? ?

H?i CCB Tr??ng ?H S? ph?m

X

?

?

11.??????????? ?

H?i CCB Tr??ng ?H Tài chính-Marketing

X

?

?

xsmb hang ngay12.??????????? ?

H?i CCB Tr??ng ?H Qu?c t? &?Tr??ng ?H?Kinh t? – Lu?t

X

?

?

Image

QU?N TR? ??I H?C