L??t xem: 2458

DSSV ??ng ky thi K? n?ng Nói Vi?t ti?ng Anh ngày 20/12/2020

- Tr??ng s? t? ch?c k? thi 02 k? n?ng Nói - Vi?t vào ngày 20/12/2020. ?ay là ??t thi vét cu?i cùng và k? t? th?i gian này, SV s? thi l?y ch?ng ch??TOEIC ??t chu?n ??u ra theo quy ??nh ?? ???c xét t?t nghi?p.?

xsmb hang ngay- Tr??ng s? ti?p t?c nh?n ??n SV ??ng ky tr?c ti?p t?i P?T ??n h?t ngày 23/11/2020 (?ính kèm DSSV ?? ??ng ky tính ??n h?t ngày 13/11/2020).?

xsmb hang ngay- Th?i gian ?óng l? phí thi t? ngày 30/11/2020 – 04/12/2020 (?óng qua Ngan hàng Agribank).?

- SV c?n ph?i theo d?i th?ng báo th??ng xuyên trên trang web tr??ng theo ??a ch?: www.hcmus.??/ ?ào t?o / ??i h?c và Cao ??ng / Th?ng báo / H? chính quy / Thi ?ánh giá n?ng l?c ti?ng Anh.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (DS ??NG KY THI 2 KY NANG TA _  NGàY 20-12-2K20.xlsx)DS ??NG KY THI 2 KY NANG TA _ NGàY 20-12-2K20.xlsx 24 kB16-11-202016-11-2020
Image

QU?N TR? ??I H?C