L??t xem: 7839

H??ng d?n 16 Thành ?y v? H?c t?p và làm theo TT-??-PC H? Chí Minh

H??ng d?n s? 16-HD/BTGTU ngày 26/9/2016 c?a Ban Tuyên giáo Thành ?y TPHCM v? th?c hi?n Ch? th? 05-CT/TW c?a B? Chính tr? và K? ho?ch s? 54-KH/TU c?a Ban Th??ng v? Thành ?y v? ??y m?nh h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh

?

Th?c hi?n Ch? th? 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 n?m 2016 c?a B? Chính tr?, K? ho?ch 03-KH/TW ngày 25 tháng 7 n?m 2016 c?a Ban Bí th? Trung ??ng ??ng và H??ng d?n s? 08-HD/BTGTW ngày 19 tháng 8 n?m 2016 c?a Ban Tuyên giáo Trung ??ng, Ban Th??ng v? Thành ?y ?? ban hành K? ho?ch s? 54-KH/TU ngày 20 tháng 9 n?m 2016 th?c hi?n Ch? th? 05-CT/TW c?a B? Chính tr? v? ti?p t?c ??y m?nh vi?c h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh. Trong K? ho?ch 54-KH/TU c?a Ban Th??ng v? Thành ?y ?? nêu r? m?c ?ích, yêu c?u, n?i dung các c?ng vi?c và giao trách nhi?m cho các c?p ?y, t? ch?c ??ng, các c?p, các ngành, ??a ph??ng, c? quan, ??n v? th?c hi?n.

Ban Tuyên giáo Thành ?y h??ng d?n m?t s? n?i dung c? th? nh? sau:

  1. ??y m?nh c?ng tác tuyên truy?n:

- Tuyên truy?n vi?c tri?n khai các v?n b?n ch? ??o c?a Trung ??ng và thành ph?: Ch? th? 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 n?m 2016 c?a B? Chính tr? v? ??y m?nh h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh; K? ho?ch 03- KH/TW ngày 25 tháng 7 n?m 2016 c?a Ban Bí th? Trung ??ng ??ng v? th?c hi?n Ch? th? 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 n?m 2016 c?a B? Chính tr? v? ??y m?nh h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh; H??ng d?n s? 08- HD/BTGTW ngày 19 tháng 8 n?m 2016 c?a Ban Tuyên giáo Trung ??ng v? m?t s? n?i dung c? th? th?c hi?n Ch? th? s? 05-CT/TW và K? ho?ch s? 03-KH/TW v? ??y m?nh h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh; K? ho?ch 54-KH/TU ngày 20 tháng 9 n?m 2016 c?a Ban Th??ng v? Thành ?y v? th?c hi?n Ch? th? 05-CT/TW c?a B? Chính tr? v? ??y m?nh h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh c?a ??ng b? thành ph? t? nay ??n n?m 2021.

- Nh?ng n?i dung c? th? t?p trung tuyên truy?n ti?p t?c ??y m?nh h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh:

+ Tuyên truy?n n?i dung và nh?ng bài h?c kinh nghi?m sau 5 n?m th?c hi?n Ch? th? 03-CT/TW c?a B? Chính tr? khóa XI v? “Ti?p t?c ??y m?nh h?c t?p và làm theo t?m g??ng ??o ??c H? Chí Minh”. Tuyên truy?n v? các ch? ?? hàng n?m c?a Ch? th? 05-CT/TW theo h??ng d?n c?a C? quan giúp vi?c Ban Th??ng v? Thành ?y.

+ Tuyên truy?n vi?c xay d?ng và th?c hi?n nh?ng chu?n m?c ??o ??c c?a cán b?, ??ng viên và ban ngành, ?oàn th?, c? quan, ??n v?, g?n v?i chu?n m?c ??o ??c ngh? nghi?p, ??o ??c c?ng v? c?a t?p th? và cá nhan. Quan tam tuyên truy?n trách nhi?m g??ng m?u c?a cán b? l?nh ??o ch? ch?t, ng??i ??ng ??u các c?p, các ngành, các c? quan, ??n v?, ??a ph??ng.

