L??t xem: 907

Ch??ng trình ABBOTT CAREER TALK

Ch??ng trình ABBOTT CAREER TALK?v?i s? k?t h?p t? ch?c ??n t? Abbott, Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên và Tr??ng ??i h?c Qu?c t?, ??i h?c Qu?c gia TPHCM.

Ch??ng trình nh?m m?c ?ích: T? v?n h??ng nghi?p: cung c?p th?ng tin t? v?n, ??nh h??ng ngh? nghi?p cho sinh viên m?i ra tr??ng; trang b? k? n?ng: Nh?ng hành trang và k? n?ng mà sinh viên c?n chu?n b? cho con ???ng s? nghi?p phía tr??c; l?ng nghe kinh nghi?m ??t giá t? c?u sinh viên ??i h?c Qu?c gia hi?n ?ang gi? ch?c v? cao t?i Abbott.

??n v?i ch??ng trình, các b?n sinh viên s? có c? h?i ???c l?ng nghe?nh?ng chia s? b? ích v?i nh?ng ph?n quà h?p d?n.??

Th?ng tin chi ti?t:

?Th?i gian: Ch? Nh?t, ngày 10/11/2019

+ 7:30 – 10:30: H?i th?o

+ 10:30 – 11:30: Career coach dành cho 18 b?n sinh viên ?u tú có ?i?m trung bình h?c t?p t?t và n?ng ??ng (9 b?n ??n t? Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên và 9 b?n t? Tr??ng ??i h?c Qu?c t?).?Link ??ng ky:

?? ??a ?i?m: Gi?ng ???ng 1 - Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên - ?HQG-HCM, 227 Nguy?n V?n C?, Ph??ng 4, Qu?n 5

????Link ??ng ky tham d? ch??ng trình:

?

Image

QU?N TR? ??I H?C