L??t xem: 3171

Th?ng báo nh?n b?ng t?t nghi?p ??i h?c chính quy - ??t tháng 10/2020

TH?NG BáO

(V? vi?c nh?n b?ng t?t nghi?p b?c ??i h?c h? Chính quy ??t tháng 10/2020)?

? ? ? ? ? ? ? ?Tr??ng th?ng báo ??n t?t c? sinh viên (SV) b?c ??i h?c h? Chính quy v? vi?c nh?n b?ng t?t nghi?p ??t tháng 10/2020 nh? sau:

  1. Th? t?c nh?n b?ng t?t nghi?p (BTN):

- Khi ??n nh?n BTN, SV mang th? SV ho?c CMND (th? c?n c??c c?ng dan) ?? ??i chi?u. Trong tr??ng h?p các hình ?nh trên th? SV/CMND b? m? ?? ngh? mang thêm các gi?y t? tùy than khác nh? h? chi?u, gi?y phép lái xe…

- SV ky nh?n b?ng vào s? c?p b?ng, nh?n b?ng và phi?u ?i?m.

- SV ch? ky vào s? c?p b?ng, nh?n b?ng và phi?u ?i?m khi các th?ng tin ?? chính xác.

- Trong tr??ng h?p SV t?t nghi?p nh? ng??i nh?n h? ph?i có ??y ?? h? s? sau ?ay:

- Gi?y ?y quy?n cho ng??i nh?n h? BTN có c?ng ch?ng c?a c? quan có th?m quy?n;

- CMND (th? c?n c??c c?ng dan) c?a ng??i nh?n h? và c?a SV.

- Ng??i nh?n b?ng có trách nhi?m ki?m tra t?t c? th?ng tin trên b?ng t?t nghi?p, n?u có sai sót ph?i báo ngay phòng ?ào t?o ?? x? ly.

  1. ??a ?i?m nh?n b?ng t?t nghi?p: Phòng ?ào t?o, tr??ng ?H KHTN, s? 227 Nguy?n V?n C?, Q.5, TP.HCM
  2. Th?i gian nh?n b?ng t?t nghi?p:

? ? ? ? ? ? ?a) ??i v?i sinh viên có ??ng ky d? l? t?t nghi?p c?a Tr??ng ngày 18/11/2020: SV s? nh?n b?ng t? 10gi?00 ??n 11gi?30 ngày 18/11/2020 ho?c sau ngày này trong gi? hành chính (Bu?i sáng t? 8gi?00 ??n 11gi?00; Bu?i chi?u t? 13gi?30 ??n 16gi?30).

? ? ? ? ? ? ?b) ??i v?i sinh viên còn l?i, SV s? nh?n b?ng theo l?ch nh? sau:?

Khoa/Ngành

Bu?i

Ngày

Gi?

C?ng ngh? th?ng tin - CT?A

Sáng th? 4

25/11/2020

10gi? -> 11gi?30

V?t ly h?c

Sáng th? 6

27/11/2020

-nt-

K? thu?t h?t nhan

Sáng th? 6

27/11/2020

-nt-

H?i d??ng h?c

Sáng th? 6

27/11/2020

-nt-

Nhóm ngành C?ng ngh? th?ng tin (h? chính quy)

Sáng ch? nh?t

29/11/2020

-nt-

Toán h?c

Sáng th? 6

04/12/2020

-nt-

Hóa h?c (CQ, VP, CNTN)

Sáng th? 7

05/12/2020

-nt-

Khoa h?c v?t li?u

Sáng ch? nh?t

06/12/2020

-nt-

Khoa h?c m?i tr??ng

Sáng th? 7

12/12/2020

-nt-

C?ng ngh? k? thu?t m?i tr??ng

Sáng th? 7

12/12/2020

-nt-

C?ng ngh? sinh h?c

Sáng ch? nh?t

13/12/2020

-nt-

Sinh h?c

Sáng ch? nh?t

20/12/2020

-nt-

??a ch?t h?c

Sáng th? 7

26/12/2020

-nt-

K? thu?t ?i?n t?, truy?n th?ng

Sáng ch? nh?t

27/12/2020

-nt-

? ? ? ?

?

?L?u y: ?M?i th?c m?c v? th? t?c nh?n b?ng sinh viên vui lòng liên h? trong gi? hành chánh t?i Phòng ?ào t?o ho?c qua s? ?i?n tho?i: (028)73089899-Ext:1200.

?

????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Thong bao nhan bang.doc)Thong bao nhan bang.doc 53 kB11-11-202011-11-2020
Image

QU?N TR? ??I H?C