L??t xem: 2695

Danh sách sinh viên t?t nghi?p ?HCQ - tháng 11/2020

L?u y:

- Sinh viên có trách nhi?m ki?m tra t?t c? th?ng tin trên danh sách c?ng nh?n t?t nghi?p, n?u có sai sót ph?i liên h? phòng ?ào t?o ?i?u ch?nh t? ngày?27/11/2020???n ngày?02/12/2020.

- Sinh viên kh?ng có tên trong DS t?t nghi?p, xem file Khong du dieu kien tot nghiep ?? bi?t m?n còn n?. Trong s? này s? xét l?i 1 s? tr??ng h?p có th? ???c t?t nghi?p.

xsmb hang ngay- Sinh viên có tên trong dstn có th? xin c?p Gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i t? ngày 30/11.

xsmb hang ngay- Sinh viên có ghi n? h?c phí ph?i ?em gi?y xác nh?n ?? n?p h?c phí (do phòng chính c?p) ??n phòng ?ào t?o ?? xóa n? tr??c khi in b?ng t?t nghi?p.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (DS cu nhan tai nang.pdf)DS cu nhan tai nang.pdf 123 kB30-11-202030-11-2020
Download this file (DSTN T11_2020.pdf)DSTN T11_2020.pdf 195 kB30-11-202030-11-2020
Download this file (Khong du dieu kien_Tot Nghiep DHCQ_T10_T11_2020.xlsx)Khong du dieu kien_Tot Nghiep DHCQ_T10_T11_2020.xlsx 16 kB27-11-202027-11-2020
Image

QU?N TR? ??I H?C