L??t xem: 7507

C?ng v?n H?i CCB TP v? s? k?t, bi?u d??ng khen th??ng H?c t?p & làm theo TT-??-PC H? Chí Minh (2018)

Kính g?i:

 • Th??ng tr?c H?i C?u chi?n binh các qu?n – huy?n H?i ?
 • và ??n v? Kh?i “487” tr?c thu?c.

Th?c hi?n C?ng v?n s? 1371-CV/BTGTU ngày 08 tháng 03 n?m 2018 c?a Ban Tuyên giáo Thành ?y v? t? ch?c bi?u d??ng, khen th??ng các t?p th?, cá nhan th?c hi?n t?t h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh n?m 2018.

Th??ng tr?c H?i C?u chi?n binh thành ph?, ?? ngh? Th??ng tr?c các c?p H?i kh?n tr??ng tri?n khai th?c hi?n m?t s? c?ng vi?c nh? sau:

?

 • V? s? k?t, t?ng k?t vi?c h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh.

?

 1. ??????????? 1. Theo H??ng d?n s? 16-HD/BTGTU ngày 26/9/2016 c?a Ban Tuyên giáo Thành ?y v? th?c hi?n Ch? th? 05-CT/TW c?a B? Chính tr? và K? ho?ch s? 54-KH/TU c?a Ban Th??ng v? Thành ?y v? ??y m?nh h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh.
 • Quy IV hàng n?m, t? ch?c ?ánh giá k?t qu? th?c hi?n n?m tr??c, xay d?ng k? ho?ch c?a n?m sau.2. N?i dung s? k?t c?n t?p trung s? k?t:??????????? - K? qu? th?c hi?n.??????????? + K?t qu? c?ng tác tuyên truy?n l?ng ghép v?í c?ng tác tuyên truy?n mi?ng v? các phong trào, các cu?c v?n ??ng, v? chính sách x? h?i hàng tháng cho cán b?, h?i viên và các t?ng l?p nhan dan.??????????? + Các n?i dung xác ??nh ??t phá trong n?m 2017, th?c hi?n có hi?u qu? trong quá trình gi?i quy?t các nhu c?u b?c xúc trong cán b?, h?i viên c?n ???c quan tam ?? làm trong n?m có có hi?u qu?.??????????? + Vi?c xay d?ng chu?n m?c ??o ??c c?a cán b?, ??ng viên, h?i viên trong quá trình th?c hi?n Ch? th? 05 - BCT.??????????? Các n?i dung trên ?ánh giá giá m?nh, y?u, nguyên nhan, ki?n ngh?, ?? ngh? ( n?u có) và ?? ra ph??ng h??ng tr?ng tam n?m 2018 th?c hi?n và l?a ch?n ?i?n hình tiên ti?n báo cáo.
 • ?
 • ??????????? + L?a ch?n các ?i?n hình t?p th?, các nhan bi?u d??ng c?p mình, ?? ngh? bi?u d??ng c?p trên tr?c ti?p và thành ph?.
 • ??????????? + Vai trò c?a ng??i ??ng ??u trong các c?p H?i trong quá trình tri?n khai th?c hi?n trong n?m 2017 và 3 tháng ??u n?m 2018.
 • ??????????? + Các m? hình, ch??ng trình c?a các c?p H?i tri?n khai trong n?m có hi?u qu?.
 • ??????????? + Vi?c ph?i h?p v?i c?p ?y cùng c?p t? ch?c cho ??ng viên, h?i viên h?c t?p, quán tri?t chuyên ?? n?m 2018, th?c hi?n và ??ng ky ph?n ??u t?i các chi b? ??ng b? n?i cán b?, h?i viên sinh ho?t.
 • ??????????? - C?ng tác l?nh ??o ch? ??o c?a các c?p H?i.
 • - T? ch?c h?i ngh? s? k?t, k?t h?p bi?u d??ng nh?ng t?m g??ng ?i?n hình tiên ti?n, ng??i t?t, vi?c t?t trong h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh vào d?p 19 tháng 5 hàng n?m.
 1. T? ch?c th?c hi?n:
 1. C?p c? s?:
