L??t xem: 2047

Th?ng báo tuy?n d?ng Chuyên viên Phòng Thanh tra Pháp ch? - S? h?u Trí tu?

V? TRí TUY?N D?NG – N?I LàM VI?C

xsmb hang ngayV? trí tuy?n d?ng:

  1. Chuyên viên Pháp ch?: 01 ng??i.
  2. Chuyên viên S? h?u trí tu?: 01 ng??i.

xsmb hang ngayN?i làm vi?c: Phòng Thanh tra Pháp ch? - S? h?u trí tu?.

H? S? D? TUY?N

  • H? s? d? tuy?n g?m:

xsmb hang ngay+ Th? ?ng tuy?n.

xsmb hang ngay+ S? y?u ly l?ch có dán ?nh 4x6 (kh?ng quá 06 tháng), có xác nh?n c?a ??a ph??ng.

+ B?n sao các v?n b?ng t?t nghi?p, các ch?ng ch? (có sao y).

+ Gi?y khám s?c kh?e kh?ng quá 06 tháng.

+ Ch?ng minh nhan dan, h? kh?u photo (có sao y).

  • Bìa h? s? ghi r? “H? s? ?ng tuy?n v? trí chuyên viên …. Phòng TTPC-STTT”
  • Các h? s? h?p l? sau khi xét tuy?n ?? ?i?u ki?n s? ???c liên h? ph?ng v?n. Kh?ng tr? l?i h? s? khi kh?ng ??t yêu c?u.
  • Th?i gian th? vi?c 02 tháng.

N?I N?P H? S?

?ng viên n?p h? s? d? tuy?n t?i Phòng T? ch?c – Hành chính (Phòng F.01 – xsmb hang ngayTr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên, 227 Nguy?n V?n C?, P.4, Q.5, TP.HCM)

H?n cu?i n?p h? s?: 16 gi? ngày 11/03/2019.

xsmb hang ngay?????? Tran tr?ng./.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Tuyen dung chuyen vien Phong TTPC-SHTT 2019.pdf)Tuyen dung chuyen vien Phong TTPC-SHTT 2019.pdf 985 kB26-02-201926-02-2019
Image

QU?N TR? ??I H?C