+ Tuyên truy?n các g??ng “ng??i t?t, vi?c t?t”, t?p th?, cá nhan ?i?n hình tiêu bi?u trong h?c t?p và làm theo Bác; các m? hình hay, cách làm m?i, sáng t?o. Nang cao ch?t l??ng vi?c t? ch?c k? chuy?n d??i c? hàng tu?n, chú y gi?i thi?u nh?ng g??ng làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh, t?o s?c lan t?a trong ??ng và toàn x? h?i.

+ Tuyên truy?n, qu?ng bá các tác ph?m v?n h?c, ngh? thu?t, báo chí ch? ?? “H?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh” g?n v?i th?c hi?n Ch??ng trình hành ??ng 45-CTr/TU ngày 21 tháng 6 n?m 2015 c?a Ban Th??ng v? Thành ?y th?c hi?n Ngh? quy?t s? 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 n?m 2014 c?a Ban Ch?p hành Trung ??ng khóa XI “V? xay d?ng và phát tri?n v?n hóa, con ng??i Vi?t Nam ?áp ?ng yêu c?u phát tri?n b?n v?ng ??t n??c”.

+ ??u tranh v?i các quan ?i?m sai trái, xuyên t?c; phê phán vi?c làm thi?u g??ng m?u, các bi?u hi?n quan liêu, tham nh?ng, l?ng phí.

  1. T? ch?c h?c t?p và xay d?ng k? ho?ch làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh

2.1. T? ch?c h?i ngh? h?c t?p, quán tri?t các n?i dung ch? y?u v? t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh:

Các qu?n ?y, huy?n ?y, ??ng ?y c?p trên c? s? và ??ng ?y c? s? tr?c thu?c Thành ?y t? ch?c h?i ngh? ?? quán tri?t Ch? th? 05-CT/TW, K? ho?ch 03-KH/TW, K? ho?ch 54-KH/TU ngày 20 tháng 9 n?m 2016 c?a Ban Th??ng v? Thành ?y và h?c t?p các chuyên ?? v? t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh h?ng n?m.

Thành ph?n: các ??ng chí trong ban ch?p hành ??ng b? qu?n, huy?n, th??ng tr?c H?i ??ng nhan dan, ?y ban nhan dan, l?nh ??o M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam, các t? ch?c chính tr? - x? h?i, l?nh ??o các phòng, ban, ph??ng, x?, th? tr?n, bí th?, phó bí th? các chi b?, ??ng b? c? s?, báo cáo viên, tuyên truy?n viên, l?nh ??o ?ài truy?n thanh và B?n tin ??a ph??ng.

Th?i gian t? ch?c h?i ngh?: Th?i gian h?c t?p, quán tri?t các chuyên ?? kh?ng quá 1/2 ngày. Vi?c t? ch?c h?i ngh? h?c t?p, quán tri?t các chuyên ?? c?a n?m hoàn thành trong quí I. Riêng n?m 2016, hoàn thành trong quí IV.

2.2. T? ch?c sinh ho?t ??nh k?:

Các t? ch?c ??ng, t? ch?c chính tr? - x? h?i, c? quan, ??n v?, ??a n?i dung h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh vào sinh ho?t h?ng tháng t?i chi b?; sinh ho?t ??nh k? c?a c? quan, ??n v?. Trong quá trình h?c t?p, cùng v?i các n?i dung chuyên ?? do Trung ??ng và Thành ?y h??ng d?n, các c?p ?y ??ng c?n ch? ??ng xay d?ng n?i dung h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh sát h?p, thi?t th?c v?i ngành, ??a ph??ng, c? quan, ??n v?, g?n v?i nhi?m v? chính tr? ???c giao, coi ?ay là c?ng vi?c quan tr?ng, th??ng xuyên.

