L??t xem: 2371

Th?ng báo n?p h?c phí HK hè n?m h?c 2019-2020 - ?HCQ

TH?NG BáO

(V? vi?c Thu h?c phí sinh viên ??i h?c h? chính quy

H?c k? hè n?m h?c 2019-2020)

? ? ? ? ? ? ? ?C?n c? theo Quy?t ??nh s? 1435/Q?-KHTN ngày 26 tháng 9 n?m 2019 c?a Hi?u tr??ng Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên v? vi?c ban hành quy ??nh thu h?c phí ??i h?c, cao ??ng;

Tr??ng th?ng báo m?c h?c phí, th?i gian và cách th?c ?óng h?c phí ??n sinh viên ??i h?c h? chính quy ? h?c k? hè n?m h?c 2019-2020 nh?? sau:

  1. M?C H?C PHí

- M?c h?c phí: 230.000 ??ng /1 tín ch? ly thuy?t (15 ti?t th?c h?c).

- H?c phí ???c thu theo t?ng s? ti?t th?c h?c c?a các h?c ph?n sinh viên (SV) ?? ??ng ky h?c trong h?c k?.

  1. TH?I GIAN ?óNG H?C PHí

- SV ?óng h?c phí t? ngày 17/11/2020 ??n 20/11/2020.

- SV xem h?c phí ph?i ?óng trên? website tr??ng vào ngày 16/11/2020 theo ??a ch? chimayhem.com? (vào m?c: ?ào t?o-> ?ào t?o ??i h?c-Cao ??ng -> Th?ng báo-H? Chính quy).

  1. CáCH TH?C ?óNG H?C PHí

- SV ?óng h?c phí t?i các chi nhánh, phòng giao d?ch, ?i?m giao d?ch t?i Tr??ng (CS 227 Nguy?n V?n C?, P4, Q.5) ho?c qua d?ch v? Internet Banking c?a Ngan hàng n?ng nghi?p và phát tri?n n?ng th?n - Agribank theo hình th?c Bill Payment.

- SV có th? liên h? phòng giao d?ch Agribank chi nhánh Bình Th?nh ?? ??ng ky s? d?ng d?ch v? Internet banking.

- Khi ??n ?óng h?c phí, SV cung c?p “m? s? sinh viên” và tên tr??ng “?H KHTN ?HQG-HCM” cho nhan viên ngan hàng.

- Sau khi ?óng ti?n, SV ph?i gi? ch?ng t? n?p ti?n c?a ngan hàng. Tr??ng s? g?i qua email biên nh?n thu h?c phí ?i?n t? cho sinh viên.

- SV có th? liên h? s? ?i?n tho?i 0902 093 310 (anh Duy) ?? ???c h? tr? vi?c ?óng h?c phí t? ngan hàng Agribank.

?L?u y:

? ? ?- SV xem h?c phí ph?i ?óng trong file ?ính kèm

? ? ?- ?? ngh? SV ?óng h?c phí ?úng theo th?i gian quy ??nh c?a nhà tr??ng ./.

?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??HI?U TR??NG

???????????

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Phieu DKHP_HK3_1920.pdf)Phieu DKHP_HK3_1920.pdf 648 kB11-11-202011-11-2020
Image

QU?N TR? ??I H?C