L??t xem: 284

H??ng d?n tra c?u h?c phí HK1/2020-2021

Sau khi ??ng nh?p portal, t? Dashboard, SV vào nhóm ch?c n?ng?Qu?n Ly H?c T?p -> Tra c?u H?c Phí?(Released: 10hAM - ngày 17/11/2020)

Image

QU?N TR? ??I H?C