L??t xem: 1679

[TH?NG TIN TUY?N D?NG]_T?p ?oàn NANOCO

Gi?i thi?u: T?p ?oàn Nanoco có h? th?ng phan ph?i ??n 64 t?nh thành kh?p c? n??c cho ca?c sa?n pha?m thiê?t bi? ?iê?n dan d?ng, xay d??ng, ?e?n, ??ng lu??n day ?iê?n va? m??t s?? sa?n pha?m ?iê?n gia du?ng. Do nhu c?u phát tri?n,?c?ng ty c?n?tuy?n?nhan s? m?i v?i v? trí sau :

V? trí c?ng vi?c:?Nhan viên L?p trình

M? t? c?ng vi?c:

 • V?n hành ?ng d?ng tích h?p v?i h? th?ng SAP S/4HANA.
 • Giám sát ho?t ??ng và ??m b?o ho?t ??ng v?n hành 24x7x365 ?ng d?ng SAP S/4HANA
 • Nghiên c?u, phát tri?n các báo cáo, các ?ng d?ng, các API k?t n?i các ?ng d?ng v?i SAP S/4HANA.
 • Nghiên c?u, phát tri?n các ?ng d?ng, các c?ng c?, các API k?t n?i các ?ng d?ng v?i Microsoft Sharepoint Portal.
 • ?ào t?o, h? tr? ng??i s? d?ng trong quá trình v?n hành SAP S/4HANA, Microsoft Sharepoint Portal.
 • Phan tích các yêu c?u ?? th?c hi?n thay ??i h? th?ng cho phù h?p v?i ho?t ??ng kinh doanh.
 • Phan tích, ?? xu?t các quy trình nghi?p v? v?n hành trên SAP S/4HANA, Microsoft Sharepoint Portal.
 • H? tr? tri?n khai các d? án ph?n m?m theo s? ?i?u ph?i c?a Tr??ng phòng.
 • Th?c hi?n nh?ng nhi?m v? c?ng vi?c khác ???c giao b?i c?p qu?n ly tr?c ti?p.

Yêu c?u chung:

 • Trình ??: T?t nghi?p cao ??ng, ??i h?c chính quy chuyên ngành C?ng ngh? th?ng tin ho?c các chuyên ngành có liên quan ??n v? trí tuy?n d?ng.
 • Kinh nghi?m: Ch?p nh?n Sinh viên m?i ra tr??ng nh?ng ph?i th? hi?n s? nhi?t huy?t, ch? ??ng và kh?ng ng?i khó. ?i?m c?ng n?u UV có kinh nghi?m làm vi?c t?i v? trí ?ang tuy?n d?ng.
 • Thành th?o Microsoft Excel, Microsoft Access.
 • Thành th?o Visual .Net, PHP, Python,…
 • Bi?t c?u hình các DBMS Microsoft SQL, Non-SQL;
 • Bi?t các nghi?p v? kinh doanh (bán hàng, kho b?i, tài chính k? toán,…),
 • T?ng h?p, phan tích, gi?i quy?t v?n ??; thích nghi v?i m?i tr??ng v?n hóa doanh nghi?p ?a d?ng;
 • Có tinh th?n c?ng tác và trách nhi?m trong c?ng vi?c.
 • Có tinh th?n c?u ti?n, thích h?c h?i.
 • Gi?i tính: Nam/N?; Tu?i: d??i 40 tu?i;

Phúc l?i:

 • M?i tr??ng làm vi?c hi?n ??i, chuyên nghi?p, n?ng ??ng, than thi?n, nhi?u ?i?u ki?n, h?c h?i và th?ng ti?n
 • Thu nh?p, ??i ng? t?t. Th??ng vào các d?p: Ngày l?, t?t, sinh nh?t, tháng 13, tham niên, chuyên c?n,…
 • Ch? ?? du l?ch h?ng n?m: t? 1 – 2 l?n/n?m trong và ngoài n??c, khám s?c kh?e ??nh k? h?ng n?m.
 • Tham gia ??y ?? BHYT, BHXH, BHTN theo quy ??nh và các quy?n l?i khác theo quy ??nh c?a lu?t lao ??ng.
 • Có c? h?i ?i c?ng tác n??c ngoài tham gia h?i ch? ngành, ??i tác
 • Hoan nghênh các nhan s? tam huy?t, g?n bó lau dài v?i C?ng ty.
 • C?ng ty có chính sách ??u t? ?ào t?o và nang cao k? n?ng nhan s? n?m gi? v? trí qu?n ly trong t??ng lai.

??a ?i?m làm vi?c: s? 675 – 677 ?i?n Biên Ph?, P.25, Bình Th?nh, Tp.HCM.

H? s? g?i email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.

Th?i gian n?p h? s?: T? th?i ?i?m th?ng báo ??n khi tuy?n ???c ?ng viên

Image

QU?N TR? ??I H?C