L??t xem: 463

Th?ng báo v? vi?c ??ng ky xét c?ng nh?n ??t tiêu chu?n ch?c danh GS, PGS n?m 2020

Kính g?i: Các ??n v? trong Tr??ng

? ?????????

C?n c? Th?ng báo s? 12/H?GSNN ngày 14/02/2020 c?a H?i ??ng giáo s? nhà n??c v? vi?c th?ng báo L?ch xét c?ng nh?n ??t tiêu chu?n ch?c danh GS, PGS n?m 2020;

Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên, ?HQG-HCM th?ng báo ??n các ?ng viên ?? tiêu chu?n và có nguy?n v?ng ??ng ky xét c?ng nh?n ??t tiêu chu?n ch?c danh giáo s?, phó giáo s? t?i H?i ??ng giáo s? c? s? Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên, ?HQG-HCM.

?ng viên ghi tên ??ng ky danh sách t?i Phòng T? ch?c – Hành chính theo M?u 1 ?ính kèm (liên h? chuyên viên Nguy?n V?n Duy, ?t: 0977.521.209, email ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.), h?n chót ??ng ky ngày 02/4/2020. Th?ng tin chi ti?t và L?ch xét c? th? t?i H?i ??ng Giáo s? c? s? Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên, ?HQG-HCM s? ???c th?ng báo sau.

Tran tr?ng./.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Mau 1 KHTN-Mau don dang ky xet GS PGS 2017.doc)Mau 1 KHTN-Mau don dang ky xet GS PGS 2017.doc 31 kB28-02-202028-02-2020
Download this file (Thong bao dang ky xet GS PGS 2020.pdf)Thong bao dang ky xet GS PGS 2020.pdf 698 kB02-03-202002-03-2020
Image

QU?N TR? ??I H?C