2.3. Xay d?ng k? ho?ch toàn khóa và h?ng n?m c?a t?p th?:

C?n c? chuyên ?? toàn khóa và chuyên ?? h?ng n?m, các c?p ?y xay d?ng k? ho?ch h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh toàn khóa, c? th? hóa thành k? ho?ch cho t?ng n?m, theo yêu c?u: g?n k?t ch?t ch? v?i vi?c th?c hi?n các ngh? quy?t Trung ??ng v? xay d?ng ??ng, k?t h?p v?i các cu?c v?n ??ng, phong trào thi ?ua yêu n??c c?a các c?p, các ngành. Ch?n m?t s? v?n ?? b?c xúc, n?i c?m trong l?nh v?c t? t??ng, ??o ??c, ph??ng pháp c?ng tác, trong th?c hi?n nhi?m v? chính tr? ?? bàn bi?n pháp kh?c ph?c, t?o chuy?n bi?n r? nét.

K? ho?ch toàn khóa hoàn thành trong quy IV n?m 2016; K? ho?ch h?ng n?m hoàn thành trong quy IV c?a n?m tr??c.

2.4. Xay d?ng k? ho?ch cá nhan cho t?ng n?m:

N?i dung g?i y t?p trung ?? xay d?ng k? ho?ch th?c hi?n: nhi?m v? ???c giao; h?n ch?, khuy?t ?i?m qua ki?m ?i?m h?ng n?m và sau ki?m ?i?m theo tinh th?n Ngh? quy?t Trung ??ng 4; c?i cách hành chính, c?i ti?n tác phong, ph??ng pháp làm vi?c, phong cách ph?c v? nhan dan, sáng ki?n kinh nghi?m nang cao hi?u qu? c?ng tác; m?c tiêu ph?n ??u c?a b?n than trong n?m; kh? n?ng và tam nguy?n th?c hi?n nh?ng vi?c làm c? th? theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách c?a Ng??i...

Các ??ng chí l?nh ??o ch? ch?t, ng??i ??ng ??u các c?p, các ngành, ??a ph??ng, c? quan, ??n v? xay d?ng k? ho?ch cá nhan ?? th?c hi?n Ch? th? 05. Cu?i n?m, báo cáo k?t qu? th?c hi?n v?i ban th??ng v? c?p ?y, ho?c ban cán s? ??ng ?oàn, l?nh ??o c? quan và chi b? n?i sinh ho?t.

Các c?p ?y, t? ch?c ??ng, ?oàn th?, c? quan, ??n v? h??ng d?n ??ng viên, cán b?, c?ng ch?c, viên ch?c, ?oàn viên, h?i viên xay d?ng k? ho?ch cá nhan. Cu?i n?m, báo cáo k?t qu? th?c hi?n v?i chi b?, t? ch?c, c? quan, ??n v? n?i c?ng tác và b? sung k? ho?ch th?c hi?n cho n?m ti?p theo.

K? ho?ch h?ng n?m hoàn thành trong quy IV c?a n?m tr??c.

2.5. Rà soát, xay d?ng quy ??nh ??i v?i cán b?, c?ng ch?c, nh?t là cán b? l?nh ??o, ng??i ??ng ??u:

C?p ?y, cán b?, ??ng viên, nh?t là các ??ng chí l?nh ??o ch? ch?t, ng??i ??ng ??u các c?p, các ngành, ??a ph??ng, c? quan, ??n v? nh?n r? vai trò và th? hi?n trách nhi?m nêu g??ng, ?i ??u trong h?c t?p và làm theo Bác; th?c hi?n nghiêm túc Quy ??nh 101-Q?/TW c?a Ban Bí th? v? “Trách nhi?m nêu g??ng c?a cán b?, ??ng viên, nh?t là cán b? l?nh ??o ch? ch?t các c?p”.

B? sung, hoàn thi?n, th?c hi?n nghiêm túc chu?n m?c ??o ??c ngh? nghi?p, ??o ??c c?ng v? ? t?ng c? quan, ??n v?.

L?y k?t qu? h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh là m?t trong nh?ng tiêu chu?n ?ánh giá cán b? h?ng n?m.

