L??t xem: 6397

H?p m?t truy?n th?ng C?u sinh viên Tr??ng ?HKH.SG-?HTH-?H.KHTN

H?P M?T TRUY?N TH?NG C?U SINH VIêN

T? tr??c n?m 1975, Tr??ng ??i h?c Khoa h?c Saigon (Khoa h?c ??i h?c ???ng) lu?n là 1 ?i?m nóng c?a phong trào HSSV yêu n??c ??u tranh ch?ng M? và chính quy?n Saigon. N?i ?ay c?ng n?i ti?ng v?i các Giáo s? Nguy?n ?ình Ng?c (ho?t???ng?tình báo bí m?t ??n tuy?n, sau này là Thi?u t??ng?Q?NDVN) - vào ngày Ch? t?ch H? Chí Minh qua ??i ?? ?? ngh? H?i ??ng Tr??ng ??ng lên m?c ni?m, b?t ch?p tai m?t c?a ??ch và chính quy?n SG; là?n?i thành l?p chi b? ??ng c?ng s?n VN ??u tiên trong tr??ng ?H ? SG; là?n?i có các th? h? sinh viên ?u tú ho?t ??ng cách m?ng: Li?t s? Nguy?n ?i?n, li?t s? Bùi Minh Tr?c, các ??ng chí Nguy?n Minh Tri?t (bí danh Sáu Phong - nguyên Ch? t?ch n??c), Hu?nh Hu? (Ba Hoàng - Thi?u t??ng C?ng an, Anh hùng LLVT), Ph?m Chánh Tr?c (N?m Ngh?), Nguy?n Thành Tài (T? Huy - nguyên Phó Ch? t?ch?th??ng tr?c UBND TP.HCM), Nguy?n Huy C?n (nguyên Ch? t?ch Liên ?oàn Lao ??ng TP.HCM), Nguy?n ?ình Mai (Ba Nguyên), Tr?n V?n Khánh (Sáu Kh?i), Nguy?n V?n Nh?,... và các nhóm V?n ngh? sinh viên trong phong trào "Hát cho ??ng bào t?i nghe"...

Các th? h? sinh viên c?a Tr??ng t? ??i h?c Khoa h?c Sài gòn, ??i h?c T?ng h?p TP.HCM v?n lu?n???ng hành?sát cánh, truy?n ng?n l?a nhi?t huy?t, ng?n l?a truy?n th?ng yêu nu?c, ??u tranh cách m?ng cho các th? h? tr? Tr??ng ??i h?c Khoa h?c t? nhiên ngày nay.

?

Hàng n?m, các th? h? C?u sinh viên v?n t? ch?c h?p m?t truy?n th?ng ?? giao l?u và gay qu? h?c b?ng cho các sinh viên c?a Tr??ng.

Mái?tóc ?? pha s??ng nh?ng trái tim v?n nóng b?ng nhi?t huy?t c?a tu?i tr?.

Anh hùng LLVT, Thi?u t??ng Hu?nh Hu? - bí danh Ba Hoàng (áo tr?ng, ??ng th? 2 t? trái qua),

nguyên C?m phó C?m ?i?p báo A10 (thu?c Ban An ninh T4) tr??c 1972, nguyên C?c tr??ng C?c an ninh Tay B?c

- T?ng c?c An ninh, nguyên Giám ??c C?ng an ??k L?k.

Anh hung Lao???ng?Ph?m Xuan H?ng (áo tr?ng ??ng ngoài bên trái),

nguyên Ch? t?ch H?i ??ng liên ch?ng ch? sinh viên ?HKH.SG

Các th? th? h? SV cùng hòa?gi?ng nh?ng bài ca th?i tranh ??u s?i n?i.

Anh Nguy?n Huy C?n (bên trái), nguyên Ch? t?ch Liên ?oàn Lao ??ng TP.HCM

?

Anh? r?n V?n Khánh (Sáu Kh?i), nguyên Bí th? chi b? ??ng CSVN ??u tiên c?a Tr??ng ?HKH.SG,

anh Nguy?n V?n Nh?? (??ng) v?i các b?n tr? SV Tr??ng ?H.KHTN

Anh Nguy?n V?n Nh? (áo tr?ng), c?u Bí th? ?oàn Tr??ng ?HTH TP.HCM (1979-1981)

th?i ??u tranh c?a SV ?HKH.SG, anh Nh??b? chính quy?n SG b?t (1974) giam vào T?ng nha c?nh sát SG,

tra t?n ch?t ?i s?ng l?i nh?ng anh v?n d?ng c?m ch?u ??ng, c??ng quy?t kh?ng ??u hàng, kh?ng khai báo.

Anh Nh? ???c anh em SV phong trào???t bi?t danh là "Anh hùng T?ng nha".

?

Nh?ng n? c??i v?n tr? m?i.

?

(Nh? ?ình Ngo?n, c?u Bí th? ?oàn Tr??ng ?HTH TP.HCM 1983-1985)

Image

QU?N TR? ??I H?C