L??t xem: 916

[TH?NG TIN TUY?N D?NG]_C?NG TY TNHH CHI?U X? TOàN PHáT

V? trí: Nhan viên K? thu?t

S? l??ng:?05 ng??i (nam, tu?i t? 22 – 30).

M? t? c?ng vi?c:

 • V?n hành, b?o trì thi?t b? máy chi?u x? c?ng nghi?p (Cobalt 60 và máy gia t?c Ebeam)
 • L?p k? ho?ch và th?c hi?n b?o trì, b?o d??ng thi?t b? máy chi?u x? c?ng nghi?p; h? th?ng ?i?n c?ng nghi?p, ?i?n l?nh

Yêu c?u:

 • T?t nghi?p ??i h?c chuyên ngành: ?i?n - ?i?n t?.
 • S? d?ng thành th?o vi tính v?n phòng, bi?t ??c b?n v? k? thu?t, bi?t v? autocad. Ti?ng Anh chuyên ngành và Ti?ng Anh giao ti?p.
 • Có kh? n?ng làm vi?c ??c l?p, làm vi?c nhóm.

?i?u ki?n làm vi?c:

 • Th?i gian làm vi?c: theo ca luan phiên 08 ti?ng/ca (ca 1: t? 07 gi? ??n 15 gi?/ca 2:? t? 15 gi? ??n 23 gi?/ca 3:? t? 23 gi? ??n 07 gi?)
 • M?i tr??ng làm vi?c an toàn, s?ch s?, than thi?n, có c? h?i th?ng ti?n trong c?ng vi?c.
 • ???c C?ng ty ?ào t?o nghi?p v? theo yêu c?u c?ng vi?c.

Quy?n l?i:

 • L??ng kh?i ?i?m: 11 tri?u/ tháng.
 • Tham gia ?óng BHXH, BHYT, BHTN theo quy ??nh
 • H? tr? su?t ?n gi?a ca

N?p h? s? tr?c ti?p t?i tr? s? C?ng ty ho?c qua ??a ch? mail: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó..

??a ?i?m làm vi?c: L? A24-1, ???ng Ngang 1, KCN Phú An Th?nh, X? An Th?nh, Huy?n B?n L?c, T?nh Long An.

Liên h?: Ms. Ph?n. ?T: 0272.378.6888 (Ext: 813) – 0922.384.288/0914.425.111

Image

QU?N TR? ??I H?C