T?ng c??ng th?c hi?n trách nhi?m nêu g??ng b?ng nh?ng c?ng vi?c c? th?; b?o ??m c? ch? ki?m tra, giám sát c?a t? ch?c ??ng và nhan dan.

3.C?ng tác s? k?t, t?ng k?t vi?c h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh

3.1. V? s? k?t, t?ng k?t:

Quí IV h?ng n?m, ban th??ng v? các qu?n ?y, huy?n ?y, ??ng ?y c?p trên c? s? và ??ng ?y c? s? tr?c thu?c Thành ?y t? ch?c ?ánh giá k?t qu? th?c hi?n n?m tr??c, xay d?ng k? ho?ch c?a n?m sau (riêng n?m 2016 báo cáo trong tháng 12); g?i báo cáo k?t qu? th?c hi?n v? Ban Tuyên giáo Thành ?y ?? t?ng h?p, báo cáo Ban Th??ng v? Thành ?y.

Th?i gian t? ch?c h?i ngh? s? k?t vi?c th?c hi?n Ch? th? 05-CT/TW: Ban th??ng v? các qu?n ?y, huy?n ?y, ??ng ?y c?p trên c? s? và ??ng ?y c? s? tr?c thu?c Thành ?y t? ch?c h?i ngh? s? k?t, k?t h?p bi?u d??ng nh?ng t?m g??ng ?i?n hình tiên ti?n, ng??i t?t, vi?c t?t trong h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách c?a Bác vào d?p tháng 5 h?ng n?m, ho?c g?n v?i các ngày k? ni?m quan tr?ng c?a ngành, ??a ph??ng, c? quan, ??n v?. Vi?c t?ng k?t cho nhi?m k? s? có h??ng d?n riêng.

Qu?n ?y, huy?n ?y, ??ng ?y c?p trên c? s? và ??ng ?y c? s? tr?c thu?c Thành ?y: Th??ng xuyên quan tam ki?m tra, giám sát, ??ng viên, nh?c nh?, ?ánh giá k?t qu? th?c hi?n; xay d?ng nh?ng m? hình hay, phát hi?n nh?ng cách làm m?i, hi?u qu?; bi?u d??ng, nhan r?ng nh?ng ?i?n hình tiên ti?n, nh?ng t?m g??ng t?p th?, cá nhan th?c hi?n t?t, ??ng th?i phê bình, u?n n?n nh?ng nh?n th?c và hành vi l?ch l?c trong h?c t?p và làm theo Bác. ??nh k? t? ch?c giao ban, s? k?t 6 tháng, t?ng k?t n?m, báo cáo k?t qu? v?i c?p ?y c?p trên v? h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c và phong cách H? Chí Minh c?a ??ng b?.

3.2. V? kinh phí th?c hi?n:

Th?c hi?n theo Th?ng t? s? 38/2012/TT-BTC, ngày 05 tháng 3 n?m 2012 c?a B? Tài chính “h??ng d?n qu?n ly, s? d?ng kinh phí v? ti?p t?c ??y m?nh vi?c h?c t?p và làm theo t?m g??ng ??o ??c H? Chí Minh ? các c?p”.

  1. ??a vi?c h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh vào ch??ng trình hành ??ng th?c hi?n Ngh? quy?t ??i h?i XII c?a ??ng, Ngh? quy?t ??i h?i X ??ng b? Thành ph? và ngh? quy?t ??i h?i ??ng b? các c?p; g?n v?i th?c hi?n nhi?m v? chính tr?, gi?i quy?t k?p th?i, có hi?u qu? nh?ng v?n ?? b?c xúc, n?i c?m c?a ngành, ??a ph??ng, c? quan, ??n v?.

Các c?p ?y ??ng b? sung n?i dung h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh vào ch??ng trình hành ??ng toàn khóa th?c hi?n Ngh? quy?t ??i h?i XII c?a ??ng, Ngh? quy?t ??i h?i X ??ng b? Thành ph? và ngh? quy?t ??i h?i ??ng b? các c?p, k? ho?ch ho?t ??ng h?ng n?m và vi?c th?c hi?n nhi?m v? chính tr? th??ng xuyên c?a t? ch?c ??ng, chính quy?n, ?oàn th?, phù h?p v?i ?i?u ki?n, ??c thù, ch?c n?ng, nhi?m v? c?a ngành, ??a ph??ng, c? quan, ??n v?

