L??t xem: 31926

K? ni?m chi?n tr??ng: GIáP M?T V?I CáI CH?T

GIáP M?T V?I T? TH?N

Nh? ?ình Ngo?n (H?a s? Nhím)

Ch?p chung v?i các b?n cùng l?p tr??c khi gia nh?p quan ??i, c?m súng ra chi?n tr??ng.

Trong ??i lính th?i chi?n tranh, ?? vài l?n t?i giáp m?t v?i t? th?n…

?

  1. L?n ??u tiên ch?t h?t, n?m 1973.

Sau Hi?p ??nh Paris 1973, theo th?a thu?n M? ph?i rút quan kh?i VN, còn quan ??i 2 bên (quan Gi?i phóng và quan SG) thì c?m c? ? ?au ?óng quan ? ??y… Chi?n d?ch c?m c? gi? ??t này mang m?t danh là "Chi?n d?ch b?o v? mùa màng"... Hai bên gi? ??t theo th? cài r?ng l??c ... ??n v? t?i ?óng quan ? Tay Ninh (bên kia núi Bà ?en).

M?t bu?i t?i, t?i ???c ??n v? c? ?i c?ng tác. Nhóm ?i có 2 ng??i, t?i là lính m?i vào chi?n tr??ng, còn tr? m?ng, ?i kèm cùng m?t ??ng ??i có kinh nghi?m. Chúng t?i b?ng ngang m?t khu r?ng r?m, ?i cách nhau 5-6m. Trên ng??i ch? có súng ??n, qu?n xà l?n, dép cao su. B?u tr?i trong r?ng qua các tàng cay ch? m? m? sáng ánh sao. ... ?ang ?i, b?t ch?t … “ph?p” m?t cái, t?i th?y nhói ?au ? ngón chan th? hai bên ph?i (chan ?i dép l?p cao su thòi ngón chan ra ngoài) và m?t cái ?u?i nh?t nhát cu?n quàng vào c? chan. Theo ph?n x?, t?i ?á m?nh chan, … m?t ti?ng “xo?t” v?ng vào b?i r?m … T?i th?m ngh? “Th?i ch?t ! B? r?n c?n r?i”… R?n r?ng thì con nào c?ng ??c h?t. Nh? l?i các bài vi?t ch?a r?n c?n, t?i b??c lui 3 b??c, ng?i th?p xu?ng, qu? tay v? ??i n?m cay c? g?n ?ó b? vào mi?ng nhai, l?y b? ??p vào ch? b? c?n (c? làm v?y theo ph?n x? ch? ch?ng bi?t có tác d?ng gì kh?ng)…

Anh b?n ?i sau ch?y lên h?i “Gì v?y ?” – “Em b? r?n c?n r?i ! ”. Ng??i ??ng ??i giúp t?i xé cái lai qu?n c?t ga-r? trên c? chan (?? ng?n n?c truy?n lên). Anh bàn v?i t?i “Bay gi? ? gi?a r?ng th? này kh?ng có thu?c ch?a, ch?m là ch?t. ??ng nào c?ng v?y, th?i ??a súng ??n cho tao, mày c? ch?y ra kh?i r?ng tìm n?i c?u ch?aMay nhanh thì s?ng”

Th? là t?i c? s?c ch?y. Cái c?m giác n?c ??c ch?y ch?m ch?p trong chan mình r?t r? r?t. M?t c?m giác l? r?n r?t trong m?ch máu …Khi nó ch?y lên ?ùi, t?i c?m giác mình s?p ch?t ??n n?i. Trong ??u ngh?: “Nó mà lên tim thì làm sao c?u ???c !”…

T?i v?a ch?y v?a ?a n??c m?t, ngh? th?m trong ??u: “Sao l?i ch?t lúc này... B? m? ?i, ? nhà có bí?t con s?p ch?t ? m?t khu r?ng xa x?i này kh?ng? Ch?t lúc này sao v? ngh?a quá. M?t th?ng con trai m?i 17 tu?i, ch?a bi?t yêu, ch?a ra chi?n tr?n, kh?ng ch?t vì súng ??n mà l?i ch?t vì m?t con r?n. Nh?c ?i là nh?c !!! ”…

C? th? mà c?m ??u ch?y. Cái chan d?n s?ng t?y lên, c?ng nh?c. Nh?ng ph?i c? ch?y ?ua v?i cái ch?t th?i… C?ng may, khi ra ??n c?a r?ng th?y m?t ánh ?èn d?u le lói c?a m?t cái lán… ?ó là cái lán c?a các anh biên phòng ch?t vùng giáp ranh gi?a 2 bên, v?a t?ng gia s?n xu?t, v?a ? ?? canh thú r?ng phá ho?i.

