L??t xem: 1148

Th?ng báo nhu c?u b? nhi?m ch?c danh Giáo s?, Phó giáo s?

Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên th?ng báo ??n các Khoa, Vi?n, Phòng thí nghi?m, Trung tam ???c bi?t ?? th?c hi?n vi?c ??ng ky xét b? nhi?m.

H? s? ??ng ky b? nhi?m ch?c danh giáo s?, phó giáo s? g?m:

- B?n ??ng ky xét b? nhi?m ch?c danh giáo s?, phó giáo s? (M?u ?ính kèm).

- B?n sao quy?t ??nh c?ng nh?n ??t tiêu chu?n ch?c danh phó giáo s? ??i v?i ?ng viên ??ng ky b? nhi?m ch?c danh phó giáo s?.

- B?n sao quy?t ??nh b? nhi?m ch?c danh phó giáo s? và quy?t ??nh c?ng nh?n ??t tiêu chu?n ch?c danh giáo s? ??i v?i ?ng viên ??ng ky b? nhi?m ch?c danh giáo s?.

- Minh ch?ng ???c b? nhi?m ch?c danh giáo s? ho?c phó giáo s? ? c? s? giáo d?c ??i h?c n??c ngoài (n?u có).

- Các b?n sao ph?i ???c ch?ng th?c ho?c c?ng ch?ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t ho?c ??i chi?u v?i b?n chính khi n?p h? s?.

Th?i gian nh?n h? s? t? ngày ra th?ng báo cho ??n 16 gi? ngày 09/01/2020 t?i Phòng T? ch?c – Hành chính (B.06, Chuyên viên: Nguy?n V?n Duy).

Tran tr?ng ./.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (TC28.4.1b-PhieuDangKyBoNhiemGS-PGS.docx)TC28.4.1b-PhieuDangKyBoNhiemGS-PGS.docx 479 kB03-01-202003-01-2020
Download this file (Thong bao bo nhiem GS PGS.pdf)Thong bao bo nhiem GS PGS.pdf 1220 kB03-01-202003-01-2020
Image

QU?N TR? ??I H?C