Ti?p t?c xay d?ng, hoàn thi?n chu?n m?c ??o ??c ngh? nghi?p, ??o ??c c?ng v? ? t?ng c? quan, ??n v? v?i ph??ng cham “sát ch?c n?ng, nhi?m v?, ng?n g?n, d? nh?, d? th?c hi?n và ?ánh giá vi?c th?c hi?n”. Xác ??nh m?t s? n?i dung c? th? v? tu d??ng, rèn luy?n ??o ??c, l?i s?ng, tác phong, phong cách trong c?ng vi?c và sinh ho?t c?a cán b?, ??ng viên; m?t s? v?n ?? t? t??ng, ??o ??c gay b?c xúc trong ngành, ??a ph??ng, c? quan, ??n v? ?? t?p trung ch? ??o mang l?i k?t qu? c? th?. K?t h?p ch?t ch? vi?c h?c t?p và làm theo Bác g?n v?i các cu?c v?n ??ng, phong trào thi ?ua c?a các c?p, các ngành, ?oàn th?. L?y k?t qu? h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh là m?t trong nh?ng tiêu chu?n ?ánh giá, phan lo?i ??ng viên, t? ch?c ??ng h?ng n?m.

G?n k?t ch?t ch? vi?c th?c hi?n Ch? th? 05 c?a B? Chính tr? v?i vi?c th?c hi?n Ngh? quy?t Trung ??ng 4 khóa XI v? xay d?ng ??ng, ??a n?i dung h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh vào sinh ho?t ??nh k? h?ng tháng c?a t? ch?c ??ng, chính quy?n, ?oàn th? ? c? s?. ??nh k? hàng n?m báo cáo k?t qu? th?c hi?n vi?c gi?i quy?t nh?ng v?n ?? b?c xúc, n?i c?m c?a các ngành, ??n v?, ??a ph??ng cùng v?i báo cáo k?t qu? th?c hi?n Ngh? quy?t Trung ??ng 4 Khóa XI “M?t s? v?n ?? c?p bách v? xay d?ng ??ng hi?n nay”.

  1. Xác ??nh n?i dung ??t phá nh?m t?o chuy?n bi?n r? r?t trong h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh

Các c?p ?y, t? ch?c ??ng, ??a ph??ng, c? quan, ??n v? tùy theo ??c ?i?m tình hình, thu?n l?i, khó kh?n, c?n c? ch?c n?ng, nhi?m v?, ?i?u ki?n c? th?, xác ??nh r? nh?ng n?i dung ??t phá nh?m làm chuy?n bi?n r? nét trong h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh, ?em l?i hi?u qu? thi?t th?c trong c?ng tác, trong ph?c v? nhan dan, t?o hi?u ?ng lan t?a m?nh m? ra toàn x? h?i.

Ng??i ??ng ??u, bí th? c?p ?y các c?p c?n c? nh?ng h?n ch?, khuy?t ?i?m trong quá trình t? ch?c th?c hi?n các ch? th?, ngh? quy?t, k? ho?ch, ch??ng trình hành ??ng, thành t?u và h?n ch? trong quá trình t? ch?c th?c hi?n nhi?m v? chính tr? c?a ??a ph??ng, c? quan, ??n v? và c?a t?ng cá nhan..., xác ??nh r? nh?ng n?i dung ??t phá ?? xay d?ng k? ho?ch c?a t?p th? sát ?úng, k? ho?ch c?a cá nhan phù h?p và thi?t th?c, có l? trình th?c hi?n c? th?, nghiêm túc, hi?u qu? và thuy?t ph?c ??i v?i h?u h?t cán b?, ??ng viên, cán b? c?ng ch?c, qu?n chúng nhan dan n?i c?ng tác và sinh ho?t.