T?i ng? khu?u tr??c ng? và la to “C?u em v?i !!! ”. Có hai anh ch?y ra c?ng vào lán, khi bi?t s? tình và xem xét v?t th??ng, các anh l?y day thun (c?t t? ru?t xe) b?ng ga-r? vào ?ùi cho t?i và thay phiên c?ng t?i ??n tr?m xá c?a ??n v? các anh g?n ?ó. C?ng r?t may là tr?m xá còn thu?c ch?ng n?c ??c. Sau khi chích cho t?i vài m?i ch?ng n?c ??c và u?ng thu?c, tr?m xá cho t?i n?m l?i ?i?u tr?…

Kh?ng bi?t tin t?c truy?n th? nào mà ??n ??n v? t?i là: “Th?ng N. b? r?n c?n ch?t ?êm qua r?i, ??n v? c? ng??i ra nh?n xác”. Các anh trong ??n v? s?ng s?. “M?i t?i qua nó còn ng?i v?i t?i tao tr??c khi ?i mà ! ”. Các anh r?t th??ng t?i vì 1 c?u bé em út c?a ??n v? v?a t? ngoài B?c b? sung vào, còn tr?ng tr?o th? sinh và ngay th? l?m (???ng nhiên là ??p trai h?n m?y anh s?t rét r?ng kinh niên …). Anh V? ?ình H?o v?a khóc v?a ch?y m?y cay s? ???ng r?ng ra t?n n?i (anh H?o bay gi? ?? v? h?u, hi?n làm b?o v? cho 1 c?ng ty ? Quang Trung). Khi anh thò ??u vào lán, th?y t?i ?ang n?m, nhìn th?y anh t?i nho?n c??i chào… Anh th? h?t ra, nói ”V?y mà th?ng nào ác ?n ??c mi?ng ??n mày ch?t r?i ”…

Sau khi ch?a tr?, n?c ??c d?n ra ch? v?t c?n nh? m?t trái nho chín m?ng ?en thui. C?ng may tr??c khi vào Nam chi?n ??u, m? t?i mua cho m?t s? thu?c ch?ng ??c ?? phòng than, nên ?i?u tr? v?t th??ng c?ng lành d?n, ngón chan khuy?t 1 góc …

?ó là l?n ??u tiên t?i giáp m?t v?i cái ch?t… Và ?? tr? v? bình an. Bay gi?, th?nh tho?ng anh em ??n v? c? g?p nhau, t?i v?n g?p l?i anh H?o. Anh kh?ng ph?i là ng??i c?u m?ng t?i, nh?ng t?i c? nh? m?i tình c?m anh dành cho t?i ngày ?y. ?úng là khi ta g?p ho?n n?n m?i càng th?y r? tình c?m ??ng ??i v?i nhau…

h?i ng? anh V? ?ình H?o trong d?p h?p m?t truy?n th?ng S? ?oàn 5

?

  1. L?n ??u ra tr?n ….

Tr??c khi tham gia các tr?n ?ánh ? mi?n Tay Nam B?, vi?c ??u tiên c?a chúng t?i là t?p … chèo xu?ng. Xu?ng mi?n s?ng n??c mà kh?ng bi?t b?i, ho?c chèo xu?ng là …thua. Chúng t?i t?p chèo xu?ng, ch?ng xu?ng ? Ba Thu (nhìn trên b?n ?? ? vùng Tay Ninh, cái m? nh? ra giáp ranh Cambodia). L?n ??u chèo xu?ng, xu?ng c? quay vòng vòng. Qu?t mái chèo hai bên thì xu?ng ?i hình ch? chi r?ng r?n nh? say r??u. Còn ch?ng xu?ng thì cái sào c?m ch?t xu?ng bùn, xu?ng ?i … ng??i ? l?i. M?i l?n r?i xu?ng n??c, leo tr? l?i xu?ng là lo … ng?i g? ??a. ??a ? Ba Thu to nh? ngón tay cái, r?t nhi?u, ng?i trên xu?ng th?y chúng b?i l?i tung t?ng dày ??c d??i n??c…

Sau m?t tu?n t?p luy?n thì chúng t?i b?i xu?ng thành th?o ch?ng khác dan mi?n Tay. Khi qu?t mái chèo xu?ng n??c, xoay c? tay móc nh? d??i b?ng xu?ng nh? cái bánh lái, là con xu?ng ch?y th?ng b?ng. Ch?ng xu?ng c?ng ch? c?n c?m nh?, v?a ??y v?a rút nh? sào là cái xu?ng ch?y ngon ?. (Bay gi? ng?i xem phim VN, th?y m?y anh b? ??i-di?n viên chèo xu?ng qu?t mái chèo hai bên, xu?ng ?i u?n l??n ki?u r?ng r?n, l?i th?y bu?n c??i).

