L??t xem: 583

M?u th?ng tin ??ng tuy?n vi?c làm dành cho các c?ng ty, doanh nghi?p

?? ??ng th?ng tin vi?c làm, các c?ng ty c?n theo m?u ?ính kèm sau và g?i v? : ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.


Th?ng tin tuy?n d?ng

1. Ch?c danh tuy?n d?ng *:

L?u y :?- B?n nên ??t tên v? trí/ch?c danh ph? bi?n, ??n gi?n nh? “Tr??ng phòng kinh doanh”, “Nhan viên kinh doanh”. - ?ay là y?u t? quan tr?ng thu hút các ?ng viên ?ng tuy?n và chúng t?i g?i y các h? s? phù h?p.

 1. M? T? C?ng Vi?c *:
 2. Yêu c?u c?ng vi?c*:

4.Ngành ngh? *:

 1. N?i làm vi?c *:
 2. ??a ch? làm vi?c *:
 3. M?c l??ng hàng tháng *

xsmb hang ngayT?i Thi?u *:

T?i ?a *:

 1. H?n nh?n h? s? *

?

 1. Phúc l?i(n?u có)
 2. Yêu c?u chung
 3. Gi?i tính
 4. ?? Tu?i
 5. Kinh nghi?m
 6. B?ng c?p
 7. Yêu C?u H? S? (Ti?ng Vi?t, ti?ng Anh, hay ng?n ng? khác)
 8. Gi?i thi?u v? m?i tr??ng làm vi?c, th?i gian th? vi?c, c? h?i hu?n luy?n, ??ng nghi?p,.... (n?u có)
 9. Th?ng tin liên h?

?

Tran tr?ng

Image

QU?N TR? ??I H?C