L??t xem: 843

Th?ng báo n?p h?c phí HK1/2020-2021 l?p Liên th?ng ??i h?c h? chính quy

TH?NG BáO

(V? vi?c Thu h?c phí sinh viên liên th?ng ??i h?c h? chính quy

H?c k? 1 n?m h?c 2020-2021)

???????????????????????????????????????

? ? ? ? ? ? ? ? C?n c? theo Quy?t ??nh s? 1492/Q?-KHTN ngày 11 tháng 11 n?m 2020 c?a Hi?u tr??ng Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên v? vi?c ban hành quy ??nh thu h?c phí ??i h?c, cao ??ng;

? ? ? ? ? ? ? ? Tr??ng th?ng báo m?c h?c phí, th?i gian và cách th?c ?óng h?c phí ??n sinh viên liên th?ng ??i h?c h? chính quy ? h?c k? 1/2020-2021 nh?? sau:

  1. M?C H?C PHí

- M?c h?c phí: 292.000 ??ng /1 tín ch? ly thuy?t (15 ti?t th?c h?c).

- H?c phí ???c thu theo t?ng s? ti?t th?c h?c c?a các h?c ph?n sinh viên (SV) ?? ??ng ky h?c trong h?c k?.

  1. TH?I GIAN ?óNG H?C PHí

- SV ?óng h?c phí t? ngày 08/12/2020 ??n 18/12/2020.

- SV xem h?c phí ph?i ?óng trên? website tr??ng vào ngày 25/11/2020 theo ??a ch? chimayhem.com - sau khi ??ng nh?p portal, t? Dashboard, SV vào nhóm ch?c n?ng?Qu?n Ly H?c T?p -> Tra c?u H?c Phí.?

- ??i v?i sinh viên khóa 2020:

  • N?u s? ti?n t?m thu ??u n?m ít h?n s? ti?n h?c phí h?c k? 1/2020-2021 thì sinh viên s? ?óng b? sung theo quy ??nh nh? trên.
  • N?u s? ti?n t?m thu ??u n?m nhi?u h?n s? ti?n h?c phí h?c k? 1/2020-2021 thì nhà tr??ng s? chuy?n s? ti?n còn d? vào tài kho?n cá nhan c?a sinh viên. Th?i gian chuy?n s? th?ng báo trên trang web c?a Tr??ng.
  1. CáCH TH?C ?óNG H?C PHí

- SV ?óng h?c phí t?i các chi nhánh, phòng giao d?ch, ?i?m giao d?ch t?i Tr??ng (CS 227 Nguy?n V?n C?, P4, Q.5) ho?c qua d?ch v? Internet Banking c?a Ngan hàng n?ng nghi?p và phát tri?n n?ng th?n - Agribank theo hình th?c Bill Payment.

- SV có th? liên h? phòng giao d?ch Agribank chi nhánh Bình Th?nh ?? ??ng ky s? d?ng d?ch v? Internet banking.

- Khi ??n ?óng h?c phí, SV cung c?p “m? s? sinh viên” và tên tr??ng “?H KHTN ?HQG-HCM” cho nhan viên ngan hàng.

- Sau khi ?óng ti?n, SV ph?i gi? ch?ng t? n?p ti?n c?a ngan hàng. Tr??ng s? g?i qua email biên nh?n thu h?c phí ?i?n t? cho sinh viên.

- SV có th? liên h? s? ?i?n tho?i 0902 093 310 (anh Duy) ?? ???c h? tr? vi?c ?óng h?c phí t? ngan hàng Agribank.

L?u y: ?? ngh? SV ?óng h?c phí ?úng theo th?i gian quy ??nh c?a nhà tr??ng. N?u SV kh?ng hoàn t?t h?c phí thì s? b? xóa tên trong danh sách thi./.

?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?HI?U TR??NG

N?i nh?n:

-??? BGH (?? báo cáo);

-??? Nh? trên (?? th?c hi?n);

-??? P.KHTC, P.CTSV;

-??? L?u: VT, P.?T.

?

?

???????????

Image

QU?N TR? ??I H?C