B?t ??u hành quan xu?ng Ki?n T??ng chi?n ??u (nay là ??ng Tháp). Tr?i nh?p nho?ng b?t ??u hành quan (vì ban ngày d? b? máy bay phát hi?n). M?i ng??i ?eo h?n 30 kg: g?o, v? khí, ??n d??c. Lính b? binh ch? hành quan b?. Xu?ng ch? dành cho h?u c?n và cán b? ch? huy cao c?p. Chúng t?i v??t s?ng Vàm C? ??ng và Vàm C? Tay. Bu?i t?i tr?i ?en thui, ch?ng th?y b? s?ng, ch? nghe sóng v? ì o?p. C?i h?t ?? b?c vào cái b?ng may b?ng t?ng nh?a dán kín, bên trong b?c m?y l?p nylon ?? khi th? xu?ng n??c n?i nh? cái phao. C?t ch?t c? b?ng và hai góc ?áy, ?eo nh? ba l?. H?u nh? là lính tráng kh?a than t?ng ng?ng h?t, vì gi? qu?n áo kh? ?? sang s?ng m?c. ??n v? chi?n ??u c?ng ch?ng có n?, vi?c gì mà m?c c?. Gác súng ngang b?ng, chúng t?i b?i qua s?ng. T?ng t?p 3 ng??i tr?ng ch?ng nhau, ng??i b?i gi?i kèm ng??i b?i y?u. Khi g?p s? c? tuy?t ??i kh?ng ???c kêu to, vì b? l? là pháo d?p t?i ngay, th??ng vong r?t l?n. Trên b? s?ng c? cách kho?ng 1km l?i có b?t gác c?a lính SG. Ban ?êm, ti?ng ??ng vang xa nghe r?t r?. Th?c t? có ng??i (do ch? quan làm b?ng kh?ng kín b? l?t n??c, ho?c c?t day kh?ng ch?t, ra gi?a s?ng b? sóng ?ánh bung phao), b?i ?u?i quá ?? am th?m chìm vào dòng s?ng, kh?ng h? kêu c?u, ?? b?o v? bí m?t cho c? ??n v?. Qua s?ng ki?m l?i ng??i th?y thi?u m?i bi?t v?a m?t ?i m?t ng??i ??ng ??i (m?c dù 3 ng??i b?i g?n nhau, nh?ng ban ?êm b?i gi?a s?ng, r?t khó quan sát ?? c?u k?p th?i) ... Ban ngày trú t?m trong các lùm cay, ban ?êm hành quan ti?p …

Tr? l?i th?m chi?n tr??ng x?a. Ng? ba Tuyên Nh?n (Ki?n T??ng c?) nay ?? thay ??i nhi?u. Nh?ng ??ng ??i ?? g?i l?i m?t ph?n than th? t?i chi?n tr??ng

L?n ??u tiên t?i ???c bi?t ??n ??ng Tháp M??i …

M?t cánh ??ng c? nhìn ngút t?m m?t nh? b?t t?n. Có c?m giác nh? ??ng trên con tàu gi?a bi?n kh?i nhìn ra b?n h??ng mênh m?ng. M?t tr?i ?? khu?t bóng chi?u h?t lên b?u tr?i nh?ng tia n?ng nh? nh?ng r? qu?t màu vàng cam s?m. Van may nhu?m màu h?ng, cam, tím tuy?t ??p. C? l?n, c? lác cao ngang t?m ??u ng??i, n??c ng?p ngang b?ng. T?ng ?oàn ng??i súng vác trên vai l?i n??c v?t c? mà ?i… T?i còn nh? m?i khung c?nh hùng v? này, ??nh b?ng sau này s? v? m?t b?c tranh s?n d?u ho?c tranh s?n mài th?t l?n v? cái hình ?nh hành quan trong ánh hoàng h?n tuy?t ??p mà t?i ???c ch?ng ki?n …