 • Xay d?ng s? k?t b?ng v?n b?n theo các n?i dung trên; l?a ch?n các ?i?n hình t?p th?, cá nhan tiêu bi?u ?? bi?u d??ng t?i c? s?; ch?n 1 t?p th? ho?c 1 cá nhan trong s? bi?u d??ng c?a c? s? ?? ?? ngh? c?p trên c? s? bi?u d??ng.
 1. C?p trên c? s?: - V? bi?u d??ng, ngoài s? l??ng c?p trên c? s? bi?u d??ng, m?i t? ch?c qu?n, huy?n H?i và kh?i “487” bình ch?n 01 t?p th? ho?c 1 cá nhan ?? ngh? thành H?i ho?c thành ph? bi?u d??ng, khen th??ng- Xay d?ng báo cáo s? k?t và t? ch?c h?i ngh? n?m 2018 (s? có k? ho?ch và th?ng báo tri?u t?p)?1. Các qu?n huy?n H?i báo cáo t?ng h?p s? k?t v? thành H?i ?? t?ng h?p chu?n b? n?i dung h?i ngh? c?p thành H?i.?
 2. ?
 3. 2. Báo cáo danh sách ??i t??ng ?? ngh? tuyên d??ng c?p thành h?i ho?c thành ph? ( kèm theo b?n thành tích t?p th? ho?c cá nhan theo m?u ?ính kèm)
 4. III. Quy ??nh báo cáo:
 5. - Bi?u d??ng các ??ng chí có thành tích tiêu bi?u do qu?n, huy?n H?i và kh?i “487” gi?i thi?u và ch?n 3 t?p th?, 5 cá nhan th?c s? xu?t s?c tiêu bi?u ?? ngh? thành ph? bi?u d??ng, khen th??ng (Các ??i t??ng bi?u d??ng, khen th??ng v? h?c t?p làm theo t? t??ng, ??o ??c phong cách H? Chí Minh các c?p H?i xem xét trong các t?p th?, cá nhan có thành tích tiêu bi?u trong phong trào thi ?ua yêu n??c “C?u chi?n binh g??ng m?u” n?m 2017 v?a qua ???c các c?p H?i khen th??ng t? c? s? ??n thành H?i nh?ng có m?t tiêu bi?u trong th?c hi?n Ch? th? 05- BCT.
 6. 3. C?p thành H?i:
 7. - Xay d?ng báo cáo và t? ch?c h?i nghi bi?u d??ng c?p mình (có th? ph?i h?p v?i c?p ?y cùng c?p t? ch?c h?i ngh? bi?u d??ng.
 1. ??i v?i t?p th?. Làm b?n thành tích (theo m?u), t?p trung vào n?i dung:??????????? - Có nh?ng cách làm m?i, sáng t?o; th?c hi?n có hi?u qu? nh?ng n?i dung ??t phá, thu hút ???c s? tham gia tích c?c, ??ng ??o c?a cán b?, ??ng viên và nhan dan trong t? ch?c tri?n khai, h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh trong ngành, t?i ??a ph??ng, c? quan, ??n v?.???????????? - ??a vi?c h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh vào ch??ng trình hành ??ng th?c hi?n các ngh? quy?t c?a ??ng; t?o ???c s? chuy?n bi?n r? nét, k?t qu? c? th? trong th?c hi?n nhi?m v? chuyên m?n, nhi?m v? chính tr?, gi?i quy?t ???c nh?ng v?n ?? b?c xúc, n?i c?m t?i ??a ph??ng, c? quan, ??n v?.???????????? - Th?c hi?n có hi?u qu? Chuyên ?? n?m 2017 “H?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh v? phòng, ch?ng suy thoái t? t??ng, chính tr?, ??o ??c, l?i s?ng, “t? di?n bi?n”, “t? chuy?n hóa” trong n?i b?”.???????????? - Nêu ???c m?t s? cách làm, m? hình c?a t?p th? có s?c lan t?a tích c?c, có th? h?c t?p, tuyên truy?n, nhan r?ng nh?m th?c hi?n hi?u qu? Ch? th? 05-CT/TW.?
 2. ?
 3. ?
 4. ?
 5. ?
 6. ?
 7. ??i v?i cá nhan. Làm b?n thành tích (theo m?u), t?p trung vào n?i dung:

