L??t xem: 2139

Tuy?n d?ng chuyên viên H?p tác Qu?c t?

1.M? t? c?ng vi?c:

- T? ch?c và tham gia ?ón ti?p các ?oàn khách qu?c t?.

- T? ch?c các s? ki?n ??i ngo?i, h?i ngh?-h?i th?o, l? h?i, ky k?t h?p tác và các ch??ng trình liên k?t.

xsmb hang ngay- Các ho?t ??ng trao ??i sinh viên và h?c b?ng du h?c

- Các c?ng vi?c khác theo phan c?ng c?a l?nh ??o.

2.S? l??ng tuy?n d?ng: 02 ng??i

3.Tiêu chu?n:

xsmb hang ngay-?ng viên có b?ng c? nhan ngành quan h? qu?c t? ho?c Ng? v?n Anh hay các ngành liên quan hay sinh viên s?p ra tr??ng.

-?u tiên các ?ng viên có m?t trong nh?ng ?i?u ki?n sau: kinh nghi?m t? ch?c- tham gia các ho?t ??ng HTQT; tham gia các khóa ?ào t?o v? ??i ngo?i-HTQT; t?p s? c?ng vi?c HTQT; s? d?ng ???c 2 ngo?i ng? (Anh, Pháp, Nh?t,…).

xsmb hang ngay- H?c l?c t? lo?i khá tr? lên.

- Làm vi?c có trách nhi?m, hòa ??ng, vui v? và có kh? n?ng sáng t?o.

4.N?i làm vi?c và l??ng:

- Làm vi?c toàn th?i gian ??

- N?i làm vi?c: Phòng Quan h? ??i ngo?i

- Ky h?p ??ng làm vi?c v?i Nhà tr??ng m?c l??ng và ?i?u ki?n c? th?.

- ???c t?o ?i?u ki?n tham gia các khóa ?ào t?o nghi?p v? và trình ?? chuyên m?n.

5.N?p h? s?: Các ?ng viên quan tam vui lòng g?i h? s? tuy?n d?ng ??n Phòng QH?N:

- Phòng F.105, 227 Nguy?n V?n C?, Q5. ?i?n tho?i bàn: (028) 38308557.

- ThS. Nguy?n Anh Khoa (CV ph? trách, Email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.).

- H?n chót nh?n h? s?: ngày 30/03/2019.

- Các h? s? s? xét duy?t và ph?ng v?n tr?c ti?p. H? s? kh?ng ??t s? kh?ng ???c tr? l?i.

xsmb hang ngayTran tr?ng kính chào./.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Th?ng báo tuy?n d?ng QH?N 2019.pdf)Th?ng báo tuy?n d?ng QH?N 2019.pdf 266 kB04-03-201904-03-2019
Image

QU?N TR? ??I H?C