Tr?i s?p t?i r?t nhanh, ch? còn nhìn th?y kho?ng 20 mét xung quanh. Ph?i bám ?u?i nhau th?t sát m?i kh?ng b? l?c l?i gi?a ??ng n??c mênh m?ng này. Ch? c?n t?t t?t l?i m?t chút, ?oàn ng??i ?i m?t hút là kh?ng th? t?ng t?c theo n?i, và kh?ng bi?t ?i h??ng nào n?a (tr?i t?i, c? che cao kín l?i ?i). M?t m?i m?y c?ng ph?i c? l?i. Th?nh tho?ng b??c ngang vài b??c, v?c tay ch? n??c trong ?? t?p lên m?t cho t?nh táo, r?i l?i n?i ti?p ?oàn quan. ??i lúc h?t chan xu?ng m?t cái h?, l?p t?c cái b?ng n?i nh? cái phao trên l?ng, qu?y ??p vài cái ??n khi bàn chan ti?p ??t bên kia h?. T?i ch? ???c ngh? gi?i lao, n??c v?n ng?p ngang b?ng, kh?ng ng?i ngh? ???c nên ?ành cúi lom khom cho cái b?ng n?m g?n trên l?ng, th? l?ng quai ?? nh? 2 cái vai. Súng ?ng thì qu?t ngang m?t cái là c? r?p xu?ng, ?? súng n?m trên c? … H?t 15 phút ngh? r?i l?i ?i….Ch?ng còn gì là l?ng m?n, ch? còn bi?t ?i nh? m?t cái máy…

Khi ? ???ng chan tr?i l? m? hi?n lên m?t bóng cay nào ?ó, lòng l?i kh?p kh?i m?ng, ch?c là s? ???c ngh? ng?i (vì có cay là có m? ??t kh? ráo). Càng g?n ??n càng m?ng. T? ??ng viên mình “c? lên, c? lên, ch? còn vài tr?m mét n?a th?i”… Th? nh?ng ?oàn quan v?n ?i, l?i mênh m?ng ??t tr?i, ng??i xì xu?ng nh? qu? bóng h?t h?i, l?i ?i l?m l?i … C? th? trong ?êm bao l?n hy v?ng, b?y nhiêu l?n th?t v?ng. Vì t?ng ch?ng ???ng ?i ph?i tính toán k?, sao cho t?i n?i t?p k?t quy ??nh tr??c khi tr?i m? sáng…

Cho ??n gi? t?i v?n nh? nh?ng c?m xúc ?y. Và kh?ng hi?u vì sao mình có th? v??t qua ???c nh?ng ?êm nh? th?. Bay gi? có cá vài ch?c cay vàng c?ng kh?ng th? th?c hi?n l?i n?i …

Khi ti?p c?n m?c tiêu thì tr?i ?? m? sáng. ?n t?m thanh l??ng kh? mang theo. Khu v?c này có c?n c? Chi khu 75, thu?c huy?n Tuyên Nh?n, T?nh Ki?n T??ng (c?). ?ay là tr?n ?ánh ??u tiên k? t? khi t?i vào chi?n tr??ng. V? cùng h?i h?p

B?c phá m? rào n?. L?nh xung phong ! T?i nh? l?i các bài t?p luy?n trên thao tr??ng, nh? l?i các cu?c chi?n ??u trên phim ?nh Liên X? ???c xem h?i bé, ng??i lính ào ào ??p day k?m gai xung phong, tr?ng th?t … hoành tráng và oai hùng. T?i c?ng k?p nách kh?u súng AK lao nhanh lên phía tr??c. Bóng vài tên ??ch th?p thoáng ch?y xa xa, t?i ?i?m x? ?úng bài b?n 2 viên m?t, nh?ng c?ng ch?ng bi?t có trúng ai kh?ng n?a… Ch?t có m?t c?m giác h?i là l?, li?c xung quanh, sao ch?ng th?y ai ch?y cùng mình. Tính ??ng l?i xem sao thì nghe ti?ng thét phía sau: “Ch?y ti?p ?i !”. Yên tam có ??ng ??i ? g?n mình, t?i ti?p t?c xung phong lên phía tr??c …

Nghe ti?ng h? ti?u ??i tr??ng: ”??ng l?i, N.” t?i d?ng l?i. Anh ch?y ??n m?t tái mét, quát : ”Mày ch?y ?i ?au v?y h?? ” – T?i ?áp:” D?, em … xung phong theo l?nh mà ! ”. Anh ta quát: “Mày nhìn l?i sau l?ng mày coi !”…

T?i ngoái l?i phía sau... Tr?i ??t qu? th?n thiên ??a ?i… ?ng bà, cha m?, anh ch? em ?i… M? h?i t?i toát ra nh? t?m, m?t lu?ng ?i?n l?nh toát s?ng l?ng …

T?i v?a m?i thoát ch?t trong gang t?c… T?i v?a ch?y qua m?t b?i mìn.