T?p trung h?c t?p và làm theo Bác v? tình yêu th??ng con ng??i, ch?m lo cho nhan dan; nghiêm túc th?c hành ??o ??c c?ng v?, phát huy vai trò tiên phong, g??ng m?u c?a ng??i ??ng ??u, tích c?c phòng ch?ng tham nh?ng, l?ng phí và các bi?u hi?n tiêu c?c khác; g?n dan, sát dan, tr?ng dan, có k? ho?ch ?i c? s?, ti?p xúc, l?ng nghe, ??i tho?i, n?m b?t tam t?, nguy?n v?ng c?a nhan dan và d? lu?n x? h?i, k?p th?i gi?i quy?t nh?ng b?c xúc chính ?áng c?a nhan dan, xay d?ng hình ?nh ng??i cán b?, ??ng viên, c?ng ch?c, viên ch?c t?n t?y, liêm khi?t, g?n dan, h?t lòng ph?c v? nhan dan và ???c nhan dan tin yêu...

Các c?p ?y, t? ch?c ??ng xác ??nh n?i dung ??t phá ngay trong Quí III/2016, xay d?ng k? ho?ch, h?ng n?m s? k?t, báo cáo k?t qu? v?i c?p ?y c?p trên và báo cáo v? Ban Tuyên giáo Thành ?y.

  1. T? ch?c th?c hi?n:

- Ban Tuyên giáo qu?n ?y, huy?n ?y, ??ng ?y c?p trên c? s?, ??ng ?y c? s? tr?c thu?c Thành ?y tham m?u v?i c?p ?y ch? ??o xay d?ng k? ho?ch c?ng tác tuyên truy?n, tri?n khai, h??ng d?n vi?c t? ch?c th?c hi?n ??n c? s? ?? chuy?n t?i n?i dung ??n cán b?, ??ng viên, c?ng ch?c, viên ch?c, chi?n s?, ?oàn viên, h?i viên và các t?ng l?p nhan dan.

- Ban Tuyên giáo ?y ban M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam và các ?oàn th? thành ph? ph?i h?p v?i Ban Tuyên giáo c?a c?p ?y c?p trên c? s? th?c hi?n t?t c?ng tác tuyên truy?n theo h??ng d?n này; ??y m?nh t? ch?c các ho?t ??ng t?a ?àm, h?i th?o, v?n ngh?, h?i thi, ho?t ??ng truy?n th?ng...

- S? V?n hóa – Th? thao và Du l?ch t? ch?c tuyên truy?n, c? ??ng vi?c h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh g?n v?i t? ch?c các ho?t ??ng L? h?i, v?n hóa - v?n ngh?, v?n h?c, ngh? thu?t... Ti?p t?c ??y m?nh các ho?t ??ng sáng tác, qu?ng bá các tác ph?m v?n h?c, ngh? thu?t g?n v?i ch? ?? h?c t?p và làm theo Bác.

- Các c? quan báo chí, xu?t b?n xay d?ng chuyên m?c, chuyên ??, phát hành sách gi?i thi?u nh?ng ho?t ??ng c? th? c?a các c?p, các ngành, ??a ph??ng, c? quan, ??n v?; nh?ng t?m g??ng cá nhan, t?p th? có thành tích xu?t s?c, tiêu bi?u, ?i?n hình trong h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh.

Trên ?ay là n?i dung h??ng d?n m?t s? n?i dung c? th? th?c hi?n vi?c ti?p t?c ??y m?nh vi?c h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh theo Ch? th? 05-CT/TW c?a B? Chính tr? và K? ho?ch 54-KH/TU ngày 20 tháng 9 n?m 2016 c?a Ban Th??ng v? Thành ?y, ?? ngh? các qu?n ?y, huy?n ?y, ??ng ?y c?p trên c? s?, ??ng ?y c? s? tr?c thu?c Thành ?y quan tam l?nh ??o tri?n khai th?c hi?n.

?

????????????????????????????????????????????? TR??NG BAN

??????????????????????????????????????????? ?? ky

??????????????????????????????????????????????? Than Th? Th?

Image

QU?N TR? ??I H?C