L??t xem: 4917

C?ng ty c? ph?n WAKAMONO tuy?n d?ng nhan viên nghiên c?u và phát tri?n s?n ph?m (R&D)

??N V? TUY?N D?NG

 • Tên ??n v?: C?ng ty c? ph?n WAKAMONO – Phòng Nghiên c?u và Phát tri?n s?n ph?m
 • ??a ch? v?n phòng: 95 Tr?n Tr?ng Cung, Ph??ng Tan Thu?n ??ng, Qu?n 7, Tp HCM.
 • ?i?n tho?i: (028) 3773 2479
 • Website c?a C?ng ty:

?

V? TRí TUY?N D?NG: Nhan viên nghiên c?u và phát tri?n s?n ph?m (R&D)

 1. S? l??ng c?n tuy?n: 10 nhan s?
 2. M? t? c?ng vi?c:
 • Nghiên c?u và phát tri?n s?n ph?m m?i:
  • ??c chuyên sau các tài li?u khoa h?c (ti?ng Anh) và tìm hi?u các s?n ph?m ngoài th? tr??ng.
  • ?? xu?t các y t??ng s?n ph?m m?i.
  • Xay d?ng quy trình test và làm s?n ph?m.
 • C?i ti?n s?n ph?m hi?n có.
 • Th?c hi?n vi?c ??ng ky c?ng b? s?n ph?m theo quy ??nh c?a B? Y T?.
 1. Yêu c?u:
 • Trình ??: t?t nghi?p ??i h?c tr? lên.
 • B?ng c?p: ?u tiên ?ng viên t?t nghi?p các chuyên ngành t?i nh?ng Tr??ng sau:
  • ??i h?c Bách Khoa: k? thu?t hóa h?c, c?ng ngh? sinh h?c.
  • ??i h?c Khoa h?c T? nhiên: c?ng ngh? sinh h?c, hóa h?c, c?ng ngh? k? thu?t hóa h?c, sinh h?c, khoa h?c v?t li?u.
  • ??i h?c Y d??c: d??c h?c.
 • Kinh nghi?m: kh?ng c?n kinh nghi?m (sinh viên m?i ra tr??ng, ho?c ?? hoàn t?t ch??ng trình h?c ch? nh?n b?ng).
 • Các yêu c?u khác:
  • ??c hi?u tài li?u ti?ng Anh t?t.
  • ?am mê c?ng vi?c nghiên c?u.
  • Ch?u khó, có tinh th?n c?u ti?n.
  • Thái ?? s?ng tích c?c.
  • Có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p.
  • Ch?u ???c áp l?c c?ng vi?c.

?

 1. Th?i gian, ??a ?i?m làm vi?c:
 • Th?i gian làm vi?c: gi? hành chính (t? th? 2 ??n th? 7, th? 7 làm bu?i sáng).
 • ??a ?i?m làm vi?c: Tr?n Tr?ng Cung (Qu?n 7) và Nhà máy t?i Khu c?ng ngh? cao (Qu?n 9).
 1. Quy?n l?i:
 • Thu nh?p: t? 7 tri?u tr? lên (tùy vào n?ng l?c).
 • ??y ?? các ch? ?? BHXH, phép n?m, ngh? l?/t?t theo quy ??nh, …
 • L??ng tháng 13.
 • ???c ?ào t?o ki?n th?c, ph??ng pháp, k? n?ng ?? hoàn thành c?ng vi?c.
 • Th??ng hi?u qu? cu?i n?m: tùy theo m?c ?? hoàn thành c?ng vi?c.
 • Ch? ?? xem xét ?i?u ch?nh thu nh?p linh ho?t (d?a trên hi?u qu? làm vi?c).
 1. N?p h? s?:
 • Vui lòng g?i CV (song ng?: Anh/Vi?t, ho?c b?n ti?ng Vi?t) v? ??a ch? email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.
 • Th?i h?n: tr??c ngày 10/7/2019

?

Image

QU?N TR? ??I H?C