M?t vài t?m bi?n nh? b?ng n?a bàn tay màu xanh ??m c?m th?p l?n trong c? ghi ch? “mine” và d?u hi?u “??u lau 2 x??ng chéo”.

Thì ra trong lúc m??ng t??ng cách xung phong nh? trong phim ?nh, t?i ch?y mà ?au có quan sát. ? thao tr??ng c?ng ?au có d?y v? b?i mìn nh? th? này…

Ti?u ??i tr??ng ?? hoàn h?n m?i nói “ H?i n?y tao th?y mày ch?y mà kêu kh?ng có k?p. ??n lúc vào b?i mìn r?i mày ??nh d?ng l?i tao h? mày ch?y ti?p, may m?n thì thoát. Ch? mày ??ng l?i gi?a b?i mìn, ho?ng h?t r?i trí thì có khi l?i b? “dính” mìn. May cho mày ??y! ”.

Vang, ch? có may m?n m?i c?u ??i t?i.

Sau này bà ngo?i t?i nói khi t?i ?i b? ??i, t?i nào bà c?ng t?ng kinh c?u nguy?n h??ng h?n ?ng ngo?i linh thiêng phù h? ?? trì cho cháu trai c?ng. Cám ?n ?ng ngo?i ?? hóa gi?i b?i mìn giúp t?i. ?? cu?c ??i kh?ng m?t ?i m?t ho? s? bi?m. ?? bay gi? t?i có th? ng?i vi?t l?i cau chuy?n này.

Có th? nói trong chi?n tranh, ?ó là s? may m?n. Kh?ng ai có th? bi?t ngày mai, ho?c ngay sau ?ó mình s? ra sao. Chính vì v?y, tình ??ng ??i th??ng nhau h?n c? anh em ru?t. Tình ??ng ??i là m?t t? thiêng liêng và cao c? ??i v?i t?t c? nh?ng ai ?? tr?i qua ??i lính chi?n.

T?i khúc s?ng này, anh b?n ??ng ??i b? l?i kh?u 12ly8.

N?m ?y xe M113 r??t ?u?i b?n chúng t?i trong tr?n ?ánh ? ??c Hòa- ??c Hu? 1974. Lính b? binh v?i v? khí cá nhan kh?ng th? ch?ng c? v?i xe t?ng, xe b?c thép... Chúng t?i ch?y nh? v?t trên ??ng, xe M113 quay ?u?i phía sau... ti?ng ??n ??i liên n? trên ??u "choác ... choác ...". Chúng t?i b?o nhau ch?y t?n ra m?i ??a m?t h??ng tránh ch?y t?p trung ?? h?n ch? th??ng vong.

L?i qua con s?ng Long Kh?t này sang bên kia là ??t Cambodia. Kh?u 12ly8 ?ành ph?i b? l?i d??i s?ng vì quá n?ng và kh?ng ?? r?i vào tay ??ch.?H?n 40 n?m r?i, li?u kh?u súng d??i s?ng có còn kh?ng ...

Xe b?c thép M113

?

  1. Trúng bom

Tr?n ?y x?y ra t?i ??c Hòa-??c Hu? (Long An) bay gi?…

Sáng h?m ?y ??ch bao vay và chúng t?i ch?ng tr? quy?t li?t. Kh?ang 10g sáng, ti?ng súng th?a d?n và vòng vay gi?n ra. ?ay là d?u hi?u cho th?y chúng s? lui ra g?i pháo b?n ho?c kêu máy bay th? bom “d?m nát” chúng t?i.

Qu? nhiên 10 phút sau, chi?c “chu?n chu?n” OV.10 bay vòng vòng thám thính r?i b?n xu?ng tr?n ??a c?a chúng t?i 1 trái ??n khói màu làm ?i?m. Phía chan tr?i ?? ?m ì v?ng l?i ti?ng máy bay ph?n l?c.

“T?t c? xu?ng h?m coi ch?ng chúng ném bom”.