??????????????????? - Nghiêm túc th?c hi?n có hi?u qu? k? ho?ch cá nhan h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh, th? hi?n thuy?t ph?c trong k?t qu? th?c hi?n các n?i dung ??ng ky, trong th?c hi?n nhi?m v? chuyên m?n và trong vi?c kh?c ph?c h?n ch?, khuy?t ?i?m c?a cá nhan.

??????????? - Nêu ???c m?t s? hành ??ng, vi?c làm c? th? có hi?u qu? trong rèn luy?n, tu d??ng ??o ??c, th?c hành ??o ??c c?ng v?, g??ng m?u, ti?t ki?m, phòng ch?ng tham nh?ng, l?ng phí; có sáng ki?n, c?i ti?n, c?i cách ?em l?i hi?u qu? thi?t th?c trong th?c hi?n nhi?m v? … góp ph?n vào s? nghi?p phát tri?n kinh t? - x? h?i, gi? v?ng an ninh qu?c phòng c?a ??a ph??ng, c? quan, ??n v?.

??????????? - Là g??ng có s?c ?nh h??ng, t?o ???c hi?u ?ng lan t?a tích c?c ? c? quan, ??n v?, ngành ngh?, ??a ph??ng, có th? nhan r?ng, h?c t?p trong th?c t?; n?u là cán b?, ??ng viên thì l?u y ch?n các g??ng tiêu bi?u có thành tích trong vi?c ??u tranh, phòng, ch?ng suy thoái và th?c hi?n t?t phong cách, tác phong c?ng tác c?a ng??i ??ng ??u, c?a cán b?, ??ng viên, là nh?ng g??ng liêm, chính.

*Chú y thêm vi?c th?c hi?n các chu?n m?c ??o ??c c?a cán b?, ??ng viên mà các t? ch?c c? s? ??ng ?? ti?n hành xay d?ng theo tiêu chí sát h?p t?ng ??i t??ng cán b?, ??ng viên, theo ngành ngh?, v? trí c?ng tác, l?a tu?i, gi?i, ??c ?i?m x? h?i.

 1. c. Th?i gian:

? Các c?p H?i t? ch?c bi?u d??ng t?p th?, cá nhan th?c hi?n t?t h?c t?p và làm theo t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh c?a c?p ??n v? mình trong ??t ho?t ??ng k? ni?m 43 n?m Ngày gi?i phóng mi?n Nam, th?ng nh?t ??t n??c (30/4/1975 – 30/4/2018); 128 n?m Ngày sinh Ch? t?ch H? Chí Minh (19/5/1911 – 19/5/2018) ho?c ?k? ni?m 107 n?m Ngày Bác H? ra ?i tìm ???ng c?u n??c (5/6/1911 – 5/6/2018) và k? ni?m 70 n?m Ngày Ch? t?ch H? Chí Minh ra l?i kêu g?i thi ?ua ái qu?c (11/6/1948 – 11/6/2018). Nên t? ch?c tr??c H?i nghi bi?u d??ng c?p Thành ph? (19/5/2018)

 • H? s? ?? ngh?:- Báo cáo thành tích c?a t?p th?, cá nhan ?? ngh? bi?u d??ng, khen th??ng.(theo m?u, g?i kèm theo)??- TT Thành H?i;? - H?i CCB 24 Q-H; ??n v? Kh?i “487”;??

?

 1. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????PHó CH? T?CH ?Tr?n Thanh Huy?n
Image

QU?N TR? ??I H?C