L??t xem: 1263

Th?ng báo nh?n bìa ??ng b?ng t?t nghi?p t?t c? các h? t?t nghi?p t? tháng 5 ??n 9/2020

TH?NG BáO

(V/v nh?n bìa ??ng b?ng t?t nghi?p b?c ??i h?c h? CQ, Cao ??ng ngành

C?ng ngh? th?ng tin và h? ?ào t?o t? xa, Liên th?ng ??i h?c, V?a làm v?a h?c

c?a các ??t t?t nghi?p t? tháng 5 – tháng 09/2020)?

? ? ? ? ? ? Tr??ng th?ng báo ??n t?t c? sinh viên (SV) b?c ??i h?c h? CQ, Cao ??ng ngành C?ng ngh? th?ng tin và h? ?ào t?o t? xa, Liên th?ng ??i h?c, V?a làm v?a h?c ?? nh?n v?n b?ng c? nhan ??i h?c, b?ng t?t nghi?p cao ??ng trong các ??t t? tháng 05 - tháng 09/2020 v? vi?c nh?n bìa ??ng v?n b?ng nh? sau:

  1. Th? t?c nh?n bìa ??ng v?n b?ng

- Khi ??n nh?n bìa ??ng v?n b?ng, SV xu?t trình th? SV ho?c CMND (th? c?n c??c c?ng dan).

- Sinh viên ky tên xác nh?n ?? nh?n bìa VB vào danh sách c?a Tr??ng (SV xem tr??c s? th? t? trong danh sách ?ính kèm ?? tìm tên d? dàng h?n).

  1. ??a ?i?m nh?n: Phòng ?ào t?o, tr??ng ?H KHTN, s? 227 Nguy?n V?n C?, Q.5, TP.HCM
  2. Th?i gian nh?n:

- SV nh?n bìa VB trong gi? hành chính theo l?ch nh? sau:?

Ngành/Khoa

Bu?i

Ngày

Nhóm ngành C?ng ngh? th?ng tin (h? chính quy)

C? ngày th? 2

16/11/2020

Hóa h?c (CQ, CNTN, VP)

Sáng th? 3

17/11/2020

K? thu?t ?i?n t?, truy?n th?ng

Sáng th? 3

17/11/2020

Khoa h?c m?i tr??ng

Chi?u th? 3

17/11/2020

C?ng ngh? k? thu?t m?i tr??ng

Chi?u th? 3

17/11/2020

??a ch?t h?c

Chi?u th? 3

17/11/2020

Toán h?c

Sáng th? 4

18/11/2020

C?ng ngh? sinh h?c

Chi?u th? 4

18/11/2020

V?t ly h?c

Sáng th? 6

20/11/2020

K? thu?t h?t nhan

Sáng th? 6

20/11/2020

H?i d??ng h?c

Sáng th? 6

20/11/2020

Sinh h?c

Chi?u th? 6

20/11/2020

Khoa h?c v?t li?u

Chi?u th? 6

20/11/2020

  • SV Cao ??ng ngành C?ng ngh? th?ng tin t?t nghi?p ??t tháng 6, tháng 9/2020 và h? ?ào t?o t? xa, Liên th?ng ??i h?c, V?a làm v?a h?c t?t nghi?p ??t tháng 6/2020.

Khóa

Bu?i

Ngày

-K2016 tr? v? tr??c & SV t?t nghi?p ??t tháng 06/2020

Sáng th? 2

23/11/2020

-K2017_CK1

Chi?u th? 2

23/11/2020

-K2017_CK2

Sáng th? 3

24/11/2020

-K2017_CK3

Chi?u th? 3

24/11/2020

-SV ?TTX, LT?H & VLVH

Sáng th? 4

25/11/2020

- Tr??ng h?p SV kh?ng nh?n vào các ngày nh? trên s? nh?n t? ngày 30/11/2020 – 04/12/2020 trong gi? hành chánh (Sáng:08g00 – 11g00; Chi?u:13:30g – 16g00).

?

?

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (danh sach nhan bia tot nghiep.xlsx)danh sach nhan bia tot nghiep.xlsx 51 kB11-11-202011-11-2020
Download this file (TB nh?n bìa bang TN.doc)TB nh?n bìa bang TN.doc 61 kB11-11-202011-11-2020
Image

QU?N TR? ??I H?C