C?ng s? hình ch? Z c?a t?i có 5 ng??i. 3 ng??i xu?ng tr??c, còn t?i và m?t ??ng ??i khác ng?i trên mi?ng c?ng s? quan sát. Phút ch?c, b?u tr?i nh? b? xé t?ac b?i ti?ng g?m rú c?a ?ám máy bay ph?n l?c. Chúng bay vòng r?i b?t ??u lao xu?ng c?t bom vào ?i?m khói màu…

M?t chi?c F.105E b? nhào v? phía t?i. Hai trái bom tròn nh? 2 trái ?i ?en thùi lùi tách kh?i máy bay phóng xu?ng… T?i ?? vài l?n b? ch?u ??ng các tr?n bom, nh?ng ch? b? g?n g?n th?i. Kinh nghi?m chi?n tr??ng cho th?y, n?u nhìn th?y trái bom dài nh? trái d?a, thì bom s? bay qua ??u mình. Còn nhìn trái bom tròn xoe nh? th? này là nó s? r?i ngay ch? mình.

Lo?i máy bay F.105E ?? th? 2 qu? bom lên ??u chúng t?i h?m ?y.

?

“Bom ??y ! Ng?i ch?ng bom !”… T?i la to và cùng ng??i b?n nh?y ào xu?ng c?ng s?.

Ng?i ch?ng bom là ki?u t? th? ng?i x?m, bó g?i, úp m?t xu?ng, hai tay vòng khóa nhau ?m ??u. Ki?u ng?i này, n?u ch?ng may b? ??t vùi thì v?n có ch? tr?ng ?? th? t?m trong th?i gian b? l?p.

Chúng t?i kh?ng nghe th?y ti?ng n?. Ch? th?y m?t ??t rùng rùng, kh?ng gian nh? chao nghiêng. Than th? nh? nh? b?ng, bay l? l?ng. Ng?c b? ép m?nh, máu m?m máu m?i trào ra, r?i m?t bóng t?i bao trùm ?p xu?ng …Chúng t?i b? ép ch?t trong h?m … nh? m?t h?p cá mòi…..

Khi t?i m? m?t ra thì ?? th?y ??ng ??i bao quanh m?ng r?. ??ng ??i ?? k?p th?i ?ào b?i chúng t?i lên t? cái c?ng s? b? vùi l?p. T?i nhìn quanh, bàng hòang …

Tr??c khi b? bom, c?ng s? c?a chúng t?i n?m g?n m?y b?i chu?i và cay c?i … Bay gi? c?nh v?t ?? tan hoang nh? bình ??a. Cay c?i b? l?t ng?a g?c r?, h??c ch?t ng?t nh? m?t nhát dao s?c v?a chém ngang than…Than cay còn ?a dòng nh?a nh? dòng máu.

C?ng s? c?a chúng t?i n?m gi?a 2 h? bom sau ho?m, ???ng kính m?i h? kh?ang 10m. Tam h? bom g?n nh?t cách c?n h?m c?a t?i kh?ang 5-6m, mi?ng h? bom v?a ch?m t?i mi?ng h?m.

Cha m? ?i, T? Qu?c ?i,… N?u nh? qu? bom này bay l?ch lên thêm 4-5m n?a, là nó th?i bay c?n h?m c?a chúng t?i ?i r?i. C?n h?m b? s?c ép ép ch?t l?i, kh?ng còn nh?n ra n?a…

L?i m?t l?n may m?n thóat ch?t. Bom n? quá g?n nên sau ?ó anh em chúng t?i b? t?c ng?c vài tháng, có khi ho ra máu. Tai b? ù nh? ng??i ?i?c. C?ng may là nó t? kh?i.

C? t??ng t??ng n?u trái bom nó “b?ng” mình ?i nh? th? nào … Ch?c là "l?ng m?n" l?m.

?

  1. “Dàn nh?c Tan Tay Lan”

Có l? trên th? gi?i này kh?ng ai ?ánh nhau ki?u nhà giàu b?ng cái anh M?o. Gay chi?n tranh ? ?au là c? ào ào ?? v? khí ??n d??c vào nh? cái thùng kh?ng ?áy.

Trong khi m?y anh Vi?t C?ng nhà mình b?n dè s?n t?ng viên ??n, m?i ?? ra cái chiêu b?n ?i?m x?, ngh?a là ?? súng AK ? n?c b?n liên thanh, nh?ng t?p luy?n làm sao cho m?i l?n nghoéo ngón tay là ra ?úng 2 viên th?i. Theo nguyên ly s?c gi?t ph?n l?c thì m?i l?n b?n nòng súng s? gi?t lên 1 chút và viên th? 3 s? b? b?n lên tr?i, là l?ng phí ??n. Ti?c t?ng viên ??n nh? v?y ?ó. ?ó là m? h?i x??ng máu c?a nhan dan ?óng góp mà.

