L??t xem: 323

?i?u ch?nh L?ch xét c?ng nh?n ??t tiêu chu?n ch?c danh GS, PGS n?m 2020 Tr??ng ?H KHTN

Kính g?i: Các ??n v? tr?c thu?c Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên, ?HQG-HCM

? ?????????

C?n c? Th?ng báo s? 50/H?GSNN ngày 06/4/2020 c?a H?i ??ng Giáo s? nhà n??c v? vi?c ?i?u ch?nh L?ch xét c?ng nh?n ??t tiêu chu?n ch?c danh GS, PGS n?m 2020;

Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên, ?HQG-HCM th?ng báo ??n các ?ng viên ?? ?i?u ki?n và có nguy?n v?ng ??ng ky xét c?ng nh?n ??t tiêu chu?n ch?c danh giáo s?, phó giáo s? n?m 2020 t?i H?i ??ng Giáo s? c? s? Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên, ?HQG-HCM l?ch xét c?ng nh?n ??t tiêu chu?n ch?c danh GS, PGS n?m 2020 ?? ?i?u ch?nh (?ính kèm).

Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên, ?HQG-HCM ti?p t?c ti?p nh?n ??ng ky xét c?ng nh?n ??t tiêu chu?n ??ng ky ??n ngày 04/5/2020.

Th?ng tin chi ti?t xin liên h? chuyên viên Phòng T? ch?c Hành chính: Nguy?n V?n Duy (0977.521.209, E-mail ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.).

?? ngh? Tr??ng ??n v? tr?c thu?c tri?n khai th?ng báo r?ng r?i ?? ?ng viên bi?t và th?c hi?n.

Tran tr?ng ./.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Dieu chinh lich xet GS PGS 2020 KHTN.pdf)Dieu chinh lich xet GS PGS 2020 KHTN.pdf 810 kB09-04-202009-04-2020
Image

QU?N TR? ??I H?C