Còn m?y anh M?o thì b?n c? g?i là b?n là nguyên b?ng, súng M.16 nh?n cò cái r?t là ?i 1 b?ng (mà có khi ch?ng trúng ?ích). Máy bay d?i bom ? ?au là c?ng ch?i c? chùm…

M?y anh lính ch? h?u c?a M?o tham chi?n t?i VN : ??i Hàn, Tan Tay Lan,… c?ng nhi?m cái tính c?ng t? giàu sang hoang phí th?. Cau chuy?n mà t?i k? d??i ?ay là v? dàn ??i bác c?a t?i lính Tan Tay Lan. ?ay là nh?ng tr?n ??a pháo 105mm và 155mm g?m m??i m?y kh?u m?t c?m.

?

Dàn pháo 105 mm?

?

Pháo 155 mm

?

“Dàn nh?c Tan Tay Lan”

?

Ngòai vi?c b?n phá các ??a ?i?m trong vùng gi?i phóng và các khu v?c nghi v?n có Vi?t C?ng, chúng th??ng canh s?n m?t s? t?a ?? mà cho là Vi?t C?ng nhà ta hay qua l?i, th?nh th?ang b?n d?n d?p ch?ng 30-45 phút kh?ng d?t, ch?ng c?n bi?t lúc ?y có ng??i ? ?ó hay kh?ng? Anh em chi?n s? quan gi?i phóng th??ng g?i ?ùa là “Dàn nh?c Tan Tay Lan” ?ang bi?u di?n. Sau này ch?t tên g?i, b?t c? dàn pháo nào b?n ki?u ?ó c?ng g?i là Dàn nh?c Tan Tay Lan lu?n.

H?m ?ó t?i ?ang trên ???ng ?i c?ng tác, gi?a ??ng kh?ng m?ng qu?nh, ?ang tìm ph??ng h??ng thì kh?ng bi?t l? ng? th? nào mình l?i ??ng ngay cái t?a ?? ch?t mà “dàn nh?c” ?? canh s?n. B?t ??u nghe ti?ng pháo ??-pa phía xa: “kuum”, “kuum”, “kuum”… là vài giay sau nghe …“x?et” … “?òang” nh?ng ti?ng n? chát chúa cách ch? ?ang ??ng vài ch?c mét. (Kinh nghi?m chi?n tr??ng là nghe ti?ng ??n bay nh? ti?ng húyt gió thì nó bay qua ??u r?i, kh?ng sao. H?i ? r?ng ng? v?ng, say s?a th? nào kh?ng bi?t ch? c? nghe ??n pháo rít là l?p t?c m?i ng??i l?t s?p r?i xu?ng ??t, hai tay hai chan ch?ng xu?ng nh? t?p hít ??t, r?i nhào ngay xu?ng h?m trú ?n, thành m?t ph?n x? t? nhiên trong lúc 2 m?t v?n còn nh?m tít.).

Bi?t là b? “l?t ? pháo” r?i, l?p t?c t?i n?m s?p ngay xu?ng ??t. Li?c xung quanh, th?y có khu ??t tr?ng nh? ? gà (sao lúc này mong có m?y cái ? gà ? voi th? kh?ng bi?t), l?p t?c tr??n ngay ??n, tòan than ép sát xu?ng ??t nh? m?t con th?n l?n, tránh nh? cao ?? h?n ch? th??ng vong. Ngay c? cái ??u c?ng ph?i nghiêng m?t bên cho nó “m?ng” b?t ?? cao.

B?t ??u là các ti?ng ??-pa liên t?c “kuum…kuum…kuum…” phía chan tr?i (nghe nh? “Ti?ng chày trên sóc Bom Bo”) và ti?ng rít chói tai c?a nh?ng trái ??n pháo nh? m?t b?y sói lao t?i. Ti?ng n? chát chúa liên ti?p nh? xé t?ac màng nh?, m?nh ??n v?ng vù vù nh? ?àn ong ?ang bay g?n. Li?c xung quanh th?y kh?ng ch? nào th?p h?n n?a, t?i ch? còn bi?t n?m t?i ch? mà c?u kh?n; “L?y Tr?i ! L?y Tr?i ! trái t?i ??ng r?t … trúng l?ng con... L?i trái n?a này... L?i trái ti?p n?a này… ??ng trái nào trúng nhé …”

Th?nh th?ang l?i nghe m?t ti?ng “keng”. M?t m?nh ??n va vào cái x?ng bu?c ngang cái b?ng ?eo trên l?ng. Hên là cái x?ng cao h?n cái ??u. “Sao nó c? b?n hòai dai nh? ??a th? này. L?y Tr?i cho nó …h?t ??n ?i cho r?i”.

Th?i gian kéo dài nh? m?t c?c hình. Cu?c vui nào r?i c?ng ??n h?i k?t thúc. Cho ??n khi ti?ng n? cu?i cùng ch?m d?t, t?i l?p t?c vùng d?y c?m ??u c?m c? ch?y t?c ?? ra kh?i “t?a ?? ch?t”, vì ch?ng bi?t khi nào nó h?ng lên l?i b?n ti?p.

Hú h?n hú vía. Kh?ng có trái nào trúng l?ng.

M?t ?i?u may m?n ??c bi?t là b?a ?ó nó kh?ng b?n PHáO CH?P. Pháo ch?p là l?ai ??n pháo n? l?n hai trên kh?ng trung, t?t c? mi?ng pháo ch?p xu?ng ??t nh? m?t cái n?m cá. L?ai này dùng ?? sát th??ng lính b? binh n?m trên m?t ??t, kh?ng có h?m trú ?n, có mà ch?y ??ng tr?i. B?a ?ó kh?ng có th?ng pháo binh nào v? duyên nh? ra, ch? mà nó b?n vài trái pháo ch?p thì … ??i t?i tiêu r?i.

L?i m?t l?n may m?n b? Th?n Ch?t … v? h?t.

Bay gi? ?i coi b?n pháo hoa, nghe ti?ng n? l?p b?p l?p b?p trên tr?i, t?ng trái pháo n? bung ra, t?i l?i nh? cái c?m giác l?nh l?ng l?n ?y....

………………….

T?i ?? vài l?n g?p may m?n thoát ch?t.

Nh?ng ti?u ??i tr??ng c?a t?i thì kh?ng may m?n. Anh tên Phong, ng??i H?i D??ng, vào Nam chi?n ??u tr??c t?i 2 n?m. Anh có khu?n m?t r?t ?àn ?ng, tr?ng tr?o, ??p trai.

Trong 1 l?n ?i c?ng tác tháng 3/1975, nhóm t?i g?m 5 ng??i ?i m?t hàng d?c. T?i ?i ??u (vì t?i có th? ??nh v? h??ng ?i trong ?êm và trí nh? t?t), anh Phong ?i k? ti?p và nh?ng ng??i còn l?i ?i sau. Tr?ng sáng m? m?, chúng t?i v?a ?i v?a nói chuy?n khe kh? vì ch?a ??n vùng nguy hi?m... B?t ch?t, m?t ti?ng carbin (lo?i súng c? l? ch? có lính ??a ph??ng quan c?a SG s? d?ng, lính chính quy kh?ng thèm xài mà th??ng dùng M.16) n? "??p". Chúng t?i ?? v? tình b? l?t vào ? ph?c kích. Tri?n khai ?ánh tr? thì t?i ??ch rút ch?y. Quay l?i th?y anh Phong b? ??n trúng ng?c, anh th?u thào "?au quá, ch?c tao ch?t m?t ! " ??ng ??i b?ng bó cho anh nh?ng... 10 phút sau thì anh t?t th?. Chúng t?i ch?n anh trên b? kênh Nguy?n V?n Ti?p.

M?t l?n n?a t?i may m?n kh?ng trúng ??n vì t?i là ng??i ?i ??u (kh?ng bi?t h??ng nào b?n t?i). Cái ch?t ?? tránh t?i, nh?ng l?i ?p lên ??u ng??i ??ng ??i c?a t?i...

M?t may m?n kh?ng ???c vui...

G?n 2 tháng sau, ??t n??c ???c hoàn toàn gi?i phóng.

Nh?ng ?ó c?ng kh?ng ph?i nh?ng ngu?i chi?n s? cu?i cùng hy sinh vì ??t n??c.

N?m 1978, bè l? Pol Pot gay chi?n tranh biên gi?i phía Nam. N?m 1979, bè l? bành tr??ng bá quy?n B?c Kinh ti?p t?c xua quan xam l??c biên gi?i phía B?c....

Vi?ng th?m các ??ng ??i ?? hy sinh t?i ??c Hòa - ??c Hu?

?

Vi?ng ??ng ??i hy sinh t?i Ngh?a trang li?t s? Ti?n Giang

?

(*Nh? ?ình Ngo?n, H?i CCB Tr??ng ??i h?c Khoa h?c t??nhiên)

Image

QU?N TR? ??I H?C